Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Noodverordening Wereld Kampioenschap voetbal 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening Wereld Kampioenschap voetbal 2014
CiteertitelNoodverordening Wereld Kampioenschap voetbal 2014
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-201414-07-2014Nieuwe regeling

21-05-2014

Elektronisch gemeenteblad 04-07-2014

14rb041

Tekst van de regeling

Intitulé

NOODVERORDENING WERERLD KAMPIOENSCHAP VOETBAL 2014

De burgemeester van de gemeente Kerkrade;

 

overwegende dat in de periode van 12 juni tot en met 13 juli 2014 in Brazilië het Wereld kampioenschap Voetbal (W.K. 2014) wordt gespeeld;

dat aan dit W.K. 2014 onder meer wordt deelgenomen door de nationale elftallen van Nederland en Duitsland;

 

dat bij voorgaande E.K.’s en W.K.’s van nationale voetbalelftallen uit Nederland en Duitsland  structureel sprake is geweest van een ernstige verstoring van de openbare orde op dagen dat door een van beide teams een wedstrijd werd gespeeld;

 

dat deze ernstige verstoring van de openbare orde zich met name heeft voorgedaan in de Nieuwstraat/Neustrasse, alwaar de gemeentegrens van Kerkrade over een lengte van circa 2 kilometer tevens de Rijksgrens van Nederland met Duitsland (Stadt Herzogenrath) vormt;

 

dat deze ernstige verstoring van de openbare orde zich uit in onder andere provocerend gedrag jegens de bewoners van Duitsland respectievelijk van bewoners op Duits grondgebied (gemeente Herzogenrath) jegens bewoners van Nederland, alsook daaruit voortvloeiende vechtpartijen, vernielingen en zelfs het gebruik van molotovcocktails;

 

dat in een gehouden overleg tussen vertegenwoordigers van het basisteam Kerkrade van Nationale Politie en Polizei Nordrhein Westfalen (Aachen) is geconstateerd dat een en ander gezamenlijk en in onderlinge samenhang gezien leidt tot een situatie waarin nadrukkelijk sprake is van een ernstige vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde in de vorm van een confrontatie tussen de rivaliserende supportersgroepen van het Nederlands en Duits elftal;

 

dat in dit kader zal worden bevorderd dat door de eenheid Limburg van de Nationale Politie en Polizei Nordrhein-Westfalen ter handhaving van de openbare orde en voorkoming en bestrijding van strafbare feiten met toepassing van artikel 19 van het verdrag van Enschede zal worden besloten tot grensoverschrijdende samenwerking c.q. gezamenlijk optreden van Nederlandse en Duitse politie;

 

dat in het overleg tussen vertegenwoordigers van het basisteam Kerkrade van Nationale Politie en Polizei Nordrhein-Westfalen (Aachen)nadrukkelijk is aangegeven dat het wenselijk wordt geacht evenals bij gelegenheid van het E.K. 2012 een voorziening te treffen ter voorkoming van ordeverstoring en escalatie c.q. ter beperking van gevaar voor personen en/of goederen;

 

dat door de in 2012 bij gelegenheid van de E.K. voetbal uitgevaardigde maatregel in een aantal gevallen latent gevaar voor verstoring van de openbare orde door optrekkende supportersgroeperingen daadwerkelijk aan de “koppen”(rotonde ter hoogte van de Roderlandbaan respectievelijk rotonde ter hoogte van Pannesheiderstraat) van de Nieuwstraat/Neustrasse in de kiem is gesmoord;

 

dat aan deze nadrukkelijke wens tegemoet kan worden gekomen door het uitvaardigen van algemene voorschriften, te meer nu uit een evaluatie is gebleken dat de in 2012 bij gelegenheid van het E.K.–voetbal afgekondigde voorschriften als effectief en efficiënt kunnen worden beschouwd;

 

dat sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 176, eerste lid en artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet die gebruik door de burgemeester van zijn bevoegdheid tot vaststelling van een noodverordening voldoende rechtvaardigt;

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht;

 

B E S L U I T :

 

 Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1
 • 1.

  a. Het is verboden zich met gemotoriseerd verkeer op 13, 16, 18, 21, 23 en 26 juni 2014 vanaf een kwartier voor afloop van de door het Nederlands dan wel Duits elftal te spelen wedstrijden op de openbare weg genaamd Nieuwstraat, gelegen tussen Roderlandbaan en Pannesheiderstraat,  te bevinden (zie gewaarmerkte kaart);

  b. Het verbod geldt telkenmale tot een half uur na afloop van de betreffende wedstrijd dan wel zoveel korter c.q. langer als door de leidinggevende van politie op basis van de feitelijke situatie op dat moment noodzakelijk wordt geacht;

  c. Ten einde de werkingsduur van dit besluit op de onderscheidene dagen aan te geven zullen de zijwegen/toegangswegen tot de Nieuwstraat ter hoogte van de kruisingen met de Nieuwstraat worden voorzien van afzethekken;

 • 2.

  Van het verbod zoals in lid 1 aangegeven zijn uitgezonderd:

  a. bewoners van de Nieuwstraat/ Neustrasse;

  b. Personen wier aanwezigheid op de Nieuwstraat/ Neustrasse noodzakelijk kan worden geacht;

 • 3.

  Het is verboden zich op of aan de in het eerste lid aangewezen weg of op voor publiek toegankelijke plaatsen zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit geschiedt met het oogmerk om de openbare orde of veiligheid te verstoren of te bedreigen;

 • 4.

  Personen of groepen van personen die dit verbod overtreden zijn verplicht zich op een daartoe strekkend bevel naar een in het bevel aangegeven plaats te begeven.

Artikel 2

Het bepaalde in artikel 1 is van overeenkomstige toepassing indien het Nederlands en/of Duits elftal zich plaatst voor de tweede ronde, kwartfinale, halve finale of finale van het W.K. 2014.

Artikel 3

In het belang van de openbare orde en veiligheid alsook de ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat kunnen openbare inrichtingen voor, tijdens of na de wedstrijden als bedoeld in artikel 1, lid 1 sub a., worden ontruimd en gesloten, dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 2B:14 Apv 2011 Kerkrade; Het bepaalde in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

De politie wordt belast met de uitvoering van de voorschriften van deze verordening.

Artikel 5
 • 1.

  Een ieder is verplicht de aanwijzingen, door of namens de burgemeester op grond van deze verordening gegeven, stipt en terstond op te volgen.

 • 2.

  Het in verband van de handhaving van het bepaalde in deze verordening noodzakelijk geachte binnentreden van al dan niet afgesloten terreinen, ruimten en gebouwen, evenals woningen, geschiedt met inachtneming van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 6

Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7

De verordening treedt in werking op donderdag 12 juni 2014 om 00.00 uur en eindigt op uiterlijk maandag 14 juli 2014 om 04.00 uur, dan wel zoveel eerder als de nationale teams van Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld.

Artikel 8

Afschriften van de verordening zijn op werkdagen kosteloos verkrijgbaar bij de balie van het stadskantoor en de verordening is voorts te raadplegen via de website van de gemeente Kerkrade (www.kerkrade.nl).

Artikel 9
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Noodverordening Wereld Kampioenschap voetbal 2014”;

 • 2.

  Deze verordening wordt conform artikel 176, lid 2 Gemeentewet ter kennis gebracht van de gemeenteraad, de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg en de Hoofdofficier van Justitie.

Ondertekening

Kerkrade, 21 mei 2014.

De burgemeester van Kerkrade,

J.J.M. Som

Bijlage

Gewaarmerkte kaart als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a.