Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING KAAG EN BRAASSEM 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING KAAG EN BRAASSEM 2018
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/CVDR72946/CVDR72946_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

14-11-2017

gmb-2018-29634

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING KAAG EN BRAASSEM 2018

Het college van de gemeente Kaag en Braassem

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Kaag en Braassem;

BESLUIT:

 

vast te stellen het

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Kaag en Braassem 2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.
 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Cyclus N.V.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Cyclus N.V. voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep;

  • b.

   De gemeente Kaag en Braassem voor het inzamelen van componenten van het huishoudelijk afval bij het afvalbrengstation Veenderveld te Roelofarendsveen.

  • c.

   Binnen de gemeente gevestigde kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • d.

   Kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

  • e.

   Cyclus N.V. voor de glas- en oud papierinzameling;

  • f.

   Voor de inzameling van textiel bij particuliere huishoudens worden aangewezen de charitatieve instellingen die beschikken over een positieve beoordeling van het Centraal Bureau Fondsverwerving en indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

   • 1.

    de inzameling vindt plaats door middel van het vooraf verspreiden bij particuliere adressen van een lege inzamelzak waarop duidelijk is aangegeven: de charitatieve instelling, de datum en tijdstip dat de zak langs de openbare weg moet worden gezet en het telefoonnummer van de inzamelaar.

   • 2.

    de inzameling mag niet plaatsvinden op zaterdagen en zon- en feestdagen;

   • 3.

    de instelling dient de geplaatste zakken voor 17.00 uur op de dag van de inzameling van de openbare weg opgehaald te hebben.

   • 4.

    het college de instelling niet heeft bericht dat zij geen inzameling (meer) mag houden wegens het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 1 tot en met 3.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen; hieronder vallen tevens de drankenkartons en metalen verpakkingen zoals blik;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor huishoudelijk restafval van huishoudens: minicontainers (140 en 240 liter) en boven- en ondergrondse verzamelcontainers;

 • b.

  voor gft-afval van huishoudens: minicontainers (140 en 240 liter) en bovengrondse verzamelcontainers;

 • c.

  voor glas en papier: boven- en ondergrondse verzamelcontainers;

 • d.

  voor kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons: de speciaal daarvoor bestemde zakken;

 • e.

  voor textiel: bovengrondse wijkcontainers en de speciaal daarvoor bestemde zakken.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij Cyclus N.V.;

  • b.

   de inzameldienst en de gemeente Kaag en Braassem zijn bevoegd om de container te voorzien van een chip of een sticker die de volgende gegevens kan bevatten: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. De chip of sticker mag door de gebruiker of een derde niet worden verwijderd, afgeplakt of anderszins onzichtbaar of onbruikbaar worden gemaakt;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot Cyclus NV te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   per huishouden worden maximaal twee minicontainers voor restafval van 240 liter en maximaal twee minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval van 240 liter verstrekt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op de aanbiedplekken op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. Bij inzameling met zijladers moeten de containers twee aan twee, met een ruimte van 35 centimeter tussen de sets containers, worden aangeboden;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afval mag niet in de minicontainer worden aangestampt;

  • e.

   naast de minicontainer geplaatste afvalstoffen worden niet ingezameld;

  • f.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 70 kilogram;

  • h.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengstation Veenderveld;

  • i.

   het afvalbrengstation Veenderveld van de gemeente Kaag en Braassem wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • j.

   bij de afgifte van afvalstoffen afvalbrengstation Veenderveld zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Kaag en Braassem van toepassing;

  • k.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het afvalbrengstation kunnen legitimeren;

  • l.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats; de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • m.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning (op de openbare weg) klaar te staan;

  • n.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

  • o.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • p.

   het is verboden afvalstoffen naast of bij de inzamelvoorzieningen te plaatsen.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening worden de volgende afvalstoffen aangewezen die zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden: grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag en wel uiterlijk voor 7.30 uur;

  • b.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • c.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • d.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken, papierbakken en wijkcontainers alleen tussen 7.00 en 21.00 worden gebruikt.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door het college voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad.

Artikel 8. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  het bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 7.00 en 20.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Kaag en Braassem 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018.

 

Kaag en Braassem, 14 november 2017

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

K.M. van derVelde-Menting