Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
CiteertitelVerordening rioolheffing 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten 2010" van 16 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201001-01-2012nieuwe regeling

15-12-2010

Zuid-Limburger 22-12-2010

10Rb045

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

b gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

c verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft;

d water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafval, hemelwater of grondwater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

a de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

b de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.
  • Onder de naam "rioolheffing" wordt geheven een heffing van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot de heffing als bedoeld in het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  a degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  b ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de heffing geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 2 wordt ter zake van percelen, zijnde woningen, geheven naar een vast bedrag per woning.

 • 2.

  De heffing als bedoeld in artikel 2 wordt ter zake van percelen, niet zijnde woningen, geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Voor zover de gegevens, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, niet bekend zijn, wordt het waterverbruik vastgesteld naar rato van het waterverbruik bij vergelijkbare percelen.

 • 5.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  a watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  b bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 6.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of gepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die aantoonbaar niet via de gemeentelijke riolering is afgevoerd.

Artikel 6 Tarieven

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 5, eerste lid, bedraagt per belastingjaar:

  a ter zake van een woning bewoond door een huishouden van één

  persoon € 162,00

  b terzake van een woning bewoond door een huishouden van meer

  dan één persoon € 178,00

  c ter zake van een woning bewoond door meer dan één persoon

  tezamen niet een huishouden vormend, per persoon € 162,00

  met een maximum van € 486,00

 • 2.

  Bij een heffing als bedoeld in artikel 5, tweede lid, bedraagt de heffing per jaar bij een waterverbruik van:

   

  1 0 t/m 400m3€ 178,00

   

  2 401 t/m 800m3€ 263,00

   

  3 801 t/m 2.000m3 € 381,00

   

  4 2.001 t/m 5.000m3 € 614,00

   

  5 5.001 t/m 10.000m3 € 1.024,00

   

  6 10.001 t/m 20.000m3 € 1.654,00

   

  7 20.001 t/m 30.000m3 € 2.053,00

   

  vermeerderd met een bedrag van € 399,-- per 10.000m3 of een gedeelte daarvan boven de afgevoerde hoeveelheid van 30.000m3, één en ander met een maximum van € 10.020,--.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De heffing wordt geheven bij wege van een aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de heffing verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde heffing als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde heffing als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een andere perceel in gebruik neemt.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen rioolheffingen of het totaal van de op het aanslagbiljet verenigde aanslagen rioolheffingen met andere heffingen, die in het belastingjaar worden opgelegd, worden betaald in evenzoveel gelijke maandelijkse termijnen als er met inbegrip van de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste twee bedraagt.

  De eerste termijn vervalt aan het eind van de maand, vermeld in de dagtekening van de aanslag en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt voor aanslagen rioolheffingen of het totaal van de op het aanslagbiljet verenigde aanslagen rioolheffingen met andere heffingen, die na het belastingjaar worden opgelegd, dat zij moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede één maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolheffingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten 2010" van 16 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening rioolheffing 2011".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 15 december 2010.

De voorzitter, de griffier,

JJM Som, mr. drs. B. Jacobs-van Dongen