Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten van 18 september 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten van 18 september 2012
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten van 18 september 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 18 september 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201217-01-2013nieuwe regeling

18-09-2012

Gemeenteblad 2012, 21

2012/2544

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN VAN 18 SEPTEMBER 2012

 

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

 

gezien het advies van 15 augustus 2012;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten van 18 september 2012.

 

(Verordening lijkbezorgingsrechten van 18 september 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de algemene begraafplaatsen in de gemeente Korendijk;

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van kinderlijken beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn.

 • e.

  particulier keldergraf: een graf met geprefabriceerde betonnen wanden en bodem waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van kinderlijken beneden de leeftijd van 12 jaar.

 • h.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn.

 • i.

  verstrooiingsplaats: een daartoe op de begraafplaats(en) specifiek bestemd algemeen strooiveld.

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken, beplanting en overige voorwerpen op een graf;

 • m.

  beheerder: de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar die belast is met het dagelijkse beheer dan wel toezicht van de begraafplaatsen of degene die hem/haar vervangt;

 • n.

  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf;

 • o.

  Wet: de Wet op de lijkbezorging.

.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag

 • 2.

  De rechten worden eenmaal geheven als een doodgeboren of binnen drie maanden na de geboorte overleden twee-of meerlingen in één kist wordt begraven of als lijken van kinderen, die beneden de leeftijd van drie maanden zijn overleden in één kist samen met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht of verlengd.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Alle rechten als die bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 300,--, doch minder is dan € 2.500,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 10 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijn telkens een maand later.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 van 13 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 24 september 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Lijkbezorgingsrechten van 18 september 2012”

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 18 september 2012.

  de griffier, de voorzitter,

   

   

  A.Goslings R.W.J. Melissant-Briene