Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Katwijk

Subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKatwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk
CiteertitelSubsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Katwijk/CVDR604092/CVDR604092_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2019Nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-187895

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk,

 

gelezen de Erfgoedvisie en Uitvoeringsagenda Verbindend Erfgoed 2017 – 2022 en de Kadernota 2018;

 

gelet op de artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018;

 

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 met betrekking tot de subsidie voor het Erfgoedplatform

Besluiten

 

vast te stellen Subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regels en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • a.

  Projectidee: een projectidee zoals bedoeld in de Erfgoedvisie en Uitvoeringsagenda Verbindend Erfgoed 2017 - 2022.

Artikel 2 Toepassingsgebied nadere regels

 • 1.

  Deze nadere regels zijn van toepassing op aanvragen voor eenmalige subsidies in het kader van projectideeën van deelnemers aan het Erfgoedplatform.

 • 2.

  Subsidieaanvragen hebben alleen betrekking op initiatieven die behoren tot de bevoegdheden van het college en dienen in algemeen belang van de Katwijkse gemeenschap te zijn.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen voor projectideeën van het Erfgoedplatform een subsidieplafond vast van € 10.000,-- voor het jaar 2019.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks door burgemeester en wethouders vastgesteld en bekend gemaakt in het Gemeenteblad.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten met een maximum van € 2.500,--.

 • 4.

  Van bovenstaande regeling zoals opgenomen in lid 3 van dit artikel, kan door burgemeester en wethouders onderbouwd worden afgeweken.

Artikel 4 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente Katwijk en bevat ten minste:

  • a.

   Het volledig en compleet ingevulde aanvraagformulier dat door de gemeente Katwijk beschikbaar is gesteld. Hierin is in ieder geval een planbeschrijving opgenomen, waarin zo nauwkeurig mogelijk wordt aangegeven waartoe en op welke wijze de gevraagde middelen worden aangewend en een beschrijving van het beoogde resultaat van het projectidee;

  • b.

   Een financiële onderbouwing.

 • 2.

  Per project kan uit deze regeling maximaal 1 maal een subsidie worden aangevraagd.

 • 3.

  De subsidieaanvragen dienen ieder jaar te worden ingeleverd in de periode van 15 september tot en met 31 oktober.

Artikel 5 Beoordeling aanvraag en verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  De aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld en gescoord aan de hand van de criteria en scoretabel zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, worden de aanvragen op een prioriteitenlijst gerangschikt.

 • 3.

  De volgorde op deze lijst wordt in aflopend gewicht bepaald door de score.

 • 4.

  De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist op een volledige aanvraag om een subsidie binnen 12 weken na sluiting van de termijn zoals gesteld in artikel 4 lid 3.

Artikel 7 Aanvullende voorwaarden project ideeën

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend door personen, verenigingen of stichtingen die deelnemen aan het Erfgoedplatform, voor projecten die zonder winstoogkenmerk worden uitgevoerd.

 • 2.

  Er moet sprake zijn van een vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura en/of financiële bijdrage door de aanvragende persoon, vereniging of stichting voor de uitvoering van het projectidee.

Artikel 8 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Zodra het project is voltooid, dient de subsidieontvanger, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  Bijgaand met deze aanvraag wordt een kort eindverslag in woord en beeld ingediend evenals een gespecificeerde eindverantwoording, voorzien van alle rekeningen en betaalbewijzen,

 • 3.

  De subsidie wordt definitief vastgesteld nadat bovenstaand is ingediend en goedgekeurd.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk.

 

Katwijk,16 juli 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

De secretaris,

De burgemeester,

Formulier Subsidieaanvraag Erfgoedplatform

 

Indieningstermijn: 15 september 2019 t/m 31 oktober 2019

 

Indienen via:

 • -

  E-mail: erfgoed@katwijk.nl

 • -

  Post: Gemeente Katwijk, Afdeling Ruimtelijke en Veiligheid, Erfgoed, Postbus 589, 2220 AN Katwijk

ALGEMEEN

Naam project/initiatief

 

 

Initiatiefnemer(s) / betrokkenen

   

 

Contactpersoon 

Naam:

E-mail:

Tel.nr:

 

Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd

 

        

 

Doel en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.

Denk hierbij aan:

 • -

  Concreet

 • -

  Helder

 • -

  Realistisch

 

Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten.

Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan

 

 

Een projectplanning

Denk hierbij aan

 • -

  Geplande start uitvoering

 • -

  Deelresultaten/mijlpalen

 • -

  Wanneer klaar

 

    

   

TOELICHTING OP DE AANVRAAG (MBT TOETINGSKADER) 

Aan welke  gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van erfgoed draagt dit project bij? Aan welke maatschappelijke doelstellingen op het gebied van samenleving & cultuur, omgevingskwaliteit en/of Economie & Toerisme draagt het project bij? En hoe?

 

 

Wordt het initiatief breed gedragen binnen Katwijk en het Erfgoedplatform? Hoe uit zich dit?

  

    

Draagt het initiatief bij aan 1 of meer verbindende erfgoedthema’s? Zo ja, welke?

 • -

  Scheepvaart & Visserij

 • -

  Tuinbouw

 • -

  Oorlog en Wederopbouw

 • -

  Romeinen

 • -

  Geloof

 • -

  Kunstenaarskolonie

 

Bijlage 1: Criteria en scoretabel

 

Criteria

Toelichting

Maximale score

Het resultaat is concreet, helder en realistisch.

Het resultaat van het initiatief dient concreet en helder omschreven te zijn. De initiatiefnemers dienen gecommitteerd te zijn en in staat om het initiatief te realiseren. Er is een realistische planning met een einddatum die binnen 2 jaar van het moment van indienen ligt. Het initiatief moet aantoonbaar haalbaar zijn en kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan benodigde toestemmingen, ruimtelijke haalbaarheid, etc.

20

Transparante begroting

De begroting moet transparant en kosten efficiënt zijn opgesteld. Duidelijk moet zijn welke opbrengsten (ook van andere subsidiegevers) het initiatief met zich meebrengt

20

Het projectidee draagt bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen

Het projectidee past binnen het erfgoedbeleid van de gemeente en draagt bij aan de doelstellingen die de gemeente heeft op het gebied van Erfgoed:

• De gemeenschap versterken door erfgoed in te zetten als inspiratie voor nieuw aanbod op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en educatie.

• Het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed benutten bij het behoud en de verbetering

van de omgevingskwaliteit.

• De zichtbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van het erfgoed in Katwijk vergroten.

20

Het projectidee toont aan maatschappelijke meerwaarde te hebben.

Het projectidee draagt bij aan een of meer doelstellingen op het gebied van:

- samenleving & cultuur

- omgevingskwaliteit

- economie & toerisme.

15

Het projectidee wordt breed gedragen door initiatiefnemers en/of organisaties in Katwijk

Er is voldoende draagvlak binnen het Erfgoedplatform voor het projectidee.

15

Het projectidee heeft aandacht voor een of meerdere verbindende erfgoedthema’s

Hierbij gaat het om de volgende erfgoedthema’s:

- Scheepvaart & Visserij

- Tuinbouw

- Oorlog en Wederopbouw

- Romeinen

- Geloof

- Kunstenaarskolonie

10

Totaal

 

100