Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Telecommunicatieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening
CiteertitelTelecommunicatieverordening gemeente Korendijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Telecommunicatiewet, artikel 5.2
 2. Gemeentewet, artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-199929-10-2012nieuwe regeling

11-05-1999

Gemeenteblad 1999, 4

1998/2601c

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening Korendijk

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelet op artikel 5.2, vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 april 1999, kenmerk 1998/2601c;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet : Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar telecommuni-

catienetwerk : telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel

 • 1.

  1, onder g, van de wet;

  • c.

   omroepnetwerk : omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder

   o, van de wet;

  • d.

   kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de

   wet;

  • e.

   openbare gronden : openbare wegen en wateren, als genoemd in

   artikel 1.1, onder s, van de wet;

  • f.

   aanbieder : aanbieder van een openbaar telecommunicatie-

   netwerk of een omroepnetwerk;

  • g.

   werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg en

   instandhouding en opruiming van kabels ten

   dienste van een openbaar telecommunicatienet-

   werk of van een omroepnetwerk in en op open-

   bare gronden;

  • h.

   gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld

   in artikel 5.1 , eerste lid, van de wet;

  • i.

   college : college van burgemeester en wethouders;

  • j.

   melding : melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid,

   aanhef en onder a, van de wet;

  • k.

   instemmingsbesluit : besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2,

   derde lid, aanhef en onder b, van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

1.Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het

college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

   afgegeven registratie;

  • b.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom

   heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  • d.

   een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  • e.

   welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld

   van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van

   de werkzaamheden;

  • f.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -

    een opgave met het gewenste tracé;

   • -

    een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden

    worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   • -

    een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   • -

    de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

   • -

    de lengte en breedte van de kabelsleuf;

   • -

    de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden

    aanwezige kabels en leidingen;

   • -

    het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëndiging van de werk-

    zaamheden;

   • -

    naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaan-

    nemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een

    contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een

  andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na

  ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college

  schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de

  aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de

  melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen

  verbinden in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van schade of overlast;

  • c.

   de bruikbaarheid van de openbare gronden;

  • d.

   het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  • e.

   het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • f.

   de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van openbare

   gronden;

  • g.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • h.

   de bescherming van groenvoorzieningen;

 • 2.

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het

  college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of

  beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen,

  zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidstelling voor de

  nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en

  beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 3.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming

  van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden

  conform het Handboek Veiligheid Gezondheid en Milieu.

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de

rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voorzover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het aanmeldingsformulier als genoemd in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 5.2, vierde lid, van de wet, zijnde 1 juni 1999.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening gemeente Korendijk.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Korendijk

van 11 mei 1999.

de secretaris, de voorzitter