Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Studiefaciliteiten, uitvoeringsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStudiefaciliteiten, uitvoeringsregeling
CiteertitelStudiefaciliteiten, uitvoeringsregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

18-12-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Studiefaciliteiten, uitvoeringsregeling

 

 

Studiefaciliteiten, uitvoeringsregeling

Artikel 1 Verzoek

Verzoeken om studiefaciliteiten worden alleen in behandeling genomen indien zij worden ingediend voor de aanvang van de opleiding.

Artikel 2 Soorten opleidingen en terugbetalingsverplichting

Lid 1

Onder opleidingen in de zin van H17 UWO worden verstaan:

 • a.

  alle studies en cursussen welke door erkende opleidingsinstituten worden gegeven en

 • b.

  afgeronde studieonderdelen of modulen van de opleidingen onder a. welke met een examen/tentamen of certificaat worden afgesloten.

Lid 2

De terugbetalingsregeling is niet van toepassing voor:

 • §

  verplichte her- en bijscholingscursussen c.q. opleidingen;

 • §

  seminars, congressen, symposia, workshops en dergelijke.

Lid 3

Voor een afgerond studieonderdeel of module, waarvoor het examen/tentamen is behaald, gaat de verjaringstermijn van twee jaren van de terugbetalingsregeling direct in na het behalen van dat studieonderdeel.

Lid 4

Het college is bevoegd in gevallen waarin dit artikel niet of niet in redelijkheid voorziet een voorziening te treffen.

Artikel 3 Vergoedingen

Verblijfskosten worden als volgt vergoed:

100% voor kosten, verbonden aan door de cursusleiding georganiseerde verplicht bij te wonen bijeenkomsten, welke uitsluitend bestaan uit individuele verblijfskosten;

75% voor kosten, verbonden aan door de cursusleiding georganiseerde, verplicht bij te wonen bijeenkomsten, welke bestaan uit individuele verblijfskosten en andere kosten, zoals gebruik van lokaliteit en video-apparatuur en dergelijke, honoraria van (gast)docenten enz.

Artikel 4 Voorschot

Verzoeken om een voorschot in verband met te betalen studiekosten worden ingewilligd onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  bij het verzoek dient de nota, waarvoor het voorschot wordt gevraagd, te worden overgelegd;

 • 2.

  het voorschot wordt verleend voor inschrijfgeld, boekengeld, lesgeld en examengeld tot maximaal 70% van de te aanvaarden kosten;

 • 3.

  het voorschot wordt verleend aan de betrokkene, die zelf voor betaling moet zorgdragen;

 • 4.

  bij de declaratie van de studiekosten wordt het verleende voorschot verrekend;

 • 5.

  bij tussentijdse beëindiging van de studie dient het voorschot te worden terugbetaald door middel van inhouding op het salaris.

Arikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1993.

Bijlage

Formulier verklaring terugbetaling studiefaciliteiten

U vindt het formulier verklaring terugbetaling studiefaciliteiten in de map formulieren.

Toelichting

Algemeen

De regels over de huidige studiefaciliteiten, zoals vastgelegd in hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst blijven gehandhaafd, totdat het opleidingsplan in werking is getreden: “B&W-besluit van 27 april 2010”.