Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

de Verordening Cliëntenraad WWB en WIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingde Verordening Cliëntenraad WWB en WIJ
CiteertitelVerordening Cliëntenraad WWB en WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpCliëntenraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening Cliëntenparticipatie 2008 wordt hierbij ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in Jongeren, art. 12, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2009Onbekend

26-11-2009

Nieuwsblad van N.O.-Friesland d.d. 15-12-2010

IT 2009-273

Tekst van de regeling

Intitulé

de Verordening Cliëntenraad WWB en WIJ

de Raad van de gemeente Achtkarspelen;

en

de Raad van de gemeente Kollumerland c.a.;

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Wet Werk en Bijstand en artikel 12, lid 1, sub d van de Wet Investeren in Jongeren,

overwegende dat moet worden vastgesteld op welke wijze de cliënten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de WWB en de WIJ worden betrokken;

besluit

vast te stellen:

de Verordening Cliëntenraad WWB en WIJ

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   cliëntenparticipatie: een gestructureerde vorm van periodiek overleg met de vertegenwoordigers van de cliënten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg en andere belanghebbenden over de beleidsvorming en ontwikkeling omtrent de Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in Jongeren;

  • b.

   belangenorganisaties: maatschappelijk actieve organisaties die opkomen voor de belangen van degenen die tot de achterban van deze organisaties behoren;

  • c.

   de afdeling: de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a.;

  • d.

   de portefeuillehouder: de wethouder met de portefeuille Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Achtkarspelen, danwel de gemeente Kollumerland c.a.;

  • d.

   het college: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Achtkarspelen danwel het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kollumerland c.a.

  • e.

   de gemeenteraad: de Gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen dan wel de Gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.s.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties namens de cliënten en andere belanghebbenden invloed moeten kunnen uitoefenen op het lokaal beleid op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg. Ten behoeve van dit doel wordt een organisatie in het leven geroepen die zal opereren onder de naam “de cliëntenraad”. Deze cliëntenraad heeft de volgende doelstellingen:

 • a.

  De cliëntenraad verschaft inzicht in hetgeen er onder cliënten van de afdeling leeft;

 • b.

  cliënten van de afdeling krijgen inzicht in beleid en beleidsuitvoering;

 • c.

  De cliëntenraad beoordeelt en beïnvloedt de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling.

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit cliënten en uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties die handelen namens de cliënten van de afdeling en andere belanghebbenden.

 • 2.

  Het minimale aantal leden van de cliëntenraad is 4 en maximaal 16.

 • 3.

  Leden van de cliëntenraad worden voorgedragen uit de bestaande belangengroepen in Achtkarspelen en uit individuele cliёnten van de afdeling. Nieuwe leden van de cliëntenraad worden door het college benoemd op voordracht van de leden van de cliëntenraad.

 • 4.

  De belangenorganisaties als bedoeld in het derde lid moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het moeten belangenorganisaties zijn binnen de werkingssfeer van de afdeling;

  • b.

   er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de leden;

  • c.

   zij moeten hun werkterrein mede hebben in de gemeente Achtkarspelen dan wel de gemeente Kollumerland c.a.;

  • d.

   de leden moeten direct belang hebben bij het sociaal beleid in de gemeente Achtkarspelen dan wel de gemeente Kollumerland c.a..

 • 5.

  De individuele leden als bedoeld in het tweede lid moeten een afspiegeling zijn van de verschillende doelgroepen binnen de werkingsfeer van de afdeling.

 • 6.

  De cliëntenraad kan uit haar leden subgroepen formeren die op een specifiek beleidsterrein opereren.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad dan wel het college. Daarnaast kan een ambtenaar, welke werkzaam is bij de afdeling, geen deel uitmaken van de cliëntenraad.

 • 8.

  De leden kiezen uit hun midden een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

 • 9.

  De voorzitter van de cliëntenraad:

  • a.

   is een onafhankelijk persoon;

  • b.

   heeft affiniteit en enige bekendheid met het vakgebied;

  • c.

   beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden cliëntenraad en voorzitter

 • 1.

  Nieuwe of vervangende leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college op voordracht van de cliëntenraad. De leden vanuit de belangenorganisaties worden voorgedragen door de organisaties. Bij vacatures van individuele leden van de cliëntenraad vindt er een open sollicitatieprocedure plaats zoals die geldt binnen de gemeente.

 • 2.

  De voorzitter van de cliëntenraad wordt benoemd door het College op voordracht van de cliëntenraad. De voordracht van de voorzitter komt tot stand via een open sollicitatieprocedure.

 • 3.

  De cliëntenraad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter en secretaris.

 • 4.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar en herbenoeming kan nogmaals voor twee perioden van vier jaar. De cliëntenraad stelt een rooster van aftreden vast. De leden zijn terstond hernoembaar (zittingsduur maximaal 12 jaar). Zij blijven hun functie waarnemen, totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 5.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op lid van de cliëntenraad te zijn.

 • 6.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt bij voorkeur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 7.

  Het college kan op verzoek van de cliëntenraad en onder opgaaf van gemotiveerde redenen een lid van de cliëntenraad schorsen c.q. zijn lidmaatschap intrekken.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden cliëntenraad

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het College de cliëntenraad om advies. De cliëntenraad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het College.

 • 2.

  Het College vraagt de cliëntenraad in ieder geval advies inzake het gemeentelijk beleid op het gebied van het beleid en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in Jongeren.

 • 3.

  De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliёnten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen. Evenmin kan worden geadviseerd inzake het personeels- en organisatiebeleid.

 • 4.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het uitgebrachte advies toegevoegd kan worden aan de stukken die aan de Gemeenteraad ter beschikking worden gesteld.

 • 5.

  Indien de cliëntenraad gebruik heeft gemaakt van haar adviesrecht en de gemeente besluit dit advies niet over te nemen, dan wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de cliëntenraad bekend gemaakt.

 • 6.

  Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft, vindt bij de aanbieding van het advies overleg plaats tussen de portefeuillehouder en de cliëntenraad.

 • 7.

  Tussen de cliëntenraad en de portefeuille dan wel een door het College aangewezen ambtenaar vindt geregeld, doch minimaal viermaal per jaar, een structureel overleg plaats.

 • 8.

  Laatstgenoemde ambtenaar treedt op als contactpersoon tussen de cliëntenraad en de gemeente.

 • 9.

  Het College draagt er zorg voor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad, tenzij enig wettelijk voorschrift dit in de weg staat.

 • 10.

  Het College stelt regels vast over de procedures en de contacten met de cliëntenraad.

Artikel 6 Taken voorzitter en secretaris

 • 1.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   het vaststellen van de agenda van de vergadering;

  • b.

   het bepalen van de dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het schorsen van de vergadering;

  • f.

   het peilen van meningen en het meedelen van uitslagen van stemmingen;

  • g.

   het vertegenwoordigen van de cliëntenraad naar buiten.

 • 2.

  Tot de taak van de secretaris behoort:

  • a.

   het openbaar bekendmaken van de agenda van de vergadering;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda van de vergadering;

  • c.

   het bijwonen van de vergaderingen en zorgdragen voor de besluitenlijst;

  • d.

   het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;

  • e.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • f.

   het mede bewaken van het beschikbaar gestelde budget;

  • g.

   in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat deze haar taak op een goede wijze kan uitvoeren.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De cliëntenraad vergadert minimaal 6 keer per jaar of meer wanneer zij dat noodzakelijk achten. Hiervan zijn minimaal vier overlegvergaderingen met de portefeuillehouder.

 • 2.

  De vergaderingen zijn als regel openbaar. De cliëntenraad kan met redenen omkleed besluiten een besloten vergadering te houden.

 • 3.

  De gemeente stelt voor de vergaderingen van de cliëntenraad faciliteiten beschikbaar zoals:

  • 1.

   Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting van de gemeente Achtkarspelen een budget opgenomen.

  • 2.

   Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling aan het College, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering. Voorts dienen hieruit alle kosten voor het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad te worden bekostigd.

  • 3.

   De leden van de cliëntenraad ontvangen geen vergoeding. Voor het bijwonen van de vergadering wordt geen presentiegeld verstrekt.

  • 4.

   Het College stelt vergaderaccomodatie en –faciliteiten beschikbaar alsmede ruimte voor de overige werkzaamheden;

  • 5.

   Het College stelt ruimte ter beschikking in de rubriek gemeentenieuws van het Feanster ten behoeve van de aankondiging van vergaderingen van het cliëntenraad. Tevens kunnen de aankondigingen van de vergaderingen op de website van de gemeente Achtkarspelen worden gezet.

Artikel 8 Vergaderorde

 • 1.

  De agenda wordt tenminste een week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2.

  Ieder lid heeft het recht schriftelijk voorstellen te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of secretaris worden ingediend. De voorstellen worden door de secretaris zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden. Indien de cliëntenraad omtrent de behandeling van deze voorstellen onmiddellijk beslist, heeft behandeling zoveel mogelijk plaats in de daarop volgende vergadering.

 • 3.

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.

 • 4.

  De cliëntenraad kan in overleg met het hoofd van de afdeling, één of meerdere ambtenaren van de afdeling en/of deskundigen uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  De cliëntenraad kan beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.

 • 2.

  Alleen de leden van de cliëntenraad hebben stemrecht. Stemmen bij volmacht en stemmen van schaduwleden worden uitgesloten.

 • 3.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 4.

  Bij vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen danwel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

 • 5.

  Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen een meerderheid vormt.

 • 6.

  Bij staking van de stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter bepaald tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen behoudens het in lid 8 van dit artikel.

 • 7.

  Stemming over zaken geschiedt door handopsteken.

 • 8.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan wordt beslist middels een loting.

 • 9.

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de cliëntenraad toegevoegd worden aan de besluitenlijst c.q. het voorstel/advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 10 Overige bepalingen

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad, en eventueel bij de vergadering aanwezige deskundigen, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid vernemen zover dit door het college of gemachtigden kenbaar is gemaakt.

 • 2.

  Het voornemen tot geheimhouding moet van te voren bekend zijn gemaakt. De duur en inhoud van de geheimhoudingsplicht moet vooraf zijn aangegeven. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beёindiging van het lidmaatschap van de cliëntenraad.

 • 3.

  Tot de kosten van de cliëntenraad worden gerekend: het inhuren van deskundigen en/of derden, kosten vorming en scholing van de leden en organisatiekosten.

 • 4.

  De cliëntenraad brengt jaarlijks verslag uit aan het college waarin wordt ingegaan op het functioneren van de cliëntenraad. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

 • 5.

  Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de cliëntenraad daarover is gehoord.

 • 6.

  De cliëntenraad houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntzaken.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Het College kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenraad WWB en WIJ.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

 • 4.

  De verordening cliëntenparticipatie 2008 wordt hierbij ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Achtkarspelen op en de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Kollumerland c.a. op

De Raden voornoemd,

de plv. Raadsgriffier,

mr. R. van der Heide

de Voorzitter,

T.J. van der Zwan

de Raadsgriffier,

mw. N. Ynema

de Voorzitter,

B.Bilker