Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Kaag en Braassem 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Kaag en Braassem 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Kaag en Braassem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2009Nieuwe regeling

28-09-2009

Witte Weekblad, 21-10-2009

09/07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Kaag en Braassem 2009

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2009;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Kaag en Braassem 2009 

Artikel 1  

Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:

 • 1.

  het ereburgerschap van de gemeente Kaag en Braassem;

 • 2.

  de erepenning van de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 2  

 • 1

  Het toekennen van het ereburgerschap geschiedt bij een met redenen omkleed besluit van de gemeenteraad op voorstel van het college. 

 • 2

  Het toekennen van de erepenning geschiedt door het college.

Artikel 3  

 • 1

  Van het verlenen van het ereburgerschap en de erepenning houdt het college aantekening in een register, dat de naam Ereboek van de gemeente Kaag en Braassem draagt. 

 • 2

  In het register worden de gronden vermeld die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 4  

 • 1

  Het ereburgerschap wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend:a. als blijk van waardering en erkentelijkheid aan degene die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge en bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt;b. als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich deze toekenning waardig heeft gemaakt. 

 • 2

  Aan het ereburgerschap zijn een oorkonde, alsmede een legpenning en bijbehorend draaginsigne in zilver verbonden, waarvan het model door het college wordt vastgesteld.  

 • 3

  In de oorkonde worden de gronden vermeld die geleid hebben tot de toekenning van het ereburgerschap. 

Artikel 5  

 • 1

  De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid, zowel aan een ingezetene als niet-ingezetene van de gemeente, die zich jegens de gemeente of voor (een deel van) de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk heeft gemaakt, danwel een uitzonderlijke prestatie heeft verricht.

 • 2

  Aan het ereburgerschap zijn een oorkonde en een legpenning in brons verbonden, waarvan het model door het college wordt vastgesteld.  

 • 3

  In de oorkonde worden de gronden vermeld die geleid hebben tot de toekenning van de erepenning. 

Artikel 6  

Deze verordening treedt in werking in werking op de op de eerste dag na haar bekendmaking.

Artikel 7  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke onderscheidingen Kaag en Braassem 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 28 september 2009

de griffier,                     de voorzitter,G.J. Broer                     H.B. Eenhoorn