Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffen­heffing 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffen­heffing 2012
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201202-01-2014Onbekend

08-12-2011

Onbekend

Onbekend
01-01-2012Onbekend

08-12-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffen­heffing 2012

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2011;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2012.

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2012.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven terzake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

1.De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 267,63

2.

De belasting als bedoeld in het eerste lid wordt vermeerderd met € 24,33 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar – of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht – wordt gebruikt door twee of meer personen.

 

3.

Ingeval het tweede lid van toepassing is, bedraagt – onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid – de belasting voor het op afzonderlijke aanvraag wekelijks in de huisvuilroute ledigen van een extra minicontainer € 145,95 per belastingjaar.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De kennisgeving als bedoeld in het eerste lid kan worden gesteld op de jaarafrekening van Oasen N.V.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid geldt als dagtekening van de kennisgeving de dagtekening van de jaarafrekening.

 • 4.

  Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota van Oasen N.V. of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog dagen overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog dagen overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5.

  Voor de beoordeling van het belastingtarief geldt het aantal bij de gemeente ingeschreven personen op dat perceel, die bij aanvang van de belastingplicht aanwezig zijn.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 6, tweede lid, moet de belasting worden betaald in minimaal vier gelijke termijnen. De verschuldigde (termijn)bedragen worden geïnd tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag c.q. de jaarafrekening van Oasen N.V. moeten worden voldaan.

 • 2.

  In de andere gevallen moet, in afwijking van artikel 9 van de Invorderingswet 1990, de belasting worden betaald in 10 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt 28 dagen na dagtekening van de kennisgeving en de volgende termijnen steeds 28 dagen later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing 2011” van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2012".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 8 december 2011.

De griffier,

De voorzitter,