Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Mandatenlijst Kaag en Braassem 19e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatenlijst Kaag en Braassem 19e wijziging
CiteertitelMandatenlijst Kaag en Braassem 19e wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2019Nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-318746

13018

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatenlijst Kaag en Braassem 19e wijziging

Herplaatsing van Gemeenteblad 2019, 181852, i.v.m. consolideren mandatenlijst.

De mandatenlijst Kaag en Braassem is gewijzigd bij besluit van 9 juli 2019. De mandatenlijst, 19e wijziging treedt in werking op de dag volgende op de publicatie van dit besluit.

 

Vanaf heden gedurende vier weken ligt de gewijzigde mandatenlijst voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Tevens is de mandatenlijst te downloaden van de website www.kaagenbraassem.nl

 

Roelofarendsveen,9 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van derVelde-Menting

Mandatenlijst Kaag en Braassem versie 19

(bevoegdheden raad, college en burgemeester)

 

In het algemeen geldt:

  • 1.

    indien sprake is van politiek gevoelige zaken: overleggen met de portefeuillehouder over eventuele besluitvorming door b&w

  • 2.

    managers/teamleiders vervangen elkaar bij afdoenings- en ondertekeningsmandaten

  • 3.

    indien het college van b&w zowel vergunningverlenend als vergunningverkrijgend is, geldt de mandatenregeling niet.

 

Burgemeester en wethouders / wethouder

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

1.

Vaststellen van het normenkader behorende bij het controleprotocol voor de jaren 2016 en 2017 en het actualiseren daarvan

A

B&w

 

Besluit van de raad d.d. 17 juni 2013

2.

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 6.12, 1e en 2e lid van de Wro om bij toepassing van de buitenplanse ontheffing als bedoeld in artikel 2.12.16 lid, onder a, onder 2° van de Wabo al dan niet een exploitatieplan vast te stellen

A

B&w

 

Besluit van de raad d.d. 28 april 2015 (corsanr. RD2015.027)

3.

Het nemen van besluiten in de stuurgroep Werkbedrijf ter voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming

A

Wethouder Schoonderwoerd

Besluit van 7 februari 2017 (corsanr. 17.04491)

4.

De bevoegdheden ex art. 160 lid 1 aanhef sub e, f en g Gemeentewet aan de projectwethouder om namens het college besluiten te nemen in het kader van de deelneming van de gemeente in de vennootschap onder firma “Braassemerland VOF”

A

Project-wethouder

De heer W. Weide, de heer A.C.W. van den Wildenberg en manager Ontwikkeling

Besluit van 20 december 2016 (corsanr. 16.33685)

5.

Zie voor de procedure met betrekking tot een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen het besluit van de raad d.d. 18 december 2017 (corsanr. RD2017.112)

6.

Zie voor delegatie aanwijzen trouwlocaties het besluit van de raad d.d. 29 mei 2017 (corsanr. RD2017.039)

7.

Zie voor mandaat aan wethouder Schoonderwoerd om besluiten te nemen in de stuurgroep Werkbedrijf apart besluit d.d. 7 februari 2017 (corsanr. 17.04491)

 

 

Organisatie

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

8.

Besluiten inclusief bijbehorende correspondentie (ook voor zover geen afdoeningsmandaat)

O

Manager/ teamleider

 

Tenzij b&w anders aangeven

9.

Verdagen termijn ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur

A

Manager/ teamleider

M

 

10.

Beslissen op verzoek ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur

A

Manager/ teamleider

 

 

11.

Beslissen op bezwaar ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur

A

Manager/ teamleider

 

Indien het eenvoudige zaken betreffen

12.

Beslismandaat portefeuillehouder

O

Manager/ teamleider

 

 

13.

Verlenen opdrachten ter uitvoering van een collegebesluit, raadsbesluit en overeenkomstig de productenraming/het krediet

A

Manager/ teamleider

M tot € 50.000

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht/ overeenkomst te ondertekenen. Medewerker is gemachtigd deelopdrachten te ondertekenen binnen de totaalopdracht.

14.

Verlenen opdrachten tot € 100.000

A

Manager/ teamleider

Regisseur (met betrekking tot opdrachten ihkv de openbare ruimte)

Mits binnen inkoop- en aanbestedingsbeleid en binnen krediet / productenraming. Manager/ teamleider/regisseur is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen.

15.

Verstrekken van schriftelijke informatie aan publiek, al dan niet n.a.v. ingediende aanvragen, verzoeken e.d.

A

Manager/ teamleider

 

 

16.

Vertegenwoordiging en het indienen van een verweerschrift en een pleitnota (rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak, college van beroep, Centrale raad van beroep, commissie bezwaarschriften)

O

Manager/ teamleider

 

In overleg met portefeuillehouder + collegeleden informeren

17.

Verlenen van opdrachten aan externen, waarbij geen kosten zijn gemoeid of de kosten kunnen worden doorberekend

 

Manager/ teamleider

M

 

18.

Optreden als technisch opdrachtgever / directievoerder bij gegunde werken, inclusief bevoegdheden, tot een bedrag van € 10.000.

A

Manager/ teamleider

M

Per (deel)project. Ondermandaat geldt voor de projectleiders.

19.

Verzoeken om aanvulling aanvraag en andere procedurestukken ingevolge een wettelijke regeling ten behoeve van advisering aan b&w

A

Manager/ teamleider

Ondertekening M

 

20.

Correspondentie met betrekking tot alle aangelegenheden voorafgaande aan en voortvloeiende uit besluitvorming in b&w c.q. raad

A

Manager/ teamleider

Ondertekening M

 

21.

Beslissen op aanvraag verlof conform verlofregeling

A

Manager/ teamleider

 

 

22.

Beslissen op aanvraag overschrijven verlof naar volgend jaar

A

Manager/ teamleider

 

 

23.

Toekennen van gratificaties aan personeel

A

S

 

Overleg in MT + tkn aan

portefeuillehouder

24.

Beslissen op verzoek deelname aan studiedagen, congressen, seminars etc.

A

Manager/ teamleider

 

Ten laste van afdelingsbudget opleidingen

25.

Inhuur van stagiair(e)s en tijdelijk personeel

A

Manager/ S

 

Mits akkoord MT en financiële dekking

26.

Wijzigen van overeenkomsten, tekstuele wijzigingen op ondergeschikte onderdelen en het toevoegen van een addendum aan een overeenkomst, waar al eerder een besluit door b&w over is genomen.

A

Manager/ teamleider

 

Binnen de financiële kaders van de besluitvorming

27.

Ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van (in mandaat) genomen besluiten

O

Manager/ teamleider

 

Bevoegdheid burgemeester

28.

Besluiten tot het aangaan van zuivere planschadeovereenkomst

O

Manager/ Teamleider

 

Conform standaardmodel

29.

Ondertekenen van overeenkomsten namens de burgemeester ter uitvoering van (in mandaat) genomen besluiten krachtens artikel 171, 2e lid, Gemeentewet die betrekking hebben op (de rechtspositie van) bestuurders en gemeenteambtenaren

O

S

 

Zie apart besluit d.d. 24-8-2010

30.

Ondertekenen van overeenkomsten namens de burgemeester bij verlenging van die overeenkomst

O

Manager/ teamleider

 

Mits aangaan ovk door b&w is besloten en dekking aanwezig

31.

Het namens de gemeente ondertekenen van verklaringen/formulieren ten behoeve van werkzaamheden op of in gemeentelijke gronden.

O

Manager/ teamleider

M

Bevoegdheid burgemeester

32.

Het namens de gemeente indienen van een aanvraag om vergunning dan wel het machtigen van derden daarvoor.

O

Manager/ teamleider

M

Bevoegdheid burgemeester

33.

Niet in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb.

A

Manager/ teamleider

Ondertekening M

 

34.

Intrekken van een in mandaat genomen besluit.

A

Manager/ teamleider

 

 

35.

Besluiten met betrekking tot bestuursrechtelijke geldschulden (ingevolge titel 4.4 Awb).

A

Manager/ teamleider

 

Indien sprake van beleidsvrijheid overleg plegen met portefeuillehouder

36.

Verlenen van uitstel van betaling inzake het verbeuren van een dwangsom (last onder dwangsom / bestuursdwang).

A

Manager/ teamleider

 

Ivm stuiting van verjaring.

37.

Uitreiken aangiftebiljetten, vaststellen en opleggen van aanslagen en andere hiermee verband houdende werkzaamheden mbt leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten.

A

Manager/ teamleider

M

Bevoegdheid heffingsambtenaar

38.

Afhandelen bezwaarschriften mbt leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten.

A

Manager/ teamleider

 

Bevoegdheid heffingsambtenaar

39.

Afwijzen van niet benoemde sollicitanten.

A

Manager/ teamleider

M

Medewerker P&O

40.

Besluiten tot het plaatsen van webformulieren op de website als bedoeld in de Regels voor elektronisch berichtenverkeer.

A

Manager/ teamleider

 

 

41.

Overhevelen formatie binnen afdelingen.

A

Manager / teamleider

 

Mits er geen sprake is van overheveling van budgetten tussen programma’s.

42.

Toestaan huur/gebruik onroerende zaak voor maximaal 1 jaar.

A

Manager/ teamleider

 

 

43.

Be- en afhandeling van meldingen met betrekking tot de openbare ruimte.

A

Manager/ Teamleider

M

 

44.

Opvragen en/of toevoegen van justitiële informatie

A

Manager/ teamleider

M

Diverse medewerkers op diverse afdelingen.

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Facilitair)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

45.

Verlenen van opdrachten tot het leveren van kantoorbenodigdheden en meubilair t.b.v. het gemeentehuis.

A

Manager/ teamleider

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen, mits in overeenstemming met inkoop- en aanbestedingsbeleid en mits budget aanwezig.

46.

Aangaan, wijzigen en opzeggen (onderhouds)contracten diverse kantoorapparaten / machines e.d.

A

Manager/ teamleider

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeen komst te ondertekenen, mits in overeenstemming met inkoop- en aanbestedingsbeleid en mits budget aanwezig.

47.

Aangaan, wijzigen en opzeggen van abonnementen diverse (vak)tijdschriften, literatuur etc.

A

Manager/ teamleider

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen.

48.

Toevoegen en afvoeren van aansluitingen mbt energie en water

A

Manager/ teamleider

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen.

49.

Afhandelen van verzoeken om informatie m.b.t. stamboomonderzoek

A

Manager/ teamleider

 

 

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Gegevensbeheer)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

50.

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D van het besluit (zie voor de aanwijzing en de mandaten hierna genoemd onder 1 tot en met 11 Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag d.d. 9 november 2010 (corsanr. 10.16908), gewijzigd 16 juli 2013 (corsanr. 13.23180)

A

Adviseur

M

Gemandateerd aan beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen (= adviseur gegevensbeheer, plv = medewerker gegevensbeheer)

51.

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

52.

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

A

Adviseur

M

 

53.

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

A

Adviseur

M

 

54.

Het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

A

Adviseur

M

 

55.

Het ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

A

Adviseur

M

 

56.

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14a en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

57.

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

58.

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

59.

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

60.

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

A

Adviseur

M

 

61.

Bevoegdheden ingevolge de Wet en het Uitvoeringsbesluit kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

A

Adviseur

M

 

62.

Toewijzen en het intrekken van nummeraanduidingen

A

Adviseur

M

Indien geen onderdeel van aanvraag omgevingsvergunning.

63.

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en 20 Wet BGT.

A

Adviseur

M

Gemandateerd aan de beheerder basisregistratie grootschalige topografie (= adviseur gegevensbeheer) met een ondermandaat aan de medewerker gegevensbeheer.

64.

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

A

Adviseur

M

 

65.

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

A

Adviseur

M

 

66.

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

A

Adviseur

M

 

67.

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

A

Adviseur

M

 

68.

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de minister van BZK.

A

Adviseur

M

 

69.

Zie voor mandaat met betrekking tot het aanwijzen en intrekken stand- en ligplaatsen apart besluit d.d. 25 maart 2014 (corsanr. 14.10739)

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Juridische Zaken)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

70.

Besluiten tot het splitsen van een perceel

A

Manager

M

Mits kosten kunnen worden gedekt

71.

Bevestigen instemming conceptakte van levering en nota van afrekening

A

Manager

M

 

72.

Geven van toestemming tot verkoop van premiewoningen en toepassen antispeculatiebeding - terugbetalingsplicht bij meerwaarde

A

Manager

M

 

73.

Verhuur volkstuinen en ligplaatsen

A

Manager

M

Juridisch adviseur is gemachtigd namens de burgemeester de overeenkomst te ondertekenen.

74.

Aan- en afmelden van objecten voor verzekeringen tegen diverse risico’s

A

Manager

M

 

75.

Aanmelden en afwikkelen van schadegevallen, waarvoor of waartegen de gemeente verzekerd is

A

Manager

M

 

76.

Aansprakelijk stellen voor schade aan gemeentelijke eigendommen

A

Manager

M

 

77.

Spoedshalve toepassing bestuursdwang bij hennepteelt op grond van artikel 2.1, 1e lid, aanhef en onder c, Opiumwet, artikel 1a, 2e lid, Woningwet, artikel 2.6.2, 1e lid en 6.1 en 6.7 Bouwbesluit, (zie ook besluit d.d. 12 juni 2012, in werking getreden op 26 juli met terugwerkende kracht tot 12 juni 2012)

A

Manager

 

Portefeuillehouder vooraf informeren, college zo spoedig mogelijk informeren.

78.

Besluiten tot het aangaan van verwerkers-overeenkomsten (AVG) en het ondertekenen hiervan

A/O

Manager

 

 

79.

Beslissen op verzoeken ingevolge de AVG

A

Manager

 

 

80.

Zie voor mandaat in verband met de vestiging van zakelijke rechten voor afvalcontainers apart besluit d.d. 4 oktober 2011 (corsanr. 11.16685)

81.

Zie voor mandaten in verband met Wet voorkeursrecht gemeenten apart besluit d.d. 17 januari 2012 (corsanr. 12.00849)

82.

Zie voor mandaatbesluit wegsleepregeling 2013 apart besluit d.d. 5 maart 2013 (corsanr. 13.06228)

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster P&O)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

83.

Afwijzen van open sollicitaties

A

Manager

M

Medewerker P&O

84.

Verzorgen werkgeversverklaringen

A

Manager

M

Medewerker P&O

85.

Besluiten m.b.t. vergoeding van schade aan eigendommen personeel tijdens dienstwerkzaamheden conform artikel 15:1:23, 15:1:24 en 15:1:25 CAR/UWO

A

Manager

M

Medewerker P&O

86.

Besluiten tot invoeren op lokaal niveau van landelijk overeengekomen arbeidsvoorwaarden, waarbij financiële consequenties passen binnen de begroting

A

Manager

Adviseur P&O

 

87.

Plaatsen personeelsadvertenties

A

Manager

 

 

88.

Inhouden/intrekken verlof in verband met ziekte conform artikel 6:2:3 CAR/UWO

A

Manager/

Adviseur P&O

 

89.

Toekennen van wachtgelden en pensioenen aan gewezen wethouders

A

Manager

Adviseur P&O

Conform APPA-regeling

90.

Toekennen van tegemoetkomingen conform de Regeling forensenvergoeding

A

Manager

Adviseur P&O

 

91.

Aanstellen / benoemen en wijzigen individuele arbeidsvoorwaarden personeel

B

Ph pz

 

Inclusief tijdelijke urenuitbreiding

92.

Toekennen van verzoek vermindering arbeidsuren

A

Manager

 

 

93.

Verlenen van ontslag op eigen verzoek

A

Manager

 

 

94.

Beslissen op verzoek uitwisselen arbeidsvoorwaarden

A

Manager

Adviseur P&O

 

95.

Besluiten met betrekking tot erkennen rechtspositie alternatieve samenlevingsvorm

A

Manager

 

 

96.

Besluiten met betrekking tot zorgverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- / bevallingsverlof, adoptie/pleegzorgverlof, vakbondsverlof enz. (hoofdstuk 6 CAR/UWO)

A

Manager

Adviseur P&O

 

97.

Beslissen op aanvragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen, beeldschermbrillen enz.

A

Manager

Adviseur P&O

 

98.

Beslissen op verzoeken om studiefaciliteiten ten laste van centrale budget

A

MT

 

Ondertekening manager

99.

Besluiten met betrekking tot nevenwerkzaamheden (artikel 15.1 e CAR-UWO)

A

Manager

 

 

100.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot levensloop (artikel 6a en 9e:4 CAR-UWO)

A

Manager

M

Medewerker P&O

101.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot geneeskundig onderzoek (artikel 7:2:5 CAR-UWO)

A

Manager

 

 

102.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot maatregelen in belang van het herstel van de ambtenaar (artikel 7:2:7 CAR-UWO)

 

Manager

 

 

103.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot informatieverstrekking bij ziekte

A

Manager

 

 

104.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot het Persoonlijk ontwikkelingsplan (artikel 17 CAR-UWO)

A

Manager

 

 

105.

Aanwijzen brugdagen (artikel 7 Regeling werktijden Kaag en Braassem)

A

MT

 

Maximaal 3 per jaar

106.

Zie voor mandaatbesluit uitvoering sollicitatieplicht appa voor gewezen politieke ambtsdragers aan Raet b.v. apart document (corsanr. 11.14408)

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Team dienstverlening, cluster Burgerzaken/KCC)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

107.

Aanwijzen van trouwlocaties

A

Manager/ teamleider

 

 

108.

Benoemen en ontslaan van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (zie aparte besluiten d.d. 7 april 2009 en 8 december 2009)

A

Manager/ teamleider

 

 

109.

Besluiten ingevolge de Wet BRP

A

Manager/ teamleider

Sm, M

Voornemen mag worden ondertekend door medewerker. Besluit door M bij afwezigheid van Sm (9-7-2013)

110.

Verzoeken ingevolge de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen inzake het verstrekken van gegevens

A

Manager/ teamleider

 

 

111.

Uitstel verlof tot begraven ingevolge de Wet op de Lijkbezorging

A

M

 

 

112.

Verzoeken tot ontleden van een overledene ingevolge de Wet op de lijkbezorging

A

M

 

 

113.

Verzoeken op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap / het Besluit verkrijging en verlies van het Nederlanderschap

A

M

 

 

114.

Uitreiken van uittreksels van naturalisatiebesluiten ingevolge het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

115.

Voorgedrukte formulieren en kaarten

A

M

 

 

116.

Verstrekken van informatie en het doen van feitelijke mededelingen, uitnodigingen

A

M

 

 

117.

Verzoeken om originele formulieren voor reisdocumenten en rijbewijzen

A

M

 

 

118.

Verdelen gemeente in stemdistricten

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

119.

Beslissen op verzoek stemmen in bureau naar keuze

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

120.

Beslissen op verzoek stemmen bij volmacht en afgifte stempas

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

121.

In ontvangst nemen van proces-verbaal stembureaus

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

122.

In ontvangst nemen van in artikel H4, 3e lid Kieswet genoemde verklaring van ondersteuning

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

123.

Inleveren kandidatenlijst op de dag van kandidaatstelling

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

124.

Benoemen stembureauleden en plv. Leden

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

125.

Benoemen leden en plv. leden hoofd- en centraal stembureau

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

126.

Afgifte, verlengen of wijzigen van paspoorten en identiteitskaarten

A

M

Afgifte M KCC

 

127.

Verzoek om gegevens/inlichtingen uit strafregister en algemeen documentatieregister

A

M

 

 

128.

Afgifte uittreksels en verstrekken inlichtingen uit gemeentelijke basisadministratie

A

M

 

 

129.

Afgifte van een rijbewijs

A

M

M KCC

 

130.

Beslissen op verzoek tot wijziging van geslachtsnaam

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

131.

Registreren meldingen met betrekking tot de openbare ruimte

A

Teamleider

M KCC

 

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Team dienstverlening, cluster VTH)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

132.

Verlenen vergunning voor het kappen van bomen en houtopstanden op grond van de Kapverordening Kaag en Braassem

A

Manager/ teamleider

M

 

133.

Verlenen ontheffing alternerend inrijverbod Vierambachtsweg Woubrugge conform vastgesteld beleid

A

Manager/ teamleider

M

 

134.

Verlenen ontheffing voor het berijden van wegen, waarop een beperkende verkeersmaatregel van kracht is

A

Manager/ teamleider

M

 

135.

Verlenen ontheffing voor bijzondere transporten

A

Manager/ teamleider

M

 

136.

Besluiten op grond van AVOI voor kabels/leidingen, inclusief de intrekking daarvan, met uitzondering van die op grond van de artikelen 3, 4, 3e lid, 15 en 16

A

Manager/ teamleider

M

 

137.

Verlenen vergunning voor een rioolaansluiting

A

Manager/ teamleider

M

 

138.

Toestemming verlenen voor aansluiting op het gemeenteriool

A

Manager/ teamleider

 

 

139.

Uitvoeren van marktverordening

A

Manager/ teamleider

M

 

140.

Het doen van aangifte bij de politie namens de gemeente van schade aan en diefstal van gemeentelijke eigendommen

A

Manager/ teamleider

M

 

141.

Bevoegdheden op grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en de regels voor de begraafplaatsen, graven en grafbedekkingen

A

Manager/ teamleider

M

M = beheerder begraafplaatsen of zijn vervanger

142.

Verlenen ontheffingen en vergunningen en accepteren van meldingen o.g.v. De Schepenverordening

A

Manager/ teamleider

M

 

143.

Verlenen vergunningen en accepteren meldingen o.g.v. de Wet op de kansspelen

A

Manager/ teamleider

M

 

144.

Verlenen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen, accepteren van meldingen, doen van aanwijzingen op grond van de APV

A

Manager/ teamleider

M

 

145.

Beschikbaar stellen van gemeentelijke eigendommen conform eerdere jaren

A

Manager/ teamleider

M

Verband houdend met Apv

146.

Behandelen aanvragen om ontheffing voor een snelle motorboot

A

Manager/ teamleider

M

 

147.

Behandelen aanvragen om vergunningen op grond van de Leegstandwet

A

Dir. Wc

Teamleider

Dir. Wc voor zover het woningen betreft van de Wc; rapportage over het gebruik van het mandaat in jaarverslag

148.

Verlenen vergunningen en ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet

A

Manager/ teamleider

M

 

149.

Verlenen ontheffingen voor wedstrijden die onder de Wegenverkeerswet vallen

A

Manager/ teamleider

M

 

150.

Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor het afsteken van vuurwerk

A

Manager/ teamleider

M

 

151.

Accepteren melding tot wegafsluitingen bij evenementen e.d.

A

Manager/ teamleider

M

 

152.

Besluiten op grond van de Zondagswet

A

Manager/ teamleider

M

 

153.

Aanstellen van verkeersregelaars

A

Manager/ teamleider

M

 

154.

Verlenen van omgevingsvergunningen conform het bestemmingsplan / Woningwet / Bouwverordening / Bouwbesluit / Monumentenwet / Wabo

A

Manager/ teamleider

M

 

155.

Verlenen van omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan

A

Manager/ teamleider

M (reguliere procedure)

Reguliere procedure.

Indien in een uitgebreide procedure het ontwerp ter visie is gelegd en er geen bedenkingen zijn geuit

156.

Verlenen ontheffing op grond van de WRO / Wro / Bouwbesluit / Bouwverordening

A

Manager/ teamleider

M

Conform vastgesteld beleid

157.

Reactie op sloopmeldingen

A

Manager/ teamleider

M

 

158.

Niet ontvankelijk verklaren van aanvragen om omgevingsvergunning, sloopmeldingen

A

Manager/ teamleider

M

 

159.

Aanhouden beslissing op omgevingsvergunning

A

Manager/ teamleider

M

 

160.

Toewijzen van nummeraanduidingen

A

Manager/ teamleider

 

In combinatie met aanvraag omgevingsvergunning.

161.

Inschrijving en verlenging inschrijving op wachtlijst van weekmarkten

A

Manager/ teamleider

M

Toezichthouder APV en

Bijzondere wetten

162.

Verlenen vergunning voor een standplaats op de weekmarkten

A

Manager/ teamleider

M

Toezichthouder APV en

Bijzondere wetten

163.

Verlenen vergunning op grond van de Parkeerverordening Kaag en Braassem (zie apart besluit d.d. 16 februari 2010)

A

Manager/ teamleider

M

 

164.

Verzenden van ontvangstbewijs omgevingsvergunning (artikel 3.1, 2e lid Wabo)

O

M

M

vakspecialist omgevingsvergunningen; administratief medewerker bouwen

165.

Verzenden van bericht van behandeling omgevingsvergunning (artikel 3.1, 3e lid Wabo)

O

M

M

vakspecialist omgevingsvergunningen; administratief medewerker bouwen

166.

Verlenen / weigeren van omgevingsvergunning

A

Manager/ teamleider

 

Voor zover die worden voorbereid dmv de reguliere voorbereidingsprocedure (artikelen 2.1 en 2.2 jo. Artikel 3.7 Wabo)

167.

Verlenen van definitieve omgevingsvergunning

A

Manager/ teamleider

 

Bij de uitgebreide planologische afwijkingsprocedure, mits er geen zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingebracht.

168.

Weigeren uitgebreide omgevingsvergunning

A

Manager/ teamleider

 

Indien de weigering ziet op een activiteit die op zichzelf met een reguliere procedure vergund zou kunnen worden.

169.

Intrekken beschikking eerste of tweede fase (artikel 2.5, 5e lid Wabo)

A

Manager/ teamleider

 

 

170.

Beslissen op aanvraag als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning)

A

Manager/ teamleider

 

 

171.

Vragen / uitbrengen van advies als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

A

Manager/ teamleider

M

 

172.

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

A

Manager/ teamleider

M

 

173.

Beslissen op aanvragen mbt het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.31 Wabo

A

Manager/ teamleider

 

Indien geen zienswijzen zijn ingediend en/of indien een positief advies is uitgebracht.

174.

Verlengen beslistermijn (artikel 3.9, 2e lid, artikel 3.12, 8e lid Wabo)

A

Manager/ teamleider

 

Besluit motiveren.

Sm = vakspecialist omgevingsvergunningen

175.

Intrekken omgevingsvergunning op grond van de artikelen 2.5, 5e lid, 2.33 en 5.19 Wabo

A

Manager/ teamleider

 

Indien tegen het voornemen geen bedenkingen zijn ingekomen.

176.

Opleggen van leges en andere hiermee verband houdende werkzaamheden op grond van de Legesverordening

A

Manager/ teamleider

M

Bevoegdheid heffingsambtenaar

177.

Afhandelen van bezwaarschriften op grond van de Legesverordening

A

Manager/ teamleider

 

Bevoegdheid heffingsambtenaar

178.

Besluiten met betrekking tot vooraankondigingen en aanschrijvingen inzake overtredingen van de Apv

A

Manager/ teamleider

 

 

179.

Besluit tot verkoop, vernietiging of overdracht ingevolge de artikelen 5:8 BW en 5:30 Awb.

A

Manager/ teamleider

 

 

180.

Het doen van aangifte bij de politie namens de gemeente van schade aan en diefstal van gemeentelijke eigendommen

A

Manager/ teamleider

M

 

181.

Aanwijzen toezichthouders ihkv Brandbeveiligings-verordening en Wabo – zie besluit d.d. 11 december 2012 (corsanr. 12.30738)

A

Reg.cdt

+ ondermandaat

Brandweer Hollands Midden

182.

Ondertekenen, afgeven en intrekken van legitimatiebewijzen van toezichthouders – zie besluit d.d. 11 december 2012 (corsanr. 12.30738)

A

Reg.cdt

+ ondermandaat

Brandweer Hollands Midden

183.

Zie voor aanpassingen mandaatbesluit in verband met de inwerkingtreding van de Wabo ook apart besluit d.d. 5 oktober 2010 (corsanr. 10.14840)

184.

Zie voor mandaatverstrekking breedteontheffingen landbouwvoertuigen apart besluit d.d. 5 februari 2013 (corsanr. 13.03066)

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Team Financiën)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

185.

Beleggen van tijdelijk overtollige kasmiddelen

A

T. Cie

 

 

186.

Doen van aangifte ten behoeve van de belastingdienst

A

Manager/ teamleider

 

 

187.

Corr. met betrekking tot openstaande vorderingen

A

Manager/ teamleider

 

Tkn aan portefeuillehouder

188.

Informatie / verzoeken aan derden over uitkeringsgerechtigden

A

Manager/ teamleider

 

 

189.

Positief besluit op verzoeken verlenging personeelshypotheek

A

Manager/ teamleider

 

(geen beleidsvrijheid)

190.

Zie voor mandaat manager Bedrijfsvoering inzake het besluiten op updates van de Leidraad invordering apart besluit (corsanr. 14.79984)

 

 

Afdeling Ontwikkeling (Cluster Beleid en Strategie)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

191.

Nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van uitvoering van werken

A

Manager

Ondertekening M

 

192.

Toekennen van een starterslening of blijverslening

A

Manager

Ondertekening M

 

193.

Toekennen van subsidies op grond van de nadere regels subsidiëring.

B

Burgemeester

Ondertekening manager

Inclusief besluiten tot en ondertekenen van de eventueel daarbij behorende overeenkomst.

194.

Besteding post onderwijsvoorzieningen tot het vastgestelde bedrag per leerling

A

Manager

 

 

195.

Besluiten met betrekking tot vergoeding van schade aan schoolgebouwen

A

Manager

Toewijzing M

 

196.

Toekennen van subsidie c.q. voorschot op subsidie/premie tot € 100.000.

B

Burgemeester

Ondertekening manager

Mits binnen begroting.

Inclusief besluiten tot en ondertekenen van de eventueel daarbij behorende overeenkomst

197.

Vaststellen/afrekenen van subsidies

A

Manager

 

 

198.

Besluiten inzake het opnemen in en verwijderen uit het register Kinderopvang van houders en het aanbrengen van wijzigingen in het register

A

Manager

M

 

199.

Besluiten met betrekking tot zakelijke rechten voor openbare werken in/op particuliere gronden (zie apart besluit d.d. 4 oktober 2011)

A

Manager/ teamleider

 

 

200.

Ondertekenen van notariële akten inclusief volmachten daartoe met betrekking tot zakelijke rechten

O

Manager

 

Namens burgemeester

201.

Voortzetten van verhuur gemeentegrond / onroerende zaak bij bewoners- of eigenaarswisseling

A

Manager

M

 

202.

Correspondentie en besluitvorming voortvloeiend uit bestaande overeenkomsten omtrent het gebruik van gemeentegrond en gemeentelijk vastgoed.

A

Manager

M

 

203.

Zie voor mandaat/machtiging voor het aangaan/ondertekenen van overeenkomsten voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers aan de manager afdeling Ontwikkeling apart besluit d.d. 3 april 2018, in werking getreden op 17 mei 2018 (corsanr. 18.09461)

204.

Zie voor mandaat/machtiging voor het aangaan/ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot de plaatsing van nutsvoorzieningen op gronden van de gemeente apart besluit d.d. 17 april 2018, in werking getreden op 17 mei 2018 (corsanr. 18.10577)

205.

Zie voor mandaten in het kader van de leerplicht aan Holland Rijnland apart besluit d.d. 6 januari 2009, in werking getreden op 1 januari 2009 (corsanr.09.00377)

206.

Zie voor mandaten in verband met Wet voorkeursrecht gemeenten apart besluit d.d. 17 januari 2012 (corsanr. 12.00849)

207.

Zie voor mandaat met betrekking tot het nemen van verkeersbesluiten inzake elektrische oplaadpunten apart besluit d.d. 4 juli 2017 (corsanr. 17.19990)

208.

Zie voor mandaten uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015 aan de Raad voor de Kinderbescherming apart besluit d.d. 25 november 2014, in werking getreden op 1 januari 2015 (corsanr. 14.37438). – zie ook mandaten bij cluster WMO

209.

Zie voor mandaat beschermd wonen aan de gemeente Leiden apart besluit d.d. 2 december 2014, in werking getreden op 1 januari 2015 (corsanr. 14.37998)

210.

Zie voor mandaten uitvoering Jeugdwet, Wmo 2015 en Verordening sociaal domein Kaag en Braassem apart mandaatbesluit sociaal domein d.d. 30 december 2014, in werking getreden op 1 januari 2015 (corsanr.14.39985).

211.

Zie voor mandaatverstrekking WMO-besluiten aan Participe apart besluit d.d. 20 december 2016 (corsanr. 16.33856) zie ook nieuw besluit

212.

Zie voor mandatering verkeersbesluit ten aanzien van oplaadpunten elektrische auto’s aan de manager Ontwikkeling apart besluit d.d. 4 juli 2017 (corsanr. 17.19990)

213.

Zie voor mandaatbesluit afstoten snipper- en restgronden aan de manager Ontwikkeling, inclusief ondertekening bijbehorende stukken, apart besluit d.d. 17 juli 2018 (corsanr. 18.16159)

214.

Zie voor mandaatverstrekking Participatiewet d.d. 12-12-2017 (zaaknr. 5668)

215.

Zie voor mandaatverstrekking WMO aan Participe d.d. 18 december 2018 (zaaknr. 4891)

 

 

Afdeling Ontwikkeling (Cluster Regie en Planvorming)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

216.

Optreden als technisch opdrachtgever / directievoerder bij gegunde werken, inclusief bevoegdheden

A

Teamleider

M tot een (totaal) bedrag van € 50.000.

Per (deel)project. Ondermandaat geldt voor de projectleiders. Meerwerk moet gevolgd worden door een opdracht.

217.

Zie voor afdoeningsmandaat voor het aangaan van overeenkomsten zakelijk recht met betrekking tot rioleringswerken in percelen van derden, en het ondertekenen van de daarbij behorende stukken apart besluit d.d. 29 mei 2018 (corsanr. 18.13749)

 

 

Afdeling Ontwikkeling (Cluster Ruimte en Omgevingszaken)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

218.

Beslissing niet te reageren op besluiten c.q. voornemens daartoe van andere overheden en instanties

A

Teamleider

 

Indien niet politiek gevoelig, in overleg met portefeuillehouder

219.

Reactie op ruimtelijke plannen van derden

A

Teamleider

 

In overleg met portefeuillehouder

220.

Verzoeken om vooroverleg o.g.v. artikel 3.1.1 Bro

O

Teamleider

M

Vindt plaats via e-mail. Verzenden via info@

221.

Elektronisch ondertekenen van vastgestelde (digitale) ruimtelijke plannen

O

Teamleider

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

222.

Het nemen van een selectiebesluit onder voorwaarden inzake archeologie

A

Teamleider

 

 

223.

Het betreden van terreinen en gebouwen (niet zijnde woningen) in het kader van uitvoering Wro (door niet-toezichthouders) op grond van artikel 10.2 Wro

A

Teamleider

 

Aanwijsbevoegdheid burgemeester

224.

Het nemen van besluiten tot dwangsom / bestuursdwang en invordering van de kosten hiervan voor overtredingen op grond van de APV / Afvalstoffenverordening.

A

Teamleider

 

 

225.

Definitieve besluiten met betrekking tot aankondiging (toekomstige) bestuurlijke transactie, bestuursdwang, dwangsom, waaronder sluiting, en de intrekking van dat besluit

A

Manager/ teamleider

 

Vooraankondiging in college en geen zienswijze ingekomen

226.

Besluiten tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op het staken van het bouwen, gebruik of slopen, als bedoeld in de artikelen 100d van de Woningwet en 5.17 Wabo

A

Manager/ teamleider

 

Portefeuillehouder informeren

227.

Verzenden mededeling van het voldoen aan of het intrekken van een aanschrijving

A

Manager/ teamleider

 

 

228.

Weigeren van een aanvraag omgevingsvergunning nadat de raad geen VVGB heeft afgegeven

A

Manager/ teamleider

 

Nadat de uitgebreide procedure is doorlopen.

229.

Besluiten met betrekking tot opschorten begunstigingstermijn in besluiten mbt bestuursdwang in de bezwaar- en beroepsfase

A

Manager/ teamleider

 

 

230.

Zie voor mandaten met betrekking tot milieuaangelegenheden aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland aparte besluiten d.d. 17 augustus 2010 (corsanr. 10.13453) en 1 oktober 2013 (corsanr. 13.29921)

231.

Zie voor mandaten met betrekking tot subsidieaanvragen in het kader van het LOP aan Landschapsbeheer Zuid-Holland en Holland Rijnland, aparte besluiten d.d. 1 juni 2010 (corsanr. 10.08832( en 30 november 2010 (corsanr. 10.18098)

 

A

=

afdoeningsmandaat

O

=

ondertekeningsmandaat

B

=

beslismandaat (onder- tekening manager)

T cie

=

Treasurycommissie

Manager/ teamleider

=

elke manager of teamleider, e.v. gemeentesecretaris

S Bezw.

=

secretaris commissie Bezwaarschriften

Dir. Wc

=

directeuren woningcorporaties (Stichting Meerwonen en Woondiensten Aarwoude)

Ph

=

portefeuillehouder

S

=

gemeentesecretaris

MT

=

managementteam

Sm/a

=

senior medewerker / adviseur

M

=

een medewerker