Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Financiele verordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciele verordening 2012
CiteertitelFinanciele verordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 212, 213, 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-201201-01-201231-03-2016nieuwe regeling

31-01-2012

Gemeenteblad 2012, 4

2011/3989

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiele verordening 2012

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

 • b.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Korendijk en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling

 • 1.

  De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode indien gewenst een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.

Artikel 3 Inrichting begroting en andere jaarstukken

 • 1.

  Het college biedt voor 31 mei de raad de kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de programmabegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze kadernota voor 30 juni vast.

 • 2.

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar programma’s en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productenrealisatie ingedeeld naar programma’s.

 • 3.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de realisatie van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.

 • 4.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de realisatie van de geautoriseerde investerings-kredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 4 Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad de kredieten voor vervangingsinvesteringen alsmede de kredieten voor nieuw beleid voor zover deze laatste het bedrag van € 100.000 niet te boven gaan.

 • 3.

  Indien het college een overschrijding van een geautoriseerd budget of investeringskrediet voorziet, meldt het college dit in de eerstvolgende raadsvergadering aan de raad. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor

  bijstelling van het beleid.

Artikel 5 Tussentijdse rapportage en informatieplicht

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente.

 • 2.

  De bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten per programma, het geprognosticeerde resultaat en de voortgang van de realisatie van de investeringskredieten.

 • 3.

  In de bestuursrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 10.000,00 toegelicht.

 • 4.

  Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor zover het betreft niet bij begroting en investeringsprogramma vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake:

  • a.

   aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 25.000,- excl. BTW;

  • b.

   het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 100.000,-;

  • c.

   het aangaan van meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan € 20.000,- excl. BTW.

   In gevallen waarbij sprake is van niet in de begroting opgenomen spoedeisende uitgaven wordt melding gedaan aan de raad waarna alsnog bekrachtiging via raadsvoorstel plaatsvindt.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Artikel 6 Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van bestemmings-reserves en voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging en het onderhoud van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en de compensabele btw.

 • 3.

  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen.

Artikel 7 Vaststelling hoogte belastingen, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke

  tarieven voor belastingen en heffingen.

 • 2.

  Het college biedt de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen. De raad stelt deze nota vast.

Artikel 8 Financieringsfunctie

1.Het college biedt de raad een treasurystatuut aan. Het treasurystatuut bevat beleidsregels over de financieringsfunctie.

Artikel 9 Beleidsnota’s paragrafen en overig financieel beleid

 • 1.

  Het college biedt minstens eens in de vijf jaar ter vaststelling de volgende nota’s aan de raad aan:

 • 1.

  nota onderhoudsplan openbare ruimte dan wel deelplannen hiervan;

 • 2.

  nota gemeentelijke watertaken (voorheen Gemeentelijke Rioleringsplan);

 • 3.

  nota onderhoud gemeentelijke gebouwen en kapitaalgoederen;

 • 4.

  nota bedrijfsvoering;

 • 5.

  nota waardering- rente- en afschrijvingsbeleid;

 • 6.

  nota weerstandsvermogen;

 • 7.

  nota reserves en voorzieningen;

 • 8.

  nota grondbeleid;

 • 9.

  nota verbonden partijen;

 • 10.

  nota beleidsregels verstrekking van gemeentelijke subsidies;

 • 11.

  nota lokale heffingen.

Hoofdstuk 4 Financieel beheer en interne controle

Artikel 10 Administratie

 • 1.

  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

  • a.

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

  • b.

   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, contracten, enzovoorts;

  • c.

   het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

  • d.

   het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

  • e.

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

  • f.

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 11 Interne controle

1.Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 12 Misbruik en oneigenlijk gebruik

1.Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Hoofdstuk 5 Financiele organisatie

Artikel 13 Financiele organisatie

 • 1.

  Het college zorgt voor en legt vast:

  • a.

   een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

  • b.

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  • c.

   de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • d.

   de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

  • e.

   de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie;

  • f.

   de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;

  • g.

   de interne regels voor het krediet- en budgetbeheer.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2012, met dien verstande dat de stukken uiterlijk met ingang van het begrotingsjaar 2013 voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de Financiele verordening 2008, vastgesteld door de raad op 22 april 2008.

Artikel 15 Citeertitel

1.Deze verordening wordt aangehaald onder de naam “Financiele verordening 2012”

Vastgesteld door de raad van de gemeente Korendijk

in zijn openbare vergadering gehouden op 31 januari 2012,

de griffier, de voorzitter,