Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Korendijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet basisregistratie personen, artikel 3.8
 2. wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-201406-01-201415-09-2014nieuwe regeling

05-08-2014

gemeenteblad 2014, 49335

KDK 01872

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

 

 

REGLEMENT GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN

TOELICHTING

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening Basisregistratie Personen (Verordening BRP). De raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 uit die wet. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Korendijk.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Korendijk woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Korendijk op grond van artikel 3.2 wet BRP.

Zolang de wet BRP door de gemeente Korendijk wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Korendijk beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Korendijk woonachtig zijn, dient de gemeente Korendijk het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Korendijk. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9 lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de wet BRP en de Verordening Basisregistratie Personen inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.

Bijlage 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

In deze bijlage zijn de organen van de gemeente Korendijk aan wie gegevens worden verstrekt, de categorieën personen die het betreft en de gegevensset vermeld (artikel 1, lid 3, van het reglement BRP).

Bijlage 2: Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën van derden

In deze bijlage zijn de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang aangewezen en op basis daarvan de categorieën van derden aan wie gegevens mogen worden verstrekt (artikel 2, lid 1 en 2, van het reglement BRP).

 

REGLEMENT GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk

Gelet op

 • §

  Artikel 3.8 Wet basisregistratie personen

 • §

  de Wet bescherming persoonsgegevens

 • §

  de Verordening Basisregistratie Personen van Korendijk

 

Besluiten vast te stellen:

 

het reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Korendijk, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Korendijk worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Korendijk aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2 Aanwijzing gewichtig matschappelijk belang en categorieën van derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit reglement.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 van dit artikel genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

  van de gemeente Korendijk (Reglement BRP 2014).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van <datum>

 

Burgemeester en wethouders van Korendijk,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

drs. M.A.I. Born drs. S. Stoop

 

BIJLAGE 1 (Reglement BRP gemeente Korendijk)

Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Korendijk hebben rechtstreekse toegang tot de vermelde gegevens in de

basisregistratie personen ten behoeve van de genoemde taken/doeleinden.

Organisatie onderdeel

Proces / Taak

Omschrijving doel

Wettelijk kader

Gebruikersprofiel

1

2

3

4

Afdeling Dienstverlening

Burgerzaken

Basisregistratie Personen, Burgerlijke Stand, Naturalisatie, Verklaring omtrent gedrag, Reisdocumenten, Rijbewijzen, Naamswijziging, Gevonden en Verloren voorwerpen, Gehandicaptenparkeerkaart, Begraafplaatsen, Verkiezingen

Dienstverlening aan burgers, Uitvoering wet- en regelgeving, Bijhouding BRP, Bijhouding Burgerlijke Stand, Organisatie verkiezingen, Begraafplaatsadministratie

Wet BRP, Reglement BRP, Burgerlijk wetboek, Besluit Burgerlijke stand, Nationaliteitswetgeving, Wet justitiële documentatie, Paspoortwet, Rijkswet voor het wegverkeer, Regelgeving rijbewijzen, Wet op de lijkbezorging, Besluit gevonden voorwerpen, Kieswet

X

 

 

 

Afdeling Dienstverlening

WMO / Leerplicht / Subsidies

Maatschappelijke ondersteuning,

Werk en bijstand, Inburgering,

Leerlingenvervoer, Leerplicht,

Verstrekken subsidies,

Gehandicaptenparkeerkaart

Ondersteuning van burgers,

Verstrekken van uitkeringen,

Controle naleving wet,

Vergoedingen kosten en organiseren van vervoer (leerlingenvervoer)

Leerplichtwet, Leerplichtregeling,

Wet op Primair Onderwijs, WMO, AWBZ, Wet werk en bijstand (WWB),

Huursubsidiewet, Subsidieverordening,

Wet kinderopvang, Wet inburgering

 

X

 

 

Afdeling Dienstverlening

Vergunningverlening / APV

Evenementenvergunningen,

Speelautomaten,

Vergunningverlening, APV

Dienstverlening aan burgers en bedrijven

Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet,

Wet op de kansspelen, APV

 

 

X

 

Afdeling Dienstverlening

Bouwzaken / RO

Omgevingsvergunning, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,

BAG

Dienstverlening aan burgers en bedrijven, Uitvoering WABO en Bouw- en Milieuwetgeving, Vergunningverlening, Straatnaamgeving en (huis)nummering

WABO, Bouwbesluit, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Wet Milieubeheer, Besluit brandveilig gebruik Gebouwen, BAG

 

 

 

X

Afdeling Bedrijfsvoering

Financiën, Gemeentelijke belastingen, Leges, Postregistratie, Dispensatie niet-openbare archiefstukken

Financiële administratie van de gemeente, Planning en Control,

Belastingen en heffingen, Registratie, verwerking en verzending van post

Gemeentewet, Wet Onroerende Zaken (WOZ), Legesverordening

 

 

 

X

Afdeling Ontwikkeling & Beheer

Beheer openbare ruimte,

Gebouwenbeheer, Verkeer

 

Wet Milieubeheer, Wet verontreiniging

Oppervlaktewater, Monumentenwet, APV, Wegenverkeerswet

 

 

 

X

Stafafdeling

Bestuursondersteuning en kabinetswerkzaamheden, Onderscheidingen, Rampenbestrijding, Personeelsadministratie,

Pensioenen raadsleden en wethouders en wachtgelden, gemeentepersoneel

Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, Organiseren bezoek burgemeester voor jubilea/verjaardagen van inwoners, Informeren over ontwikkeling gemeente,

Waardering richting burgers,

Uitvoering taken in verband met de rampenbestrijding, Ondersteuning personeelsleden en bestuurders

Wet bijzondere opneming psychiatrisch ziekenhuis (BOPZ)

Wet orde Nederlandse Leeuw

Wet orde Oranje Nassau

Gemeentewet

Ambtenarenwet

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Rechtspositiebesluit raad en commissieleden

 

 

X

 

PROFIELEN

Omschrijving

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

Persoon

X

X

X

X

Ouders

X

X

X

 

Nationaliteit

X

X

 

 

Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

X

X

X

X

Overlijden

X

X

X

X

Inschrijving

X

 

 

 

Verblijfplaats

X

X

X

X

Kind

X

X

X

 

Verblijfstitel

X

X

 

 

Reisdocument

X

 

 

 

Kiesrecht

X

 

 

 

Gezagsverhouding

X

X

X

 

Geheimhouding

X

X

X

X

Verwijsgegevens

X

X

X

X

BIJLAGE 2(Reglement BRP gemeente Korendijk)

Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën van derden

Er worden geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid van de Wet basisregistratie personen (geheimhouding).

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven

en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en

begraafplaatsen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde

werkzaamheden verrichten op het

terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden

verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden

verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden

verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden

verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden

verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden

verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden

verrichten op het terrein van

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit

van een volkenrechtelijke organisatie dat in de

verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een

persoon of organisatie gevestigd in een

land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een

persoon of organisatie gevestigd in een

land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor

bijvoorbeeld sociale zekerheid