Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit parkeren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren 2011
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 225
 2. Parkeerverordening gemeente Kerkrade 1993
 3. Verordening parkeerbelasting 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201101-01-2012nieuwe regeling

14-12-2010

Zuid-Limburger 06-12-2010

10n00813

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN 2011

Het college van de gemeente Kerkrade,

 

gelet op de Parkeerverordening 2005 en de artikelen 5 en 8 van de gewijzigde Verordening parkeerbelasting 2011

 

Besluit

 

 • ·

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2011 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren";

 • ·

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2011, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd";

 • ·

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2011 en tevens mag worden geparkeerd waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2011 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 "Parkeerapparatuur plaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders";

 • ·

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2011 en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalideparkeerkaart mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 4 “Plaatsen waar met een vergunning en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalideparkeerkaart mag worden geparkeerd”.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 14 december 2010.

De burgemeester, De secretaris,

J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman

Bijlage 1

"Plaatsen, tijdstip en wijze van betaald parkeren"

Plaats en tijdstip betaald parkeren.

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2011 mag worden geparkeerd, zijn:

 

A.

* plein Beethovenstraat/Mozartstraat

* van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en Schubertstraat)

* plein Mozartstraat ( achter Hema)

* J.S. Bachstraat

* Poststraat ( tussen Hoofdstraat en Oranjeplein)

* plein aan het Kloosterraderplein

* Deken Quodbachlaan

* Engerweg

* Kapellaan (tussen Putgang en Markt)

* Hoofdstraat

* Dr. Kreijenstraat

* Oranjestraat (tussen Hoofdstraat en Oranjestraat 12)

* Giessenstraat (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

* Kosterbeemden ( met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

* Wijngracht

* Kerkplein

* Einderstraat (parkeerdak)

 

Op de onder A. vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 9.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur.

B.

* plein aan Terbruggen

* plein aan Portbeemden

* plein aan de Torenstraat

Op de onder B. vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 9.00 uur en 18.00 uur op zaterdag.

 

Wijze van betalen.

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde onder 1, 2, en 3 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur op het parkeerterrein aan het Kloosterraderplein tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het bedrijf, dan wel de bedrijven waarmee de gemeente Kerkrade een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruikmaking van een telefoon. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij de hiervoor genoemde bedrijven. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan de genoemde bedrijven. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de bedrijven in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelasting 2011.

   

Bijlage 2

"Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd"

 

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2011, zijn:

A.

* Poststraat, tussen Niersprinkstraat en Oranjeplein

* Oranjestraat (vanaf Oranjestraat 12 tot Rolduckerstraat)

* Koninginnestraat

* Kloosterraderstraat, tussen Oranjestraat en Poststraat

* Marktstraat (vanaf Marktstraat 62 tot Old Hickoryplein)

* Stationsstraat, tussen Putgang en Einderstraat

* Giessenstraat, gezien vanaf de kruising met de Kapellaan aan de linkerzijde van de weg, de laatste 5 insteekhavens voor de kruising met Kosterbeemden en

* Giessenstraat, gezien vanaf de kruising met de Kapellaan aan de rechterzijde van de weg, de laatste 10 insteekhavens voor de kruising met Kosterbeemden

* Kosterbeemden, aan de westzijde van de weg, 3 (langs-)parkeervakken, onmiddellijk vóór "residentie Domina"

* Kosterbeemden, aan de oostzijde van de weg, 4 (langs-)parkeervakken, in het doodlopende gedeelte van de weg

* Rolduckerstraat (vanaf Rolduckerstraat 32 tot O.L. Vrouwestraat)

 

Op de onder A. vermelde plaatsen moet met vergunning worden geparkeerd.

 

B.

* parkeerterrein van het appartementencomplex Torenstraat 17 t/m 37B

* Smalweide

 

Op de onder B. vermelde plaatsen moet met vergunning worden geparkeerd, indien wordt geparkeerd op zaterdag.

 

Bijlage 3

"Parkeerapparatuurplaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders

 

Plaats en tijdstip betaald parkeren en "vergunning"parkeren.

De plaatsen en het tijdstip waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2011 en welke plaatsen mede bestemd zijn als plaatsen waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2011 mag worden geparkeerd, zijn:

* plein aan het Kerkplein

* J.S. Bachstraat

* parkeerdek aan de Einderstraat

 

Op de hierboven vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 9.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur en er geen vergunning voor het parkeren aldaar van het voertuig is verleend.

 

Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruikt wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 

Bijlage 4

“Plaatsen waar met een vergunning en door een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd”

 

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2011 en met een invalidenparkeerkaart (houder moet woonachtig zijn in Kerkrade), zijn:

 

* plein op de hoek van Beethovenstraat/Mozartstraat

* van Beethovenstraat

* plein aan de Mozartstraat ( achter Hema)

* J.S. Bachstraat

* Poststraat ( tussen Hoofdstraat en Oranjeplein)

* plein aan het Kloosterraderplein

* Deken Quodbachlaan

* Engerweg

* Kapellaan (tussen Putgang en Markt)

* Hoofdstraat

* Dr. Kreijenstraat

* Wilhelminastraat

* Oranjestraat (tussen Hoofdstraat en Oranjestraat 12)

* Giessenstraat (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

Kosterbeemden ( met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

Wijngracht

* plein aan Terbruggen

* plein aan Portbeemden

* plein aan de Torenstraat

* plein op de hoek Hermansstraat/Putstraat

* plein aan het Kerkplein

* parkeerdek aan de Einderstraat

* plein hoek Veldhofstraat en Portbeemden