Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Regeling Mantelzorgcompliment 2016 gemeente Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Mantelzorgcompliment 2016 gemeente Kerkrade
CiteertitelRegeling Mantelzorgcompliment 2016 gemeente Kerkrade
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.1.6
  2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201601-01-2017nieuwe regeling

28-09-2016

Elektronisch gemeenteblad 03-10-2016

16Rb040

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING MANTELZORGCOMPLIMENT 2016 GEMEENTE KERKRADE

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Mantelzorger: Persoon die mantelzorg verleent.

Mantelzorg: Langdurige zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Het betreft structurele zorg voor langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week.

Subsidieplafond: Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak door de raad ten hoogste beschikbaar is gesteld voor verstrekking van het mantelzorgcompliment.

Zorgvrager / hulpvrager: Iemand die zorg of hulp nodig heeft.

Artikel 2 Reikwijdte regels

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan mantelzorgers van zorgbehoevenden c.q. hulpvragers woonachtig in de gemeente Kerkrade. De mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Kerkrade.

Artikel 3 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om over het jaar 2016 via een eenmalige bijdrage een blijk van waardering uit te spreken voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgbehoevenden c.q. hulpvragers woonachtig in de gemeente Kerkrade.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 349.000,-- voor 2016.

Artikel 5 Criteria

Het Kerkraads mantelzorgcompliment wordt slechts verleend indien is voldaan aan de volgende criteria:

* De hulpvrager woont in de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag;

* De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt);

* De mantelzorger staat als mantelzorger geregistreerd bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg;

* Een mantelzorger kan voor één burger, woonachtig in Kerkrade, in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment.

Artikel 6 Aanvraagperiode

  • 1.

    De aanvraag voor het mantelzorgcompliment kan worden ingediend gedurende de periode van 01 januari 2017 tot 01 maart 2017;

  • 2.

    Aanvragen die na de in het eerste lid genoemde periode in 2017 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het Kerkraads mantelzorgcompliment kan geweigerd worden indien de mantelzorger waarop de aanvraag betrekking heeft reeds een bijdrage op grond van deze regeling heeft ontvangen, dan wel indien er op een eerder tijdstip ten aanzien van de betreffende mantelzorger reeds een aanvraag is ingediend die naar verwachting zal leiden tot een toekenning van een bijdrage op grond van deze regeling.

Artikel 8 Hoogte Kerkraads mantelzorgcompliment

De hoogte van het Kerkraads mantelzorgcompliment wordt vastgesteld op basis van het aantal toegekende aanvragen en bedraagt maximaal € 200,- per mantelzorger.

Artikel 9 Uitvoering

1.De uitvoering van deze regeling is opgedragen aan het college.

2.Het college kan ten behoeve van de uitvoering gebruik maken van een vastgesteld formulier en/of nadere regels stellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze regeling ten gunste van de mantelzorger buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling mantelzorgcompliment 2016 gemeente Kerkrade

Artikel 12 Inwerkingtreding regeling

Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 28 september 2016.

De voorzitter van de raad, de griffier,

J.J.M. Som B.W.E. van der Wijst-Triepels