Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en/of belanghebbenden in het kader van de Wet WOZ in een keuze situatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en/of belanghebbenden in het kader van de Wet WOZ in een keuze situatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en/of belanghebbenden in het kader van de Wet WOZ in een keuze situatie
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 231
 2. Wet waardering onroerende zaken, artikel 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201401-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

12-11-2013

Elektronisch gemeenteblad 02-01-2014

13N00810

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en/of belanghebbenden in het kader van de Wet WOZ in een keuzesituatie

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, juncto de in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde gemeenteambtenaar van de gemeente Kerkrade, verder te noemen de heffingsambtenaar;

Gelet op het bepaalde in het betreffende artikel van:

 • -

  de verordening onroerende-zaakbelastingen;

 • -

  de verordening rioolrechten;

 • -

  de verordening afvalstoffenheffing;

 • -

  de verordening hondenbelasting;

 • -

  hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

"Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en/of WOZ-belanghebbenden in een keuzesituatie"

Algemeen  

 

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig en/of belanghebbend kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak, perceel, hond).

In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag c.q. de WOZ-beschikking ten name van één van de belastingplichtigen c.q belanghebbenden stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Kerkrade een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige en/of belanghebbende die de aanslag c.q. WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt.

Deze voorkeursvolgorde is ingeval het de belastingplichtige betreft, gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. Bij de WOZ-beschikking wordt beoogd de ontvanger ervan gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen. In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet WOZ, zijn de beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

 

Voorkeursvolgorde

1 Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

1.1 de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2 de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten hoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

1.1.3 de erfpachter dan wel de beklemde meier;

1.2 de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

1.3 degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

2 Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

2.1 indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Kerkrade wonen of gevestigd zijn:

2.1.1 degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

2.1.2 degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

2.1.3 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.1.4 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.1.5 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.1.6 degene die bij de afdeling financiën als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.1.7 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

2.2 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Kerkrade wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

2.2.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.2.2 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.2.3 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.2.4 degene die bij de afdeling financiën als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.2.5 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

2.3 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

2.3.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.3.2.degene die bij de afdeling financiën als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.3.3 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

3 Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

3.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

3.2 degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

3.3 de oudste in leeftijd;

3.4 degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

4 Met betrekking tot de hondenbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

4.1 degene die de nutsvoorziening van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, op naam heeft;

4.2 degene die de huur van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, betaalt aan een elders wonende verhuurder;

4.3 degene die het grootste deel van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, gebruikt;

4.4 degene die het langst in het belastingobject c.q het object waar de hond wordt gehouden, woont;

4.5 degene die het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden het langst gebruikt;

4.6 de oudste, ingeval van gelijktijdige vestiging in het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden;

4.7 degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject of houder van de hond naar voren

komt.

5 Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

5.1 ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

5.2 ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

5.3 ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

6 De onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien:

6.1 de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

6.2 bij de afdeling financiën bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen die de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

7 Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeurs- volgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

8 Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

9 Wijzigingen kunnen - indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd - pas plaats- vinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

10 Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur.

11 Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

Aldus vastgesteld op 12 november 2013

De heffingsambtenaar,

H.J. Bejas