Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting Verordening Dagtoeristenbelasting 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting Verordening Dagtoeristenbelasting 2019
CiteertitelVerordening Dagtoeristenbelasting 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201801-01-2021nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-266441

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting Verordening Dagtoeristenbelasting 2019

De raad van de gemeente Korendijk

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 6 november 2018;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie 20 november 2018;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 2019

(Verordening Dagtoeristenbelasting 2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur, aanvangend om 0.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  aankomst: het aan wal komen, ongeacht de plaats van vertrek.

Artikel 2. Belastbaar feit

Ter zake van het houden van dagverblijf als vervolg op een aankomst op Tiengemeten door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam ‘dagtoeristenbelasting’ een directe belasting geheven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die door middel van aanleggen, dan wel afmeren, gelegenheid biedt tot het houden van dagverblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal aankomsten van personen als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven:

 • 1.

  ter zake van het dagverblijf door personeel of vrijwilligers direct verbonden aan de op het eiland Tiengemeten gevestigde bedrijven, maatschappelijke instellingen of musea;

 • 2.

  ter zake van het dagverblijf van een verpleegde of verzorgde die in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft.

Artikel 6. Belastingtarief

Het tarief bedraagt per aankomst € 0,69

Artikel 7. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting wordt bij wege van aanslag geheven, met uitzondering van hetgeen in tweede lid is bepaald.

 • 2.

  De belasting geheven van belastingplichtigen, bedoeld in artikel 3, derde lid, kan ook bij wege van een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving worden geheven, waaronder mede wordt begrepen een bon, nota of andere schriftuur.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen minder is dan € 2.500,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In geval de belasting bij wege van een kennisgeving als bedoeld in artikel 8, tweede lid, wordt geheven, moet de belasting worden betaald op het moment van het doen respectievelijk uitreiken van de kennisgeving.

Artikel 10. Aanmeldingsplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot het houden van verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdelen a en c, van de Gemeentewet.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de dagtoeristenbelasting betrokken is.

Artikel 11. Registratieplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden een administratie bij te houden van het aantal personen aan wie hij gelegenheid biedt verblijf te houden. De belastingplichtige is gehouden op verzoek van de gemeente deze administratie te tonen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en gebruik van het verblijfregister.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de dagtoeristenbelasting.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 2016’ van 8 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening Dagtoeristenbelasting 2019”.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 4 december 2018

de griffier,

Th.P.P. Broek

de voorzitter,

drs. S. Stoop