Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regeling inzake de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Kaag en Braassem 2011, eerste wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling inzake de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Kaag en Braassem 2011, eerste wijziging
CiteertitelRegeling commissie ruimtelijke kwaliteit 2011, eerste wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Monumentenwet 188, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201301-01-201322-11-2016Artikel 20 t/m 24

25-06-2013

Witte Weekblad, 24-07-2013

13.20865
12-05-201101-01-2013Nieuwe regeling

26-04-2011

Witte Weekblad, 11-05-2011

11.08233

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling inzake de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Kaag en Braassem 2011, eerste wijziging

Het college van Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

gelet op het bepaalde in de artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 15 van de Monumentenwet 1988;

Besluit;Vast te stellen de volgende “Regeling inzake de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Kaag en Braassem 2011”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  lid: lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit;

 • b.

  voorzitter: voorzitter en tevens lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit;

 • c.

  secretaris: secretaris van de commissie ruimtelijke kwaliteit;

 • d.

  vergadering: vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit;

 • e.

  gemeente: gemeente Kaag en Braassem;

 • f.

  commissie: commissie ruimtelijke kwaliteit.

Artikel 2 Taak

De commissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren in gevallen waarin de Erfgoedverordening, de Monumentenwet 1988, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de gemeentelijke bouwverordening of welstandsnota dit voorschrijven en voorts al dan niet op verzoek, over alle aangelegenheden die al dan niet rechtstreeks van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg of welstand.

Artikel 3 Uitgangspunten

Bij het uitbrengen van haar adviezen laat de commissie zich uitsluitend leiden door overwegingen van redelijke eisen van welstand zoals beschreven in de gemeentelijke welstandsnota, cultuurhistorische en/of wetenschappelijke waarden.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit maximaal 5 leden, alsmede de secretaris die niet als lid meetelt. Er moet bij de commissieleden tenminste deskundigheid bestaan op één of meerdere van de volgende terreinen:a. cultuurhistorie/lokale historieb. molenbouwc. architectuur en architectuurhistoried. restauratie/bouwkunde

 • 2

  De leden worden door de burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen.

 • 3

  Een ambtenaar in dienst van de gemeente kan niet tevens lid zijn van de commissie ruimtelijke kwaliteit.

 • 4

  Tenminste twee van de leden dienen inwoner te zijn van de gemeente.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De leden worden voor eenzelfde periode als commissie benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

 • 2

  Zij kunnen tussentijds ontslag nemen door tenminste drie maanden vooraf een brief te zenden aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  De aftredende leden kunnen voor een volgende zittingsperiode worden benoemd. Een lid, dat ter vervulling van een – anders dan ten gevolge van een periodieke aftreding – opengevallen plaats wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

 • 4

  Tussentijdse benoemingen gelden tot aan de datum van het aftreden van de gehele commissie.

 • 5

  Een lid kan bij een met redenen omkleed besluit tussentijds worden ontslagen door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders stellen de raad hiervan in kennis.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1

  De leden van de commissie wijzen uit hun midden zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2

  De voorzitter roept, in samenspraak met de secretaris, de leden voor een vergadering bijeen, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen van de commissie.

 • 3

  De voorzitter is belast met het houden van de orde in de vergadering.

Artikel 7 Secretaris

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar aan als secretaris van de commissie.

 • 2

  De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de commissie.

 • 3

  De secretaris woont de vergaderingen van de commissie bij en maakt van het besprokene een verslag.

 • 4

  De secretaris heeft in de vergaderingen van de commissie een informatieve rol.

 • 5

  De secretaris formaliseert alle stukken die van de commissie uitgaan.

 • 6

  Bij verhindering of afwezigheid van de secretaris wordt hij vervangen door een daartoe door de afdelingsmanager van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aangewezen ambtenaar.

 • 7

  De secretaris houdt een presentielijst bij op de vergaderingen en regelt aan het eind van het jaar de presentiegelden voor de leden.

Artikel 8 Vergadering

 • 1

  De commissie komt bijeen:a. op die dagen welke op het jaarlijkse vergaderschema staan aangegeven;b. op verzoek van tenminste twee van haar leden;c. op verzoek van het college van burgemeester en wethouders;d. op verzoek van de secretaris.

 • 2

  De voorzitter/secretaris zendt ten minste 7 dagen voor de vergadering de leden de schriftelijke oproep met daarin aangegeven de dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 3

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproep aan de leden verzonden.

 • 4

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 5

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip er nog onvoldoende leden aanwezig zijn, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 6

  In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd worden afgeweken van het in lid 1 en 2 gestelde.

 • 7

  De vergadering wordt in de gemeente via de gemeentelijke website en de gemeentelijke huis-aan-huis krant bekend gemaakt.

 • 8

  Mits de aard van het agendapunt het toelaat bestaat de mogelijkheid om:a. samen te komen met een delegatie van de commissie. Hierin nemen minimaal plaats: 2 mensen met inhoudelijke expertise op het gebied van de agendapunten.b. commissiebreed overleg te plegen via e-mail om vervolgens op basis van de reacties een advies vast te stellen welke vervolgens per hamerslag wordt bevestigd in de eerst volgende vergadering.

 • 9

  Alleen in het geval van een positief advies, mag de delegatie de aanvraag afhandelen. Bij een negatief advies dient het te worden behandeld in de eerstvolgende vergadering.

Artikel 9 Openbaarheid

 • 1

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2

  Indien door een lid wordt verzocht om behandeling van een agendapunt in beslotenheid, dan wel de voorzitter dit gewenst acht, beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over dit verzoek.

 • 3

  Dit verzoek wordt slechts ingewilligd, indien anders een zwaarwegend algemeen of particulier belang hierdoor zou kunnen worden geschaad. De commissie kan over een agendapunt in beslotenheid een besluit nemen.

Artikel 10 Agenda

 • 1

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter de agenda van de vergadering voorlopig vast. Op deze agenda worden in ieder geval de door het college van burgemeester en wethouders aangegeven onderwerpen of voorstellen opgenomen.

 • 2

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3

  Bij de aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4

  Wanneer de commissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college nadere inlichtingen of advies vragen. De commissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 5

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 11 Advies

 • 1

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de commissie of er een advies aan het college wordt uitgebracht.

 • 3

  Indien de commissie een advies aan het college uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4

  Indien een lid van de commissie persoonlijk belang heeft bij een voorstel waarover in de commissie wordt gestemd, onthoudt het lid zich ten aanzien van dit onderwerp van stemming. Dit is te allen tijde het geval voor de secretaris.

 • 5

  In het geval van een gelijk aantal stemmen voor als tegen, zal er een verdeeld advies worden uitgebracht naar het college.

 • 6

  In het advies worden de standpunten van de leden opgenomen.

 • 7

  Indien binnen drie weken na agendering van een punt nog geen advies is uitgebracht door de commissie, wordt het als positief advies geïnterpreteerd.

Artikel 12 Notulen

 • 1

  De ontwerpnotulen van de voorgaande vergadering worden aan de leden toegezonden, gelijktijdig met de schriftelijke oproep. De notulen worden na vaststelling op de gemeentelijke website geplaatst.

 • 2

  Bij het begin van de vergadering worden, zo mogelijk, de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3

  De leden hebben het recht een voorstel tot wijziging van de notulen aan de commissie te doen, indien de notulen onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is. De notulen moeten inhouden:a. de namen van de voorzitter, de secretaris en de leden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben, afzonderlijk wordt vermeld welke leden afwezig waren.b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest.c. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen der aanwezigen die het woord voerden.d. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 14 door de commissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslaging.

 • 4

  De notulen worden opgesteld onder de zorg van de secretaris.

 • 5

  De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 13 Bevoegdheden

 • 1

  De commissie kan omtrent een onderwerp waarover zij gaat adviseren (aanvullende) informatie vragen aan de secretaris.

 • 2

  De commissie kan zich bij haar beraadslagingen laten bijstaan door externe deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden, dient van tevoren toestemming van het college van burgemeester en wethouders te worden verkregen.

Artikel 14 Spreekrecht

 • 1

  De commissie ruimtelijke kwaliteit kan bepalen dat belanghebbenden van een op de agenda staand onderwerp mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 15 Handhaving orde

 • 1

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze regeling te herinneren;b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog kan afronden.

 • 2

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en – indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord – de vergadering sluiten.

Artikel 16 Besloten vergadering

 • 1

  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

 • 2

  De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgestuurd, maar worden opgesteld door de secretaris en enkel ter inzage gehouden voor de leden.

Artikel 17 Toehoorders en pers

 • 1

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 18 Geluid- en beeldregistratie

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar de aanwijzingen.

Artikel 19 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Artikel 20 Vergoeding

De jaarlijkse vergoeding voor commissieleden wordt opgebouwd uit:

 • 1.

  het aantal bijgewoonde openbare commissievergaderingen maal de maximumvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies conform de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 2.

  het totale aantal gereden en gedeclareerde kilometers voor openbare en besloten vergaderingen of locatiebezoeken uitgaande van de snelste weg van het huisadres naar de afgesproken locatie maal de maximale vrijgestelde kilometervergoeding als genoemd in artikel 13a lid 4 van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 21 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de regeling, beslist het college.

Artikel 22 Overgangsbepaling

Adviezen uitgebracht door de Welstandscommissie of Monumentencommissie vóór de inwerkingtreding van deze regeling, worden beschouwd als adviezen van de commissie.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 24 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling commissie ruimtelijke kwaliteit 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van deraad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op

de griffier,                                          de voorzitter,