Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201404-01-2016nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 77189

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

 

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

VERORDENING KWIJTSCHELDING 2015

 

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

besluit vast te stellen de: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • -

  de leges 2015;

 • -

  de lijkbezorgingsrechten 2015;

 • -

  de hondenbelasting 2015;

 • -

  de toeristenbelasting 2015;

 • -

  de watertoeristenbelasting 2015;

 • -

  de dagtoeristenbelasting 2015.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • -

  de OZB 2015;

 • -

  de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2015;

 • -

  de rioolheffing 2015.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1De ‘Verordening kwijtschelding 2014’ van 10 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de

in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2015’.

 • 3

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2015, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2015.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 16 december 2014.

 

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Goslings drs. S. Stoop