Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2006
CiteertitelVerordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met ingang van 1 januari 2006 vervalt de verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2004 vastgesteld bij raadsbesluit van 18 november 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 33, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-200602-03-2019Nieuwe regeling

21-09-2006

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 15-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2006

De raad van de gemeente Kollumerland c.a.;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 14 september 2006;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het volgende:

Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2006

Hoofdstuk 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier of een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Als een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de griffier daarvan in kennis. De griffier overlegt met de secretaris. De secretaris neemt een besluit.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier. Als de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar of de griffier verleent ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

 • 2.

  De secretaris beoordeelt, na overleg met de griffier, of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Als de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de griffier dit met redenen omkleed mee aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Als het verzoek om bijstand van een ambtenaar wordt geweigerd door de secretaris kan het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Als een raadslid niet tevreden is over de verleende bijstand, meldt hij dit aan de griffier.

 • 2.

  Als het overleg met de griffier, eventueel in het bijzijn van de secretaris, niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5
 • 1.

  Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De griffier houdt een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1.1.c bij, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen:

  • a.

   welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

  • b.

   over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

  • c.

   welke ambtenaar de bijstand heeft verleend;

  • d.

   hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

  • e.

   de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Artikel 6

De griffier verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

Artikel 7
 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand, als bedoeld in artikel 1.1.c, of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden. Dit geldt alleen als de ambtelijke bijstand wordt verleend door de griffier. Van ambtenaren, die werken voor het college, mag geen geheimhouding worden gevraagd.

 • 2.

  Als andere raadsleden of collegeleden informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Hoofdstuk 2: Fractieondersteuning

Artikel 8
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel (per fractie) en een variabel deel (per raadszetel).

  • a.

   Bedrag per fractie: Het deelbudget voor de fracties is 5/8e deel van het in de begroting vastgestelde budget voor fractieondersteuning. Elke fractie heeft recht op een evenredig deel van dit totaalbudget.

  • b.

   Bedrag per raadszetel: 3/8e deel van het in de begroting vastgestelde budget voor fractieondersteuning wordt evenredig naar het aantal raadszetels toegekend aan de fracties.

Artikel 9
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen besteed te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor individuele raads- en commissieleden;

  • f.

   andere individuele, persoonlijke onkosten van raadsleden, zoals administratiekosten en kosten voor het volgen van cursussen en congressen;

  • g.

   controle of contra-expertise;

  • h.

   attentiegeschenken ten behoeve van relaties;

  • i.

   zogeheten ‘lief en leed’ activiteiten’

  • j.

   de ontvangst van andere raads- en/of statenfracties;

  • k.

   bestedingen aan raadsleden of bedrijven van raadsleden voor werkzaamheden, die zij als (beleids)medewerker of anderszins in opdracht van een fractie verrichten;

  • l.

   (her)verkiezing van raadsleden;

  • m.

   Reiskosten, die niet voortvloeien uit opleidingen, cursussen en seminars, die tot doel hebben de kwaliteit van het fractiewerk te verhogen.

Artikel 10
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt op declaratiebasis verstrekt.

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  (vervallen).

Artikel 11
 • 1.

  Als het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand, waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 8.2 vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  (vervallen)

 • 4.

  Bij samenvoeging van fracties is art. 11.2 van toepassing, met dien verstande dat dan de oorspronkelijke fractiebudgetten bij elkaar opgeteld kunnen worden.

Artikel 12 (vervallen)

 

Artikel 13
 • 1.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door het cluster financiën. Dit cluster brengt advies uit aan de raad.

 • 3.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van het cluster financiën de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   (vervallen)

  • c.

   (vervallen)

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het op declaratiebasis reeds ontvangen bedrag.

Hoofdstuk 3: Slotbepaling

Artikel 14
 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 in werking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2004, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 november 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van

de gemeente Kollumerland c.a. d.d. 21 september 2006.

, voorzitter

(B. Bilker)

, griffier

(J. Slopsema-Terpstra)