Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Korendijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Korendijk
CiteertitelGBA Privacyreglement gemeente Korendijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-200718-12-2010nieuwe regeling

13-11-2007

huis-aan-huis blad

0704028

Tekst van de regeling

Intitulé

GBA PRIVACYREGLEMENT

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • ·

  de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 • ·

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • ·

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld door de gemeenteraad d.d 12 februari 2004;

 • ·

  basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • ·

  aangehaakte gegevens: in de bevolkingsadministratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

 • ·

  bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens over de bevolking bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

 • ·

  verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over de bevolkingsadministratie zijnde burgemeester en wethouders;

 • ·

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie;

 • ·

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie van de gemeente is opgenomen;

 • ·

  ingezetene: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

 • ·

  betrokkene: een ingezetene of een ingeschrevene;

 • ·

  afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • ·

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • ·

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • ·

  protocol: het vastleggen van gegevensverstrekkingen uit de bevolkingsadministratie aan een afnemer of derde;

 • ·

  telefoonboekgegevens: de gegevens als bedoeld in artikel 100 lid 2 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de bevolkingsadministratie

Beheerder van de bevolkingsadministratie is het afdelingshoofd Dienstverlening.

Artikel 3 Toepasselijke regelgeving

 • 1.

  De bevolkingsadministratie wordt zoveel mogelijk als een geheel, onder toepassing van de wet, behandeld.

 • 2.

  Ten aanzien van de onderwerpen waarover de wet en de Wet bescherming persoonsgegevens niet-gelijkluidende bepalingen hebben, wordt met betrekking tot de aangehaakte gegevens de Wet bescherming persoonsgegevens toegepast.

HOOFDSTUK 2 DOEL EN INHOUD VAN DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE

Artikel 4 Doelstellingen met betrekking tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  De bevolkingsadministratie heeft tot doel:

  • a.

   gegevens te verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan burgers en het uitvoeren van bij of krachtens wet opgelegde taken;

  • b.

   gegevens te verwerken ter uitvoering van de door het gemeentebestuur opgedragen taken;

  • c.

   informatie te leveren aan afnemers en derden, slechts voorzover dezen daar recht op hebben.

 • 2.

  De aangehaakte gegevens worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van gemeentelijke taken.

Artikel 5 Categorieën van personen

In de bevolkingsadministratie komen alleen gegevens voor van ingeschrevenen en ingezetenen van de gemeente Korendijk.

Artikel 6 Soorten van gegevens en de wijze van verkrijging

 • 1.

  Naast de gegevens die op grond van de wet in de bevolkingsadministratie worden verkregen en op de in de wet vermelde wijze worden verkregen, kunnen worden opgenomen de aangehaakte gegevens zoals vermeld in bijlage 1.

 • 2.

  Aangehaakte gegevens kunnen, voorzover zij niet zijn verkregen onder de regelgeving die van toepassing was tot 1 oktober 1994, worden verkregen door opgave van een ingeschrevene of van afnemers of derden in het kader van wettelijke bepalingen.

Artikel 7 Verwijdering van opgenomen gegevens

Verwijdering van gegevens uit de bevolkingsadministratie vindt plaats:

 • a.

  op grond van bepalingen bij of krachtens de wet;

 • b.

  Op grond van een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke, indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de bevolkingsadministratie .

HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Artikel 8 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie hebben:

 • a.

  de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van Burgerzaken;

 • b.

  de aangewezen medewerkers van binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 9 Systematische verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet op systematische wijze de gegevens worden verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken. Zie hiervoor bijlage 3.

Artikel 10 Systematische verstrekking aan buitengemeentelijke afnemers

Aan buitengemeentelijke afnemers kunnen systematisch gegevens worden verstrekt op basis van een afzonderlijk besluit van de verantwoordelijke, mits zij deze gegevens niet al langs systematische weg zijn te verkrijgen krachtens een besluit van de Minister.

Artikel 11 Andere verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op schriftelijk, mondeling, of telefonisch verzoek slechts gegevens worden verstrekt indien buiten twijfel, ter beoordeling van de verantwoordelijke, is dat het verzoek afkomstig is van een gemeentelijke afnemer en deze de gegevens nodig heeft ter vervulling van zijn taken.

Artikel 12 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 13 Verbanden met andere gemeentelijke bestanden

 • 1.

  Aan het basisregistratiesysteem worden gegevens verstrekt met het oog op het in verband brengen van gegevens van diverse gegevensverwerkingen.

 • 2.

  Op grond van een besluit van de verantwoordelijke kunnen aan een binnengemeentelijke afnemer gegevens uit het basisregistratiesysteem worden verstrekt met het oog op het in verband brengen van gegevens uit beide bestanden.

Artikel 14 Gegevensverstrekking aan vrije derden

 • 1.

  Aan de rechtspersonen als bedoeld in artikel 100 van de wet kunnen onder de daar genoemde voorwaarden de genoemde gegevens, desgewenst systematisch of in de vorm van selecties, worden verstrekt, voorzover deze nodig zijn in het belang waarvoor de gegevens gevraagd worden.

 • 2.

  Aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 100 van de wet onder de daar genoemde voorwaarden de genoemde gegevens worden verstrekt, voorzover deze nodig zijn in het belang van de aanvrager.

 • 3.

  Aan vrije derden kunnen gegevens worden verstrekt als bedoeld in artikel 109 lid 1 van de wet onder de daar genoemde omstandigheden en voorwaarden.

Artikel 15 Voorwaarden voor verstrekking

 • 1.

  Teneinde voor een verstrekking in aanmerking te komen:

 • a.

  dient uit een schriftelijk verzoek om verstrekking duidelijk te blijken voor welk doel en op welke grond de informatie gevraagd wordt;

 • b.

  dient aangegeven te worden welke persoon of personen het verzoek behelsd;

 • c.

  dienen door de verantwoordelijke aan te geven bewijsstukken te worden overgelegd.

 • 2.

  Voor alle verstrekkingen geldt dat zij niet mogen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn gedaan.

Artikel 16 Terugmeldverplichting

Binnengemeentelijke afnemers doen de beheerder op diens verzoek onverwijld mededeling van door hen geconstateerde afwijkingen tussen gegevens die zij uit de bevolkingsadministratie hebben gekregen en gegevens waarvan zij op andere wijze kennis hebben gekregen.

Artikel 17 Protocollering

De beheerder houdt gegevens bij betreffende de gegevensverstrekkingen als bedoeld in de artikelen 6 en 110 van de wet.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 Beveiliging

 • 1.

  De verantwoordelijke treft maatregelen ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging.

 • 2.

  De verantwoordelijke beschrijft de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot systeembeheer, applicatiebeheer, gegevensbeheer, informatiebeheer en privacybeheer.

Artikel 19 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “GBA privacyreglement gemeente Korendijk”.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2007

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

A.M. Weststrate R.W.J. Melissant-Briene

BIJLAGE 1

Aangehaakte gegevens zijn:

 • ·

  Binnengemeentelijke afnemersindicaties

 • ·

  Adreshistorie

 • ·

  Voogdijgegevens

 • ·

  Onderzoeksgegevens

 • ·

  Gegevens betreffende systeembeheer en autorisaties

 • ·

  Burgerlijke staat

 • ·

  Stemdistricten

 • ·

  PL’en van vertrokken personen (m.u.v. de verwijsgegevens)

 • ·

  Interne aantekeningen (zoals erkenning ongeboren vrucht enz.)

BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De volgende dienstonderdelen van de gemeente Korendijk hebben toegang tot de basisadministratie:

Organisatie onderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Afdeling Dienstverlening

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Verordening lijkbezorgingsrechten

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Stafcluster Bestuur en Managementondersteuning

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815

Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

Adres, naamsgegevens, oudergegevens. Huwelijksgegevens, kindgegevens, oudergegevens, overlijdensgegevens,

persoonsgegevens, gerelateerden. verwijsgegevens

Afdeling Middelen

Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Beheer

Wet milieubeheer, Wet verontreiniging Oppervlaktewater, Woningwet en het BW

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Beleid en Projecten

Artikel 19 van de Leerplichtwet en artikel 3 van de Leerplichtregeling 1995. WWB, Bureau Opvang Nieuwkomers

Art 2 Wet voorzieningen gehandicapten en Verordening voorziening gehandicapten gemeente Korendijk.

Adres, naamsgegevens, oudergegevens. Huwelijksgegevens, kindgegevens, naamsgegevens, oudergegevens, overlijdensgegevens,

persoonsgegevens, gerelateerden, verblijfplaatsgegevens, verwijsgegevens, reisdocumentgegevens en verblijfstitel.

Systeembeheer

Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicaties

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de GBA

Wie

Waarvoor

Gegevensset

Afdeling Dienstverlening

Uitvoering WVG. Uitvoering invalideparkeerkaarten.

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, verblijfstitels, emigraties, huwelijken en overlijden.

Regionale Sociale Dienst

Uitvoering Sociale wetten. Uitvoering Leerplichtwet. Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers.

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden.

Samenwerkingsverband Hoekse Waard

Het SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie (een zg. gemeenschappelijke regeling) en voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit:

-de heffing en invordering van lokale belastingen;

-de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ);

-de administratie van vastgoedgegevens;

-het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

Mutatiegegevens als ouder dan 18: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties, huwelijken en overlijden.

BIJLAGE 4 VERSTREKKINGENTABEL GBA

Zie hiervoor de Bijlage Verstrekkingentabel GBA.