Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2015
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Kollumerland c.a. 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt verordening rechstpositie wethouders, raadsleden 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 95, 96, 97, 147
 2. Rechtspositiebesluit wethouders, art. 22, 23, 27a
 3. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art. 4, 7a, 13, 14, 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2015nieuwe regeling

18-06-2015

gemeenteblad, 31 augustus 2015

2015/33

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2015

De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland;

gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de

artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders

en de artikelen 4, 7a, vierde lid, 13, tweede lid, 14, eerste lid, (en 15) van het

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015

gezien het advies van het presidium van 26 mei 2015

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2015

 

Hoofdstuk I  Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

 • -

  commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raads- en commissieleden

 

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden

Aan het raadslid wordt een vergoeding toegekend die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herzien.

 

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

 • 1.

  Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96, tweede lid van de Gemeentewet ontvangt.

 • 4.

  de raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij verordening een hogere vergoeding vaststellen overeenkomstig het bepaald in artikel 15 van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste lid is:

  • a.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 3.

  De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in eencommissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

  5.De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

 

Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis

 • 1.

  De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2.

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

 

Artikel 6 Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding.

 • 5.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 6.

  In voorkomende gevallen beslist het presidium.

 

Artikel 7 Computer en internetverbinding

 • 1.

  Aan raadsleden wordt op aanvraag ter uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software en eventuele aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de griffier en gaat vergezeld van de benodigde (originele) bewijsstukken.

 • 3.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 27,50 netto per maand.

 

Artikel 8 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

 

Artikel 9 Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-werkverkeer.

 • 3.

  De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

 

Artikel 10 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

 

Artikel 11 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

 

Artikel 12 Computer en internetverbinding

Aan de wethouders wordt op de werkplek op het gemeentehuis een computer, bijbehorende apparatuur en software ter beschikking gesteld ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het wethouderschap.

 

Artikel 13 Communicatieapparatuur

De wethouders aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld voor uitsluitend de uitoefening van het ambt, tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 

Artikel 14 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders en

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 

Artikel 15 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

 

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie

 

Artikel 16 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

 

Artikel 17 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeve van het vergoeden van kosten zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3.

  Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

 • 4.

  Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 18 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling c.q. de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid respectievelijk de wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de (originele) bewijsstukken.

 

Hoofdstuk V Citeertitel en inwerkingtreding

 

Artikel 19 Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking 8 dagen na publicatie.

 

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Kollumerland c.a. 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 juni 2015

De griffier,

I.L. Rozemeijer,

De burgemeester,

B. Bilker.