Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Destructieverordening gemeente Kerkrade 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Kerkrade 2005
CiteertitelDestructieverordening gemeente Kerkrade 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de "Destructieverordening voor de gemeente Kerkrade" van 26-10-1988

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Destructiewet, artikel 17
  2. Gemeentewet, artikelen 139-142
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-200501-01-2008Nieuwe regeling

30-11-2005

Zuid-Limburger 21-12-2005

05Rb065

Tekst van de regeling

Intitulé

DESTRUCTIEVERORDENING GEMEENTE KERKRADE 2005

De raad van de gemeente Kerkrade besluit vast te stellen de:

Destructieverordening gemeente Kerkrade 2005

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: de Destructiewet;

b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van hoogrisicomateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. verzamelplaats: plaats waar hoog-risicomateriaal kan worden aangegeven en in ontvangst wordt genomen;

d. destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2 Aanwijzen van verzamelplaatsen

Als verzamelplaatsen voor destructiemateriaal worden aangewezen de plaatsen waar door het college erkende dierenambulance-organisaties zijn gevestigd. Desgewenst is het college van burgemeester en wethouders bevoegd andere verzamelplaatsen aan te wijzen.

Artikel 3 Tijdstip en plaats van aangifte

De aangifteplichtige is verplicht om uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal rechtstreeks te (laten) vervoeren naar de verzamelplaats en het daar af te geven en af te staan.

Artikel 4 Bewaren materiaal

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Buitentoepassingverklaring

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voorzover artikel 13 derde lid van de wet van toepassing is.

Artikel 6 Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitwerking van deze verordening

Artikel 7 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    Op de datum van inwerkingtreding vervalt de ‘Destructieverordening voor de gemeente Kerkrade’ zoals vastgesteld d.d. 26 oktober 1988.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening gemeente Kerkrade 2005.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in haar openbare vergadering van 30 november 2005.

De voorzitter van de raad, de griffier

JJM Som, mr. drs. HJW van Dongen

Nota-toelichting Toelichting Destructieverordening gemeente Kerkrade 2005

Algemeen

Op grond van artikel 17 van de Destructiewet dient bij plaatselijke verordening regels te worden gesteld ten aanzien van dode honden en katten inzake:

- de aangifte en bewaring door de eigenaar of houder;

- het ophalen en het vervoer;

- de overdracht aan de ondernemer (dit is de ondernemer die de dode dieren verwerkt).

 

Sedert 1988 bestaat in de gemeente Kerkrade de “Destructieverordening voor de gemeente Kerkrade”. Deze verordening was gebaseerd op de oude Destructiewet en is niet langer actueel. Vandaar dat er een nieuwe verordening dient te worden vastgesteld.

 

In het kort komt de regeling er op neer dat particulieren hun dode honden en katten dienen aan te bieden aan de dichtstbijzijnde dierenambulance. Dit is de dierenambulance Heerlen, Schelsberg 86, 6413 AG Heerlen. De dierenambulance zorgt vervolgens voor de overdracht aan de verwerker, dan wel voor het begraven c.q. cremeren van de honden en katten.

 

Indien door de wijkteams in de openbare ruimte dode honden en katten worden gevonden worden deze verzameld in de koelcontainer, die zich op de Gemeentewerf aan de Hammolenweg bevindt. Tevens wordt deze container gebruikt voor dode dieren uit de gemeentelijke hertenparkjes. Particulieren kunnen hier geen dode dieren aanbieden. Vandaar dat deze plaats niet wordt aangewezen in de verordening als verzamelplaats. De koelcontainer wordt geleegd door de verwerker, Rendac B.V. die zorgt voor het vervoer en de destructie van de betreffende dieren.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2 en 3

Omdat de wet hier geen nadere bepalingen over bevat, is de raad vrij in het aanwijzen van verzamelplaatsen. Om te voorkomen dat bij het aanwijzen van een nieuwe verzamelplaats de verordening dient te worden aangepast, wordt deze bevoegdheid aan het college toegekend.

 

Artikel 4

Bij deze andere materialen kan worden gedacht aan halsbanden en kleden.

 

Artikel 5

Op grond van artikel 13 derde lid van de Destructiewet heeft de minister bepaald dat er uitzonderingen bestaan op de regel dat dode honden en katten moeten worden afgestaan. Indien dode honden en dode katten worden begraven op het terrein van de eigenaar of houder of op een plaats die ingevolge een besluit van het gemeentebestuur voor dit doel is toegelaten, hetzij worden verast in een crematorium, behoeven deze niet te worden afgestaan om te worden verwerkt. Het deponeren van dode dieren in de grijze of groene afvalcontainer is verboden.

 

Artikel 6

Indien nodig kan het college aanvullende regels opstellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 7

De verordening treedt niet eerder in werking dan wanneer zij is bekendgemaakt (artikel 139 Gemeentewet). Voor wat betreft de inwerkingtreding wordt aangesloten bij de hoofdregel van artikel 142 Gemeentewet, die luidt dat besluiten in werking treden met ingang van de 8e dag na die van de bekendmaking.