Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2018Wijziging art. 8

23-04-2018

gmb-2018-94186

28-03-201805-05-2018Nieuwe regeling

12-03-2018

gmb-2018-63544

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018

 

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  Een verzoek om informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, kan ook rechtstreeks aan een ambtenaar worden gedaan.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de gemeentesecretaris daarvan in kennis. De gemeentesecretaris beslist.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar verleent ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   het bijstand, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, betreft en dit het werkbaar evenwicht als bedoeld in artikel 5, 1e lid, verstoort.

 • 2.

  De gemeentesecretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de gemeente-secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het

  verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de gemeentesecretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5
 • 1.

  De gemeentesecretaris ziet toe op een werkbaar evenwicht tussen het aantal malen dat een beroep wordt gedaan op het verlenen van ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, 1e lid, en de beschikbare capaciteit van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Indien de gemeentesecretaris van oordeel is dat het in het vorige lid bedoelde werkbaar evenwicht wordt verstoord brengt hij dit ter kennis van de burgemeester.

 • 3.

  De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak na gehouden overleg met het presidium.

Artikel 6

Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies vertrouwelijk wordt gehouden.

Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

 

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 7
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 7 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 2.000 voor elke fractie, die op 1 januari van een jaar in de raad vertegenwoordigd is.

 • 3.

  Daarnaast ontvangt elke fractie in het eerste jaar van iedere raadsperiode een bedrag van € 500 per raadszetel en een vergoeding voor maximaal twee burgerleden van € 500 per burgerlid.

Artikel 8
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften.

Artikel 9
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, wordt verstrekt voor 31 januari van een kalenderjaar.

 • 2.

  De bijdrage voor fractieondersteuning als bedoeld in artikel 7, derde lid, wordt verstrekt voor de laatste dag van de maand volgende op die waarin de raadsverkiezingen hebben plaatsgevonden.

Artikel 10
 • 1.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 7, derde lid, vastgestelde bijdrage aan de nieuwe fractie naar evenredigheid van het aantal resterende volledige maanden uitgekeerd voor het eind van de maand volgend op die waarin de splitsing plaatsvond.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de aan de oorspronkelijke fractie verstrekte bijdrage niet verrekend.

 

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 11
 • 1.

  De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009, vastgesteld in de raadsvergadering op 28 september 2009, inclusief sindsdien vastgestelde wijzigingen, vervalt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de be-kendmaking in het Gemeenteblad.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 12 maart 2018

de griffier

drs. K.A. van derPas

de voorzitter,

mr. K.M. van derVelde-Menting