Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009, tweede wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009, tweede wijziging
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009, tweede wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201201-01-201228-03-2018art. 7, lid 2

06-02-2012

Witte Weekblad, 29-02-2012

12.006
08-10-200902-01-2009Nieuwe regeling

28-09-2009

Witte Weekblad, 07-10-2009

09.106

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009, tweede wijziging

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;besluit:vast te stellen de:Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1  

 • 1

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:a. feitelijke informatie van geringe omvang;b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.c. bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2

  Een verzoek om informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, kan ook rechtstreeks aan een ambtenaar worden gedaan.

 • 3

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de gemeentesecretaris daarvan in kennis. De gemeentesecretaris beslist.

 • 4

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2  

 • 1

  Een ambtenaar verleent ambtelijke bijstand tenzij:a. het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;b. dit het belang van de gemeente kan schaden;c. het bijstand, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, betreft en dit het werkbaar evenwicht als bedoeld in artikel 5, 1e lid, verstoort.

 • 2

  De gemeentesecretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de gemeentesecretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3  

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de gemeentesecretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4  

 • 1

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris.

 • 2

  Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5  

 • 1

  De gemeentesecretaris ziet toe op een werkbaar evenwicht tussen het aantal malen dat een beroep wordt gedaan op het verlenen van ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, 1e lid, en de beschikbare capaciteit van de ambtelijke organisatie.

 • 2

  Indien de gemeentesecretaris van oordeel is dat het in het vorige lid bedoelde werkbaar evenwicht wordt verstoord brengt hij dit ter kennis van de burgemeester.

 • 3

  De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak na gehouden overleg met het presidium.

Artikel 6  

 • 1

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheid wordt gehouden.

 • 2

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid. 

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 7  

 • 1

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 7 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 250,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 50,- per raadszetel.

Artikel 8  

 • 1

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;c. giften;d. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;e. opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 8a  

 • 1

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar aan het presidium verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door overlegging van een verslag. De eerste verantwoording vindt plaats in 2012 over het jaar 2011.

 • 2

  Het presidium controleert of de uitgaven zijn gedaan conform artikel 8 van deze verordening, en stelt de hoogte van de niet bestede deel van de gelden vast.

 • 3

  Uitgaven die niet conform artikel 8 van deze verordening zijn gedaan en het niet bestede deel van de gelden worden teruggestort in de kas van de gemeente.

Artikel 9  

 • 1

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3

  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de raad de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 15, derde lid.

Artikel 10  

 • 1

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdragea. bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt;b. bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 8, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid. 

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 11  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking en werkt terug tot 2 januari 2009.

 • 2

  Op dat tijdstip vervallen de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Jacobswoude op 6 november 2003 en de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2002, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Alkemade op 25 september 2002.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 28 september 2009de griffier,                                         de voorzitter,