Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Marktverordening Kaag en Braassem 2009 (NIEUW)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening Kaag en Braassem 2009 (NIEUW)
CiteertitelMarktverordening Kaag en Braassem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Marktverordening Kaag en Braassem 2003 en de Marktverordening Jacobswoude

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Marktreglement Kaag en Braassem 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2009Nieuwe regeling

02-01-2009

Witte Weekblad, 14-01-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Kaag en Braassem 2009 (NIEUW)

Nr ;

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van Alkemade en het college van Jacobswoude ;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt(en);B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Marktverordening Kaag en Braassem 2009

hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt;b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;d. dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;e. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;f. standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;g. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;h. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;i. anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;j. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:a. het aantal standplaatsen;b. de afmetingen van de standplaatsen;c. de opstelling en indeling van de markt;d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats. 

 • 2

  Het college kan voor de markt vaststellen:a. een lijst met artikelengroepen of branches;b. een maximumaantal standplaatsen per branche. 

artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

artikel 4 De marktcommissie

 • 1

  Het college kan een commissie van advies instellen die tot taak heeft het college te adviseren inzake marktaangelegenheden;

 • 2

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de samenstelling en werkwijzen van deze marktcommissie.

artikel 5 Voorschriften en beperkingen

 • 1

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

hoofdstuk 2 Bepaling over vergunningen

artikel 6 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

hoofdstuk 3 Straf-. overgangs- en slotbepalingen

artikel 7 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

artikel 8 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het Marktreglement Kaag en Braassem 2009 de vergunning wordt overgeschreven. 

 • 2

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 7 genoemde vereisten. 

 • 3

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het Marktreglement Kaag en Braassem 2009 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

artikel 9 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; ofc. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet. 

artikel 10 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;d. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

artikel 11 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hija. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

artikel 12 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

artikel 13 Intrekking oude regeling

De Marktverordening Alkemade 2003 en de Marktverordening Jacobswoude worden ingetrokken.

artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de in artikel 14 genoemde verordening gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de in artikel 14 genoemde verordening is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van haar bekendmaking. 

artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Markverordening Kaag en Braassem 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Kaag en Braassem van 2 januari 2009

De griffier,                                           De voorzitter,I.J.M. Romijn-Speekenbrink            H.B. Eenhoorn