Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Regeling mobiele telefoon

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mobiele telefoon
CiteertitelRegeling mobiele telefoon
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 160
 2. 1.0:v:BWBR0005416&artikel=160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-201401-10-201305-03-2015nieuwe regeling

01-04-2014

Gemeenteblad 2014, 19829

KDK 1191

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mobiele telefoon

Burgemeester & wethouders van Korendijk;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat een aantal medewerkers voor het goed en volledig kunnen uitoefenen van hun functie moet beschikken over een mobiele telefoon;

 

gelezen de instemming van de ondernemingsraad d.d. 20-03-2013

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de navolgende “Regeling mobiele telefoon”.

Regeling mobiele telefoon

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

Ambtenaar

:

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 sub a CAR/UWO;

b.

Collegelid

:

Lid van het college van burgemeester en wethouders

c.

Werkgever

:

De Gemeente Korendijk;

d.

Bevoegd leidinggevende

:

Leidinggevende die volgens de mandaatregeling bevoegd is te

beslissen;

e.

Mobiele telefoon

:

Onder mobiele telefoon wordt mede verstaan: andere apparaten waarbij de communicatie een centrale rol speelt en die op basis van de fiscale wetgeving met de mobiele telefoon worden gelijkgesteld. Voor het gebruik van de extra functies op de toestellen zal het zakelijke gebruik aannemelijk moeten worden gemaakt.

Artikel 2

Doelgroep mobiele telefoon

 • 1.

  De ambtenaar/ het collegelid die een mobiele telefoon nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie, kan gebruik maken van de mogelijkheden binnen deze regeling.

 • 2.

  De ambtenaar die voor deze regeling in aanmerking meent te komen, kan een verzoek daartoe richten aan zijn leidinggevende. De leidinggevende legt dit verzoek, voorzien van zijn advies, ter goedkeuring voor aan het MT.

Belangrijke criteria die het MT bij zijn besluit hanteert zijn onder meer:

 • ·

  Bereikbaarheid voor bestuurders

 • ·

  Noodzakelijke bereikbaarheid buiten het gemeentehuis c.q. de gemeentewerkplaats

 • ·

  Werkzaamheden regelmatig buiten het gemeentehuis

 • ·

  Een actieve rol in het kader van de openbare orde en veiligheid (functie ambtenaar rampenbestrijding).

In de bijlage I is een lijst van functies opgenomen, waarvan is vastgesteld dat deze voldoen aan de criteria.

 • 3.

  Uitgangspunt van deze regeling is het geven van een vergoeding voor telefoonkosten.

 • 4.

  Indien er, vanuit de functie of het gebruik, redenen zijn kan ook gekozen worden voor het beschikbaar stellen van een mobiele telefoon inclusief abonnement.

Artikel 3

Vergoeding mobiele telefoon

Voor de vergoedingen voor mobiele telefonie zijn de volgende bepalingen van toepassing.

 • 1.

  Aan de ambtenaar/het collegelid, die daarvoor in aanmerking komt, wordt maandelijks een geldelijke vergoeding verstrekt ter compensatie van de aanschaf-, abonnement- en gesprekskosten van een mobiele telefoon;

 • 2.

  De werkgever bepaalt eenmalig per functie de maximumvergoeding per maand;

 • 3.

  De vergoeding wordt verstrekt voor het zakelijke gebruik;

 • 4.

  De ambtenaar/het collegelid ondertekent een verklaring vergoeding mobiele telefonie;

 • 5.

  In bijlage II is een overzicht opgenomen met de maximale vergoeding per functie.

Artikel 4

Beschikbaarstelling mobiele telefoon

Voor het beschikbaar stellen van een mobiele telefoon zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • 1.

  Aan de ambtenaar/het collegelid, die daarvoor in aanmerking komt wordt een mobiele telefoon “om niet” beschikbaar gesteld;

 • 2.

  De mobiele telefoon is voor zakelijk gebruik bestemd;

 • 3.

  Beperkt privé-gebruik van de mobiele telefoon wordt toegestaan;

 • 4.

  De ambtenaar/het collegelid ondertekent een gebruiksovereenkomst voordat een mobiele telefoon “om niet” ter beschikking wordt gesteld;

 • 5.

  De werkgever bepaalt voor het gebruik van de mobiele telefoon een maximumbudget dat maandelijks beschikbaar wordt gesteld;

 • 6.

  Maandelijks worden de gespecificeerde facturen per werknemer gecontroleerd op overschrijdingen van het maximumbudget;

 • 7.

  Mocht bij controle blijken dat het maximumbudget wordt overschreden zal het meerdere op het salaris van de ambtenaar worden ingehouden;

 • 8.

  Kosten voor mobiele telefonie, van of naar het buitenland en niet gerelateerd aan werkzaamheden voor de werkgever, worden altijd ingehouden op het salaris van de ambtenaar;

 • 9.

  In daartoe aanleiding gevende situaties kan de leidinggevende besluiten dat zakelijke gesprekskosten, boven het maximum vastgestelde maandelijks budget c.q. de kosten van gebruik in/naar het buitenland niet worden ingehouden op het salaris van de ambtenaar/het college;

 • 10.

  In de bijlage III is een overzicht opgenomen met het maximaal beschikbaar gestelde budget per functie.

Artikel 5

Administratieve bepalingen

Voor de administratieve behandeling zijn documenten en formulieren vastgesteld, te weten:

 • 1.

  Overzicht functies die in aanmerking komen voor de regeling mobiele telefonie;

 • 2.

  Overzicht vergoeding per functie bij een vergoeding voor de aanschaf-, abonnement- en gesprekskosten voor mobiele telefonie;

 • 3.

  Overzicht maximumbudget per functie bij beschikbaar stellen van een mobiele telefoon;

 • 4.

  Verklaring vergoeding mobiele telefoon;

 • 5.

  Gebruiksovereenkomst mobiele telefoon;

Artikel 6
 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de gemeentesecretaris, daartoe gemachtigd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 oktober 2013.

 

Aldus vastgesteld door het college van 1 april 2014

Burgemeester en wethouders van Korendijk

de secretaris, de voorzitter,

Bijlage I bij Regeling mobiele telefoon

Overzicht functies die in aanmerking komen voor de regeling mobiele telefoon

Functienamen

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Afdelingshoofden

Griffier

Adviseur kabinet en voorlichting

Medewerker rampenbestrijding

Medewerker bouw- en woningtoezicht en handhaving

Bode

Werkleider buitendienst

Medewerker serviceteam

Medewerker begraafplaatsenteam

Medewerker plantsoenenteam

Adviseur civieltechniek

Adviseur economie en groen

Medewerker civieltechnisch beheer

Adviseur gebouwen en kwaliteit openbare gebouwen

Jongerenwerker

Bijlage II bij regeling mobiele telefoon

Overzicht vergoedingsbedragen regeling mobiele telefoon

Functienamen

Abonnementskosten

Aanschaf mobiele telefoon

Data-abonnement

Totaal

 

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

15

15

10

40

Afdelingshoofden

15

15

10

40

Griffier

15

5

10

30

Medewerker kabinet en voorlichting

15

5

 

20

Medewerker rampenbestrijding

15

15

10

40

Medewerker bouw- en woningtoezicht en handhaving

20

5

 

25

Bode

15

5

 

20

Werkleider buitendienst

15

15

10

40

Medewerker serviceteam

15

15

10

40

Medewerker begraafplaatsenteam

15

5

 

20

Medewerker plantsoenenteam

15

5

 

20

Adviseur economie en groen

15

5

 

20

Adviseur cultuurtechniek

15

5

 

20

Medewerker civieltechnisch beheer

15

5

 

20

Adviseur gebouwen en kwaliteit openbare gebouwen

15

5

 

20

Jongerenwerker

15

15

10

40

Bijlage III bij Regeling mobiele telefoon

Overzicht maximumbedragen per functie bij beschikbaarstellen mobiele telefoon

( artikel 4)

Functienamen

Totaal

 

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

30

Afdelingshoofden

30

Griffier

30

Medewerker kabinet en voorlichting

15

Medewerker rampenbestrijding

30

Medewerker bouw- en woningtoezicht en handhaving

20

Bode

15

Werkleider buitendienst

30

Medewerker serviceteam

30

Medewerker begraafplaatsenteam

15

Medewerker plantsoenenteam

15

Adviseur economie en groen

15

Adviseur cultuurtechniek

15

Medewerker civieltechnisch beheer

15

Adviseur gebouwen en kwaliteit openbare gebouwen

15

Jongerenwerker

30

Bijlage IV: bij regeling mobiele telefoon

Verklaring vergoeding mobiele telefoon

Naam werknemer : ……………………………………………………………………

Geboortedatum : ……………………………………………………………………

Functie : ……………………………………………………………………

Afdeling : ……………………………………………………………………

en de gemeente Korendijk (werkgever)

Zijn het volgende overeengekomen:

 • 1.

  De medewerker stelt een eigen mobiele telefoon beschikbaar voor de uitoefening van zijn functie;

 • 2.

  De werknemer ontvangt maandelijks een vergoeding van ter compensatie van de aanschaf-, abonnement- en (mobiel) internet van een mobiele telefoon;

 • 3.

  De vergoeding is als volgt opgebouwd:

  Aanschafkosten € ………………………..

  Abonnementkosten €…………………………

  Mobiel internet €…………………………

  Totaal €…………………………

 • 4.

  De vergoeding wordt verstrekt voor het zakelijke gebruik van de mobiele telefoon;

Medewerker verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de regeling mobiele telefoon.

Wanneer de werkgever door de belastingdienst een fiscale naheffing wordt opgelegd omdat achteraf bij controle blijkt dat over de zakelijke verstrekte vergoeding ter compensatie van de aanschaf-, abonnement- en (mobiele) internetkosten van een mobiele telefoon, op basis van een onjuiste verklaring van betrokkene, ten onrechte geen loonheffing op het salaris is ingehouden, zullen de financiële gevolgen daarvan (naheffing vermeerderd met eventuele boetes en rente) op betrokkene worden verhaald.

Plaats : ………………………………………..

Datum : ………………………………………..

……………………………………………………… ……………………………………………

Handtekening werknemer Werkgever

Bijlage V: bij Regeling mobiele telefoon

Gebruiksovereenkomst mobiele telefoon

Verklaring zakelijk verstrekte mobiele telefoon

Naam werknemer : ……………………………………………………………………

Geboortedatum : ……………………………………………………………………

Functie : ……………………………………………………………………

Afdeling : ……………………………………………………………………

en de gemeente Korendijk (werkgever)

Zijn het volgende overeengekomen:

 • 1.

  Medewerker heeft van de werkgever de beschikking gekregen over een mobiele telefoon:

 • 2.

  Voor het gebruik van de mobiele telefoon wordt een maximaal budget van

€ …… per maand beschikbaar gesteld ten behoeve van de werkzaamheden. Bij overschrijding van dit budget zal het meerdere op het salaris worden ingehouden. Kosten voor mobiele telefonie, van of naar het buitenland, worden altijd ingehouden op het salaris van de ambtenaar;

Medewerker verklaart:

 • 1.

  op de hoogte te zijn van de inhoud van de regeling mobiele telefoon;

 • 2.

  privé de beschikking te hebben over een eigen vaste telefoonaansluiting of een eigen mobiele telefoon;

 • 3.

  dat hij/zij de door de werkgever voor zakelijk gebruik in bruikleen verstrekte mobiele telefoon voor meer dan 10% zakelijk gebruikt.

Wanneer de werkgever door de belastingdienst een fiscale naheffing wordt opgelegd omdat achteraf bij controle blijkt dat over de zakelijke verstrekte mobiele telefoon als gevolg van een onjuiste verklaring van betrokkene ten onrechte geen loonheffing op het salaris is ingehouden, zullen de financiële gevolgen daarvan (naheffing vermeerderd met eventuele boetes en rente) op betrokkene worden verhaald.

Plaats : ………………………………………..

Datum : ………………………………………..

……………………………………………………… ……………………………………………

Handtekening werknemer Werkgever