Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2015
CiteertitelNadere regels subsidies 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt 'Nadere regels subsidiering'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad, nr.

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015;

besluit:

vast te stellen de ‘Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2015’

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Kaag en Braassem 2015.

 • b.

  maatschappelijke agenda: het door de raad vastgestelde beleidskader voor de aanpak van maatschappelijke opgaven aangevuld met de opgaven van de drie decentralisaties.

 • c.

  MAG-opdracht: de door burgemeester en wethouders vastgestelde opdracht tot uitvoering van de maatschappelijke agenda.

 • d.

  wettelijke taak: een taak, die zijn grondslag in wet- en regelgeving heeft.

Artikel 1.2 Verdeelcriteria subsidie

 • 1.

  Voor het verstrekken van subsidies op grond van de maatschappelijke agenda is het bedrag beschikbaar zoals vastgesteld in de MAG-opdracht.

 • 2.

  Voor de overige subsidies zoals genoemd in deze nadere regels is het bedrag voor een kalenderjaar beschikbaar zoals dat in de begroting van het betreffende kalenderjaar is vastgesteld.

 • 3.

  Wanneer in het kalenderjaar de totalen van de aanvragen het bedrag zoals bedoeld in lid 2 overschrijden, wordt dit bedrag op onderstaande wijze verdeeld:

  • a.

   als aanvragen van gelijke strekking het subsidieplafond overschrijden wordt bij instellingen met medewerkers in loondienst subsidie toegekend aan de instelling die reeds subsidie ontvangt;

  • b.

   bij verenigingen/instellingen zonder medewerkers in loondienst wordt het budget naar evenredigheid verdeeld.

Hoofdstuk 2. Maatschappelijke agenda

Artikel 2.1 Subsidie op grond van de maatschappelijke agenda

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt ter uitvoering van de MAG, waarvan een deel is opgenomen in de MAG opdracht.

 • 2.

  Daar waar thema’s dan wel specifieke doelen en resultaten niet in de MAG opdracht zijn opgenomen, wordt aanvullend op het eerste lid subsidie verstrekt ter uitvoering van de MAG.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen aanvullende eisen ten aanzien van de verantwoording opnemen in de MAG-opdracht en in de beschikking.

Artikel 2.2 Wanneer kan een aanvraag worden ingediend

De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen om subsidie:

 • a.

  op grond van de maatschappelijke agenda bestaat slechts gedurende door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagtijdvakken. Burgemeester en wethouders maken de aanvraagtijdvakken vooraf bekend op de website en in huis-aan-huis-bladen.

 • b.

  op grond van de aanvullende opdrachten aan de MAG-opdracht die een bijdrage leveren aan de uitvoering van de MAG bestaat gedurende het kalenderjaar.

Artikel 2.3 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • a.

  professionele organisaties die op basis van de MAG-opdracht een bijdrage leveren aan de uitvoering van de MAG;

 • b.

  professionele organisaties die aanvullend aan de MAG-opdracht een bijdrage leveren aan de uitvoering van de MAG.

 • c.

  professionele organisaties die uitvoering geven aan de Brede Impuls Combinatiefuncties.

Artikel 2.4 Te subsidiëren plan

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen aan de professionele organisatie die in zijn plan aangeeft, welke antwoorden hij heeft op:

 • a.

  de maatschappelijke opgaven of welke oplossingen hij heeft voor het behalen van de gewenste doelstellingen en resultaten, zoals vermeld in de MAG- opdracht.

 • b.

  de maatschappelijke opgaven aangevuld met de opgaven van de drie decentralisaties.

Artikel 2.5 Verdeelregels

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie verlenen aan de professionele organisatie die de meeste punten behaalt bij de gestelde criteria. Deze criteria zijn bij de opdracht bekend gemaakt.

 • 2.

  Indien twee of meer professionele organisaties hetzelfde aantal punten behalen voor een opdracht dan bepalen burgemeester en wethouders aan welke organisatie de subsidie verstrekt wordt.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen bedragen oormerken voor door hen aan te wijzen organisaties.

Artikel 2.6 Grondslag berekening

 • 1.

  De subsidie op grond van de MAG opdracht is gebaseerd op het bedrag in de MAG opdracht.

 • 2.

  De subsidie aanvullend op de MAG opdracht is gebaseerd op de aanvraag en de ingediende begroting van de professionele organisatie.

Artikel 2.7 Subsidieplafond

Voor de in de MAG en MAG-opdracht genoemde resultaten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Artikel 2.8 Verdeelregels aan derden

De professionele organisatie waaraan subsidie ter uitvoering van de MAG-opdracht verstrekt wordt, is verplicht de financiële bijdragen zoals aangegeven door de gemeente, geoormerkt door te geven aan door burgemeester en wethouders aan te wijzen organisaties.

Artikel 2.9 Aanvaarding wettelijke taak

De professionele organisatie waaraan subsidie ter uitvoering van de MAG-opdracht verstrekt wordt, is verplicht de wettelijke taak die aan de gemeente opgelegd is, uit te voeren.

Hoofdstuk 3. Veiligheid/preventie

Artikel 3.1 Subsidie op grond van veiligheid/preventie

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor het voorkomen van (herhaling van) vandalisme en onveilig gedrag door het inzetten van handhavingsmaatregelen zoals de Halt-maatregel en de Stop-reactie.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor het voorkomen van het ontwikkelen van crimineel gedrag bij jongeren door het inzetten van preventieve activiteiten op het gebied van bestrijding van (jeugd)criminaliteit.

Artikel 3.2 Wanneer kan een aanvraag worden ingediend

De subsidieaanvraag wordt ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 3.3 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen: Halt en JPT.

Artikel 3.4 Te subsidiëren activiteit/plan

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het uitvoeren van:

 • a.

  de HALT-maatregel en STOP-reactie;

 • b.

  preventieve activiteiten ter voorkoming van (verdere) jeugdcriminaliteit via het jeugdpreventieteam (JPT).

Artikel 3.5 Grondslag berekening

De subsidie wordt toegekend aan de hand van een ingediend werkplan en begroting.

Artikel 3.6 Subsidieplafond

Voor de in artikel 3.4 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 4. Accommodatiesubsidie

Artikel 4.1 Subsidie op grond van accommodaties

Subsidie wordt verstrekt als bijdrage in de kosten van de exploitatie van (sport)accommodaties.

Artikel 4.2 Aanvraag

De subsidie kan zonder aanvraag verleend worden.

Artikel 4.3 Wie kunnen in aanmerking komen

De organisaties die door burgemeester en wethouders zijn aangewezen om een bijdrage in de kosten van de exploitatie van (sport)accommodaties te ontvangen.

Artikel 4.4 Verdeelregels

De volgende organisaties zijn door burgemeester en wethouders aangewezen:

 • -

  Bibliotheek Stichting Rijn en Venen;

 • -

  Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensportaccommodaties;

 • -

  Stichting Cultureel Centrum Hoogmade;

 • -

  Tweesprong B.V.;

 • -

  Sportvereniging Rijnsaterwoude;

 • -

  Stichting Sporthal Woubrugge.

Artikel 4.5 Grondslag berekening

De subsidie wordt toegekend aan de hand van een afgesloten uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 4.6 Subsidieplafond

Voor de in artikel 4.4 genoemde organisaties zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 5. Molens

Artikel 5.1 Subsidie op grond van molens

Subsidie wordt verstrekt als bijdrage in de kosten voor onderhoudswerkzaamheden van molens die geregistreerd staan als rijksmonument binnen de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 5.2 Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend in hetzelfde kalenderjaar als dat waarin de kosten voor onderhoudswerkzaamheden zijn gemaakt.

Artikel 5.3 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kunnen eigenaren van molens in Kaag en Braassem in aanmerking komen die:

 • 1.

  de molen onderhouden in dusdanige staat van onderhoud dat het behoud is gewaarborgd;

 • 2.

  door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren in of bij de molen toelaten voor controle van de onderhoudstoestand; en

 • 3.

  geen onderhoudswerkzaamheden verrichten die afbreuk doen aan het monumentale karakter van de molen.

Artikel 5.4 Verdeelregels

De subsidie wordt verstrekt op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen, conform het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Indien het toe te kennen subsidiebedrag het subsidieplafond dreigt te overschrijden, wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 5.5 Grondslag berekening

 • 1.

  De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd en bedraagt maximaal € 1.555,60 per molen.

 • 2.

  De subsidie wordt uitgekeerd indien wordt aangetoond dat er in hetzelfde kalenderjaar onderhoudswerkzaamheden zijn verricht ten koste van minimaal dit bedrag. Indien de kosten voor onderhoudswerkzaamheden lager zijn dan het maximaal uit te keren bedrag, wordt maximaal dat bedrag uitgekeerd.

Artikel 5.6 Subsidieplafond

Voor de in artikel 5.4 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 6. Recreatieve en promotioneel opgezette activiteiten

Artikel 6.1 Subsidie op grond van recreatieve en promotioneel opgezette activiteiten

Subsidie wordt verstrekt ter uitvoering van toeristische marketing en promotie van activiteiten en evenementen van de gemeente Kaag en Braassem die bijdragen aan het “merk Kaag en Braassem”. Met recreatie worden alle vormen van vrijetijdsbesteding bedoeld. Met marketing wordt elke activiteit die de recreant/toerist met Kaag en Braassem verbindt bedoeld. Met promotie wordt het onder de aandacht brengen van de recreatieve mogelijkheden en de culturele identiteit van Kaag en Braassem bedoeld.

Artikel 6.2 Wanneer kan een aanvraag worden ingediend

De subsidieaanvraag kan gedurende het kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 6.3 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kan in aanmerking komen de Stichting Kaag en Braassem Promotie.

Artikel 6.4 Te subsidiëren activiteit

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  gebiedsmarketing;

 • b.

  marketing en promotie;

 • c.

  meten van bezoekersaantallen;

 • d.

  productontwikkeling (m.u.v. evenementen); en

 • e.

  het ontwikkelen van groepsarrangementen.

Hierbij geldt wel de inspanningsverplichting om een zo hoog mogelijke financiële bijdrage vanuit bedrijfsleven, fondsen en subsidies te realiseren.

Artikel 6.5 Verdeelregels

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie reserveren voor nader door hem aan te wijzen organisatie.

Artikel 6.6 Grondslag berekening

De jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende begroting.

Artikel 6.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 6.4 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 7. Inzameling oud papier

Artikel 7.1 Subsidie op grond van inzameling oud papier

Subsidie wordt verstrekt als garantiebedrag voor het gescheiden inzamelen van oud papier afkomstig uit particuliere huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 7.2 Wanneer kan een aanvraag worden ingediend

De subsidieaanvraag kan gedurende het kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 7.3 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kunnen vrijwilligersorganisaties en scholen uit Kaag en Braassem in aanmerking komen die gebruik maken van een door de gemeente gecontracteerde dan wel goedgekeurde inzamelaar van oud papier.

Artikel 7.4 Te subsidiëren activiteit

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het gescheiden inzamelen van oud papier afkomstig uit particuliere huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 7.5 Verdeelregels

De subsidie wordt verstrekt op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen, conform het principe “wie het eerst komt het eerst maalt”. Indien het toe te kennen subsidiebedrag het subsidieplafond dreigt te overschrijden, wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 7.6 Grondslag berekening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verstrekken een garantiebedrag van € 36,36 per ton ingezameld oud papier (€ 0,0363 per kg). Dit garantiebedrag wordt verstrekt als de bruto opbrengst van het oud papier lager is dan dit bedrag. Bruto opbrengst: de opbrengst die de vereniging ontvangt zonder dat de inzamelkosten hiervan af zijn gehaald.

 • 2.

  Bij het verzoek moet per maand een overzicht worden overgelegd waaruit het volgende blijkt: naam van de belanghebbende, hoeveelheden, opbrengsten en kosten van het ingezamelde oud papier.

Artikel 7.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 7.4 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 8. Pontveren

Artikel 8.1 Subsidie ten behoeve van veerdiensten

Subsidie wordt verstrekt voor het in stand houden van een oeververbinding binnen of naar de gemeente door middel van een pontveer.

Artikel 8.2 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kan in aanmerking komen de exploitant van het voetveer over het Paddegat en de exploitant van het veer over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder naar Kaag(eiland).

Artikel 8.3 Te subsidiëren activiteit

De exploitatie van een pontveer volgens een vaste dienstregeling.

Artikel 8:4 Verdeelregels

Indien het gevraagde subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid over de ingediende aanvragen verdeeld.

Artikel 8.5 Grondslag berekening

 • 1.

  Jaarlijkse subsidie m.b.t. een nadelig exploitatieresultaat wordt verleend en vastgesteld op basis van respectievelijk de ingediende begroting en de rekening en verantwoording van de uitgaven.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing indien met de exploitant een

  subsidieovereenkomst is gesloten. De exploitant hoeft dan geen jaarlijksesubsidieaanvraag in te dienen en ontvangt dan een jaarlijkse subsidievaststelling, zonder voorafgaande verlening.

Artikel 8.6 Subsidieplafond

Voor de in artikel 8.3 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt op 1 januari 2015 in werking na voorafgaande publicatie.

 • 2.

  De nadere regels subsidiering, vastgesteld op 11 december 2012, worden ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Nadere regels subsidies 2015.

 • 3.

  Deze nadere regels treden op 1 januari 2015 in werking.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels subsidies 2015’.

Artikel 9.2 Overgangsbepalingen

Aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor 31 december 2014 en die betrekking hebben op het jaar 2015 en latere jaren worden afgedaan volgens de Nadere regels subsidies 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op 16 december 2014

De gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

mr. K.M.van der Velde-Menting