Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014
CiteertitelLegesverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201430-12-2017Onbekend

19-12-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

 

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014(Legesverordening 2014)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  Maand: het tijdvak dat loopt van n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  Jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  Kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • 1.

  Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • 2.

  Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen; stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • 2.

  Het aan belanghebbenden verstrekken van minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen houdende:

  • a.

   de benoeming van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

  • b.

   de verhoging van de bezoldiging van ambtenaren en leden van colleges of commissies.

 • 3.

  De aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging daarvan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie- of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • 4.

  Het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • 5.

  De aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • 6.

  Nasporingen in de bij het gemeentearchief berustende stukken welke uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • 7.

  Het afgeven van stukken en het verstrekken van inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • 8.

  Het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag, of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 28 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges, voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening legesverordening 2013’ van 8 november 2012 en sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang daags na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2014’

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2013

I.L. Rozemeijer, griffier

B.Bilker, voorzitter

 

 

Tarieventabel Leges

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1: Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (n.v.t.)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (n.v.t)

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegaranties (n.v.t)

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (n.v.t.)

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (n.v.t)

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project (n.v.t)

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (n.v.t)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (n.v.t)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie;

 

1.1.1.1

a.op een andere dag of een ander uur dan ingevolgde artikel 4 van de 23 april 1879, stbl72 voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen is bepaald, wet van met uitzondering van de dagen genoemd onder :

171,90

1.1.1.2

b.op een zaterdag:

439,50

1.1.1.3

Wanneer het huwelijk of partnerschap wordt voltrokken op een alternatieve lokatie, dan worden de onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 vermelde leges vermeerderd met de door de gemeente te betalen huur voor die lokatie.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van;

 

1.1.2.1

a.een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering:

11,10

1.1.2.2

b.een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering:

16,80

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige:

14,90

1.1.1.4

Voor het aanwijzen van een trouwlokatie voor eenmalig gebruik, bedraagt het tarief:

153,00

1.1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag:

71,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag;

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

50,35

1.2.1.4

vervallen per 1-1-2013.

 

1.2.1.5

vervallen per 1-1-2013.

 

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar:

31,85

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder:

41,90

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met:

46,60

1.2.3

vervallen per 1-1-2013.

 

1.2.4

Vervallen per 1-1-2013.

 

1.2.5

Indien de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met:

12,90

1.2.6

Indien de onder dit Hoofdstuk 2 genoemde stukken op verzoek van de aanvrager aan de aanvrager worden toegezonden, worden de aangegeven tarieven verhoogd met de door de gemeente te betalen portokosten.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

38,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd

met:

34,10

1.3.3

Indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk

document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met:

12,90

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

4,53

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

a.voor 100 verstrekkingen:

92,90

1.4.2.2.2

b.voor 500 verstrekkingen:

372,00

1.4.2.2.3

c.voor 1.000 verstrekkingen:

602,00

1.4.2.2.4

d.voor 5.000 verstrekkingen:

2.675,00

1.4.2.2.5

e.voor 10.000 verstrekkingen:

4.686,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van:

 

 

a.geborenen , per kalenderjaar:

80,85

 

b.overledenen, per kalenderjaar:

26,75

 

c.van zowel geborenen en overledenen, per kalenderjaar:

98,60

1.4.2.4

Indien het verstrekken van de opgaven in de loop van een kalenderjaar een aanvang neemt is voor elke nog niet geëindigde maand in dat kalenderjaar één tiende verschuldigd van de onder a t/m c genoemde bedragen tot maximaal die bedragen. Indien de opgaven met adressen worden verstrekt, bedraagt de leges 1.5 maal onder a t/m c genoemde bedragen.

14,90

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke

basisadministratie, per kwartier (of gedeelte daarvan):

22,69

1.4.4

Voor het verstrekken van gegevens, uiteengezet in de Handleiding Operationele

Procedures (HOP) achter tabblad 3, bedoeld in artikel 9 van het besluit

GBA is verschuldigd per verstrekking:

2,27

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister: n.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens: n.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken (tarieven 1.7.1.1 zijn excl. BTW)

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van;

 

1.7.1.1

a.een beleidsbegroting:

39,00

 

b.een sectorplan:

24,50

 

c.de rekening (bijlagen):

20,10

 

d.de rekening (lasten en baten):

9,35

 

e.productenbegroting (bijlagenboek

14,40

 

f.programmabegroting:

13,40

 

g.productenbegroting (beheersdeel):

34,60

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de GBKN

(Grootschalige Basiskaart Nederland) per kwartier (of een gedeelte daarvan):

14,90

1.8.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot informatieverstrekking GBKN of andersoortige vastgoedinformatie in,

 

 

a.A3 of A4 formaat:

13,80

 

b.idem in A0-, A1- of A2 formaat:

12,80

1.8.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister, of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb);per onroerende zaak:

14,90

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag;

 

1.9.1

a.tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

30,05

1.9.2

b.tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn:

5,55

1.9.3

c.tot het verkrijgen van een uittreksel uit de GBA:

5,55

1.9.4

d.tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

2,80

1.9.5

e.voor het ter legalisatie opzenden van een stuk:

2,80

1.9.6

Voor overige afschriften dan wel uittreksels uit de Burgerlijke stand (o.a. attestatie de vita), worden de tarieven in rekening gebracht, zoals die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Voor onderzoek van de in de archiefplaats gedeponeerde archieven per kwartier of een gedeelte daarvan, voor zover daarbij een medewerker(ster) van de gemeente behulpzaam is, bedraagt het tarief:

14,90

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het (gemeente)-archief, met betrekking tot informatieverstrekking van bouwtechnische- milieutechnische- of planologische aard, van onroerende zaken, per aanvraag :

31,70

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet: n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet:

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in art. 15, eerste lid van de Leegstandswet:

60,00

1.12.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in art. 15, vierde lid, van de Leegstandswet:

60,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie: n.v.t.

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen, geldig voor:

 

 

a.een dag:

5,55

 

b.ten hoogste een week:

13,40

 

c.ten hoogste een maand:

26,75

 

d.ten hoogste drie maanden:

53,55

 

e.ten hoogste zes maanden:

80,30

 

f.ten hoogste een jaar:

120,40

 

g.langer dan een jaar:

173,25

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, uitgezonderd een ontheffing voor een incidentele verruiming van de openingstijdenwet:

37,40

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde

ontheffing over te dragen aan een ander:

18,60

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

18,60

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het aanleggen en houden van een kansspel als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wet op de Kansspelen:

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

9,30

1.16.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

57,60

1.16.2.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,

 

 

a.voor de eerste kansspelautomaat:

57,60

 

b.en voor iedere volgende kansspelautomaat:

34,70

1.16.2.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van ... [langer dan vier jaar] of voor onbepaalde tijd:

232,00

1.16.2.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een

periode van ... [langer dan vier jaar] of voor onbepaalde tijd,

 

 

a.voor de eerste kansspelautomaat:

232,00

 

b.en voor iedere volgende kansspelautomaat:

138,70

Hoofdstuk 17 Kinderopvang: n.v.t.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband

met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de

Telecommunicatiewet:

401,00

1.18.1.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het

netwerk, verhoogd met:

268,00

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel

plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.1.4

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding

in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting

aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag

schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

34,40

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de

Regeling voertuigen:

34,40

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW):

23,70

Hoofdstuk 20 Diversen (LET OP: TARIEVEN 1.20.2 t/m 1.20.4 ZIJN EXCL. BTW).

1.20.1

M.i.v. 1-1-2013 opgenomen in de verordening Reinigingsheffingen.

 

1.20.2

1.Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente buiten opslaan van goederen, per dag:

5,25

 

2.Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente binnen opslaan van goederen, per dag:

26,40

1.20.3

Voor het vervaardigen van (fotografische) afdrukken van tekeningen per m2:, waarbij;

6,80

 

a.A4 formaat = 0,0625 m2

b.A3 formaat = 0,125 m2

c.A2 formaat = 0,25 m2

d.A1 formaat = 0,5 m2

e.A0 formaat = 1 m2

 

1.20.3.1

Verschuldigd is voor het afgeven/verstrekken van:

 

 

Fotokopie/afdruk:

 

 

Zwart:

 

 

a.Formaat A4:

0,30

 

b.Formaat A3:

0,40

 

Kleur:

 

 

a.Formaat A4:

0,60

 

b.Formaat A3:

0,80

1.20.3.2

Verschuldigd is voor het afgeven/verstrekken van:

 

 

Scans:

 

 

a.scan of digitale opname 1-50 scans:

0,25

 

b.meer dan 50 scans

0,15

 

c.Verzending per e-mail:

Gratis

 

d.Bestand op USB-stick:

7,65

1.20.3.2.1

Bovenop de bedragen onder 1.20.3, 1.20.3.1 en 1.20.3.2 kan geheven worden:

 

 

a.Verzend- en administratiekosten:

5,10

 

b.Opdrachtkosten:

7,15

1.20.3.3

vervallen

 

1.20.3.4

Voor het afgeven van een exemplaar van een gemeentelijke verordening of

plan per vier bladzijden geheel of gedeeltelijk bedrukt:

1,10

1.20.3.5

Voor het verlenen van hulp bij het opmaken van stukken, tekeningen, nodig bij

het aanvragen van vergunningen volgens wetten of verordeningen, hierna niet

afzonderlijk genoemd, per kwartier (of een gedeelte daarvan):

14,90

1.20.4

Voor het elders aanvragen van bewijzen, extracten, verklaringen of andere

stukken of uittreksels, onverminderd de daarop vallende legeskosten, per aan

te vragen stuk:

4,50

1.20.4.1

Voor het vertalen van een in het Fries opgesteld schriftelijk stuk naar

het Nederlands, is verschuldigd per kwartier (of een gedeelte daarvan):

14,90

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

beschikking:

42,10

1.20.6

Indien de onder dit Hoofdstuk 20 genoemde stukken op verzoek van de aanvrager aan de aanvrager worden toegezonden, worden de aangegeven tarieven verhoogd met de door de gemeente te betalen portokosten.

 

1.20.7

Wob-verzoeken

 

1.20.7.1

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een vergoeding in rekening gebracht.

 

1.20.7.2

De vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt:

 

 

voor minder dan 6 kopieën:

Gratis

 

voor 6 tot 13 kopieën:

4,00

 

voor 14 of meer kopieën (bedrag per kopie):

0,30

1.20.7.3

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

 

1.20.7.4

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een vergoeding in rekening gebracht.

 

1.20.7.5

Wanneer een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze 2,30 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.

 

ØZie volgende blad: ‘Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

Omgevingsvergunning’

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Bovengenoemde bouwkosten worden gecontroleerd aan de hand van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde besluit van 5 januari 2010, genaamd: "Richtlijn bouwkosten en legeskosten" en dient als bodem voor de controle van de bouwkostenberekening

2.1.1.3

Vervallen

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.5

Gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag,

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een

voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

106,85

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.0

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor iedere 1.000,00 van de kosten van het werk (bouwkosten), waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, met een minimum van 52,80:

18,90

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Het bedrag genoemd in de onderdeel 2.3.1.1. wordt, wanneer terzake van de aanvraag een advies wordt gevraagd van de commissie voor de welstandszorg en monumentenzorg verhoogd met het bedrag dat door de genoemde commissie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

Verplicht advies agrarische commissie (n.v.t.)

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Naast het normale tarief voor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wabo waarbij de aanvraag of het verzoek een gevolg is van geconstateerde illegale bouw en/of strijdig gebruik:

129,50

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

348,60

2.3.2.2

naast het normale tarief als bedoeld in nummer 2.3.2.1 waarbij de aanvraag of

het verzoek een gevolg is van geconstateerde illegale werkzaamheden.

129,50

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit (n.v.t.)

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking):

313,90

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking):

313,90

2.3.4.3a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking):

2.738,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

313,90

 

Achteraf ingediende aanvraag

Naast het normale tarief voor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo waarbij de aanvraag of het verzoek een gevolg is van geconstateerde illegaal gebruik:

129,50

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

174,80

 

vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte;

 

 

a.tot 100 m2

132,45

 

b.van 100 tot 500 m2 een bedrag per m2

1,25

 

c.van 500 tot 2.000 m een vast bedrag

406,00

 

d.vermeerderd met een bedrag per m2

0,53

 

e.van 2.000 tot 5.000 m2 een vast bedrag

1.140,00

 

f.vermeerderd met een bedrag per m2

0,16

 

g.van 5.000 tot 50.000 m2 een vast bedrag

1.683,00

 

h.vermeerderd met een bedrag per m2

0,05

 

i.vanaf 50.000 m2 een vast bedrag

2.291,00

 

j.vermeerderd met een bedrag per m2

0,04

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

143,45

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

56,40

 

 

 

 

Asbesthoudende materialen (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

48,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen, of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

48,00

2.3.10

Reclamevergunning

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor een vergunning is vereist, bedraagt het tarief:

33,65

2.3.11

Kappen

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

33,65

2.3.12

Opslag van roerende zaken (n.v.t.)

 

2.3.13

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (n.v.t.)

2.3.14

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (n.v.t.)

 

 

Andere activiteiten

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

(nader in de Wabo in te vullen Amvb)

45,00

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.2.1

a.als het een gemeentelijke verordening betreft:

45,00

2.3.15.2.2

b.als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

45,00

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.17.1

a.voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

87,40

2.3.17.2

b.voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

87,40

2.3.17.3

c.voor het, op grond van een historisch vooronderzoek van de gemeente, verkrijgen van een ontheffing van het indieningsvereiste van een bodemrapport een tarief van:

56,45

2.3.18

Akoestische rapporten

 

2.3.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in behandeling nemen tot het beoordelen van een akoestisch rapport als bedoeld in het Bouwbesluit, artikel 3.1, lid 1 tot en met 3:

125,30

2.3.19

Advies

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

2.3.20

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

2.3.21

Niet ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning

 

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactivi-teiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 door onvolledig-heid niet in behandeling kan worden genomen:

56,45

2.3.20

Overschrijven omgevingsvergunning

 

2.3.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening:

56,45

2.3.21

Het legestarief voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, en of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,en of 2.3.7, wordt per activiteit verhoogd met een bedrag aan statiegeld van:

100,00

2.3.21

Gedoogbeschikking

 

2.3.22.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een gedoogbeschikking, niet zijnde een gedoogbeschikking als bedoeld voor coffeeshops:

810,00

2.3.22.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek zoals in 2.3.2.2.1 genoemd, in situaties waarin sprake is van calamiteiten, overmacht of omstandigheden, die niet aan de vergunningplichtige kunnen worden toegerekend:

153,00

2.3.22.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor de onrechtmatige bewoning van een recreatieverblijf voor maximaal zes maanden:

102,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrekking gedoogbeschikking

 

2.3.22.4

lndien een aanvrager zijn aanvraag om een gedoogbeschikking intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

2.3.22.5

Weigering gedoogbeschikking

 

 

Als de gemeente een gedoogbeschikking weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges bij positieve besluitvorming in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een bedrag geheven van:

26,50

2.5.1.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een bedrag geheven van:

53,00

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van de helft van het tarief van de betreffende bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, wordt een bedrag geheven tot 1/2 van het tarief van de betreffende bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten met een minimum van 53,00 en een maximum van

2.543,00.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.6.1

Teruggaaf statiegeld

 

2.6.1.1

Indien de start werkmelding is gedaan overeenkomstig artikel 4.5 van de gemeentelijke bouwverordening wordt per bouw-, en of sloopactiviteit als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,en of 2.3.7, 50,- terugbetaald.

2.6.1.2

Indien de einde werkmelding is gedaan overeenkomstig artikel 4.12 van de gemeentelijke bouwverordening wordt per bouw-, en of sloopactiviteit als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,en of 2.3.7, 50,- terugbetaald.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning: n.v.t.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project: n.v.t.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

5.265,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigingen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening:

919,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding: n.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 110 A van de Wet geluidhinder, wordt het berekende bedrag verhoogd met 85,00. Voor de verplichte inschrijving in de openbare registers wordt het bedrag door de gemeente verhoogd met het bedrag dat door het Kadaster bij de gemeente voor de verplichte inschrijving voor inschrijving van een overig stuk in rekening wordt gebracht.

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

56,00

ØZie volgende blad: ‘Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn’

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ex artikel 3 van de Drank- Horecawet:

122,00

3.1.2

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ex artikel 35 van de Drank- Horecawet:

26,75

3.1.3

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoel in artikel 4, vierde lid, van de Drank- Horecawet:

13,90

3.1.4

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank-horecawet

50,00

3.1.5

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

50,00

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning ex. Artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke

Verordening;

 

3.2.1

voor een horecabedrijf van categorie 1, overeenkomstig de 'richtlijnen

voor de exploitatievergunning horeca':

14,00

3.2.2

voor een horecabedrijf van categorie 2, overeenkomstig de 'richtlijnen

voor de exploitatievergunning horeca':

67,00

3.2.3

voor een horecabedrijf van categorie 3, overeenkomstig de 'richtlijnen

voor de exploitatievergunning horeca':

118,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Vervallen i.v.m. wijziging APV in 2012

 

3.2.2

‘Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening met bezoekers en/of deelnemers van:

 

 

a.0 - 100 (tarief indien niet voldaan aan de voorschriften van de APV):

14,90

 

b.101 - 500:

29,80

 

c.501 - 1.000:

59,60

 

d.1.001 - 5.000:

119,20

 

e.meer dan 5.000:

178,80

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening (live muziek):

67,00

3.2.4

Vervallen i.v.m. wijziging APV in 2012

 

3.2.5

Indien voor afgifte van de vergunning een publicatie nodig is, dan worden de

tarieven genoemd onder 3.2.2. en 3.2.3 verhoogd met:

32,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om;

 

3.3.1

een vergunning ex artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke verordening:

268,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte: nvt.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening: nvt.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening: nvt.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6Met ingang van 1-1-2013 vervallen.

 

Behorende bij raadsbesluit van 7 november 2013,

 

I.L. Rozemeijer, griffier

B. Bilker, voorzitter