Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Kollumerland c.a.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpJuridische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening winkelsluiting Kollumerland c.a. wordt ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-200023-12-2016Nieuwe regeling

21-09-2000

Nieuwsblad van N.O.-Friesland d.d. 27-09- 2000

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de Gemeente Kollumerland c.a.;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2000, no. 6;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende: Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag.

Artikel 2 BESLISSINGSTERMIJN

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen zes weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 OVERDRACHT VAN DE ONTHEFFING

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 INTREKKING OF WIJZIGING VAN DE ONTHEFFING

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 FEESTDAGENREGELING

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen per kalenderjaar niet zijnde een zondag.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 ONTHEFFING FEESTDAGENREGELING VOOR AFZONDERLIJKE SITUATIES

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzonder gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 VERBOD STRAATVERKOOP BEPAALDE GOEDEREN OP ZON- EN FEESTDAGEN

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 OPENSTELLING OP WERKDAGEN TUSSEN 22.00 EN 06.00 UUR

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 TOERISME

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van het Lauwersmeergebied.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor:

  a. de volgende plaatsen: campings;

  b. de volgende periode: van 1 april tot en met 31 oktober;

  c. de volgende dagen en tijdstippen: zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en 16.00 uur tot 18.00 uur;

  d. de verkoop van de volgende artikelen: eet- en drinkwaren, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 10 IN WERKING TREDEN

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de dag, dat deze is bekendgemaakt.

 • 2.

  De Verordening winkelsluiting Kollumerland c.a. wordt ingetrokken.

Artikel 11 CITEERTITEL

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Kollumerland c.a.”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 september 2000.

, secretaris. (R. de Boer)

, burgemeester. (P. Visser)