Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201104-12-2013Onbekend

16-12-2010

IJssel- en Lekstreek, 22-12-2010

Onbekend
01-01-201112-03-2014Onbekend

16-12-2010

IJssel- en Lekstreek, 22-12-2010

Onbekend
01-01-201104-12-2013Onbekend

16-12-2010

IJssel- en Lekstreek, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Ontwerp-besluit

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

Bouwkosten: de aannemingssom (exclusief BTW) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief BTW) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Historisch onderzoek: het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie, alsmede het vroegere gebruik van de locatie en de directe omgeving.

Verkennend onderzoek: onderzoek waarvan de resultaten een eerste indicatie geven over de aard en mate van verontreiniging van de locatie. Dit onderzoek bestaat uit een historisch onderzoek en een chemisch-analytisch onderzoek. De resultaten van een dergelijk onderzoek geven al dan niet aanleiding tot het starten van een nader onderzoek.

Nader onderzoek: onderzoek met als doel het vaststellen van de aard, de concentratie en de omvang van de verontreiniging om in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding te bepalen of er een ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu bestaat. Op grond hiervan wordt aangegeven of er al dan niet een saneringsonderzoek dient te worden gestart.

Saneringsonderzoek: op grond van een milieuhygiënische, technische en financiële afweging wordt een keuze gemaakt uit verschillende beschreven saneringsvarianten.

De varianten dienen te voldoen aan het gemeentelijk bodemsaneringsbeleid. Op grond van het saneringsonderzoek wordt een saneringsplan opgesteld.

Saneringsplan: hierin vindt men een gedetailleerde technische en milieuhygiënische beschrijving van de gekozen saneringsvariant. Tevens worden in het saneringsplan de begroting, tijdsplanning, wijze van nazorg, omgang met omwonenden, oplevering en dergelijke beschreven.

Evaluatieverslag: een eindrapport dat ter afronding van de sanering wordt opgesteld, waarin de gang van zaken tijdens de sanering en de gerealiseerde eindsituatie wordt omschreven. Na de sanering start, indien noodzakelijk, de nazorgfase die een periodieke rapportage vereist.

Ander onderzoek: een onderzoeksrapport, voor zover niet vallende onder één van de bovengenoemde categorieën.

Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand.

Jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar.

Kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges worden geheven voor:

 • 1.

  Stukken, in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester hunner woon- of verblijfplaats, of op andere wijze, van hun onvermogen doen blijken.

 • 2.

  Attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen.

 • 3.

  De aan belanghebbenden uit te reiken afschriften of uittreksels van besluiten, akten van besluiten, akten van beschikkingen, houdende benoemingen van ambtenaren en leden van colleges of commissies.

4. Stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken benodigd door of voor dienstplichtigen. Met dienstplichtigen worden gelijk gesteld, zij die een vrijwillige verbintenis aangaan op voet van een gewoon dienstplichtige.

 • 5.

  Kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld.

 • 6.

  Stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd.

 • 7.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 14 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvragen een vergunning betreffen voor een non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

 • 8.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 9.

  Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges als bedoeld in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de tarieventabel worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 4.

  De leges als bedoeld in de hoofdstukken 9 tot en met 19 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, eerste lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 28 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag als bedoeld in artikel 6, tweede lid, worden betaald in één termijn, welke vervalt op de 28e dag na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   artikel 3.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   artikel 4.8 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 3.

   hoofdstuk 7 (reisdocumenten);

  • 4.

   hoofdstuk 8 (rijbewijzen);

  • 5.

   hoofdstuk 9 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Legesverordening 2010' van 17 december 2009, alsmede de verordeningen tot 1e en 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 van respectievelijk 9 maart 2010 en 23 september 2010 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2011’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 16 december 2010.

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

Hoofdstuk 6 Kadaster

Hoofdstuk 7 Reisdocumenten

Hoofdstuk 8 Rijbewijzen

Hoofdstuk 9 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 10 Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 12 Huisvestingswet

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14 Plaatselijke verordening

Hoofdstuk 15 Muziekvergunningen

Hoofdstuk 16 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving omgevingsvergunning

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Diversen

Hoofdstuk 19 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.1.1

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.1.1.1

voor de eerste pagina op formaat A4

1,20

1.1.1.2

voor elke volgende pagina op formaat A4

0,20

1.1.1.3

voor de eerste pagina op formaat A3

2,75

1.1.1.4

voor elke volgende pagina op formaat A3

0,40

1.1.1.5

Bij toepassing van de tarieven als bedoeld in artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 bedraagt het maximumtarief

10,00

1.1.2

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

8,15

1.1.3

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

5,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

2.1.1

een afschrift van de aanbiedingsnota en de gemeente-begroting

10,00

2.1.2

een afschrift van de gemeentebegroting onderdeel bijlagen

10,00

2.1.3

een afschrift van de gemeentebegroting onderdeel aanpassing tarieven

10,00

2.1.4

een afschrift van de gemeenterekening

10,00

2.1.5

Een afschrift van het burgerjaarverslag

10,00

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

2.2.1.1

op de voorstellen van de raad

84,85

2.2.1.2

op de agenda voor de vergaderingen van de raad

16,30

2.2.2

tot het niet bij wege van abonnement verstrekken van:

 

 

2.2.2.1

een afschift van de stukken genoemd in 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.2

21,80

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.3.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalender-jaar:

 

 

2.3.1.1

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

42,10

2.3.1.2

op de agenda voor de vergaderingen van een raads-commissie

8,15

2.3.1.3

op de stukken genoemd onder 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3 gezamenlijk

58,85

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

-

Het voltrekken van een huwelijk op andere tijden dan welke ingevolge artikel 4 en 5 Wet Rechten Burgerlijke Stand, door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kosteloze huwelijksvoltrekking zijn aangegeven:

 

-

Het voltrekken van een registratie op grond van de wetgeving inzake geregistreerd partnerschap:

3.1.1

indien het huwelijk of de registratie wordt voltrokken in het raadhuis aan het adres Raadhuisplein 2 op:

 

 

3.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur

321,35

3.1.1.2

de onder 3.1.1.1 niet genoemde dagen en uren

602,35

3.1.2

indien het huwelijk of de registratie wordt voltrokken in het streekmuseum aan het adres IJsseldijk 312 op:

 

 

3.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur

491,05

3.1.2.2

de onder 3.1.2.1 niet genoemde dagen en uren

846,70

3.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

336,65

3.2.1.

Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt

336,65

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een trouwboekje of registratieboekje

14,00

3.4

Het tarief bedraagt voor de administratieve omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap

52,70

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap, op andere tijden dan welke ingevolge artikel 4 en 5 Wet Rechten Burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kostenloze huwelijksvoltrekking zijn aangegeven

52,70

3.5

Indien een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk dan wel tot het voltrekken van een registratie op grond van de wetgeving inzake geregistreerd partnerschap binnen een half jaar voor de datum van de voltrekking wordt ingetrokken, is een tarief verschuldigd van

52,70

3.6

Het tarief bedraagt voor:

 

 

3.6.1

een van gemeentewege beschikbaar gestelde getuige bij een huwelijksvoltrekking of registratievoltrekking

14,00

3.6.2

de bemiddeling bij het aanvragen van een uittreksel uit een register van de burgerlijke stand ten behoeve van een huwelijk of registratie

14,00

3.7

Het tarief bedraagt voor nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, eventueel gevolgd door het verstrekken van een inlichting daaruit, niet zijnde een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand, ongeacht het resultaat van die nasporing voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

8,15

3.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon uit de GBA of uit de GBA aangehaakte gegevens

4.2

Het tarief voor een uittreksel uit de GBA bedraagt

9,40

4.2.1

Het tarief voor een uittreksel uit de GBA bedraagt, indien aangevraagd via het gemeentelijk E-loket

6,05

4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.3.1

tot het verstrekken van gegevens omtrent één persoon uit de GBA:

 

 

 

per verstrekking

8,15

4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens omtrent één persoon uit de aan de GBA aangehaakte gegevens:

 

 

4.4.2

Per verstrekking:

tot de schriftelijke verstrekking van gegevens uit de GBA aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden

8,15

2,29

4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.5.1

tot het ten behoeve van afstemming via alternatieve media (diskette of cd-rom) verstrekken van gegevens uit de GBA aan buitengemeentelijke afnemers of bijzondere derden, per verstrekking

22,92

4.5.2

tot het periodiek via alternatieve media (diskette of cd-rom) aan afnemers verstrekken van gegevens uit de GBA, per verstrekking

22,92

4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de GBA, alsmede de daaraan aangehaakte gegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

8,15

4.7

De in dit hoofdstuk bedoelde leges worden eveneens geheven, indien de gevraagde verstrekking niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of indien geen verstrekking als gewenst kan plaatsvinden

4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,35

4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een attestatie de vita

9,40

4.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een attestatie de vita, aangevraagd via het gemeentelijk E-loket

6,05

4.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of voor het afgeven van een verklaring, dat de foto op een stuk degene voorstelt, op wiens naam het stuk is gesteld of degene betreft, die in dat stuk wordt bedoeld

9,40

 

 

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen naar, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen uit, ten archieve berustende stukken, ook wanneer zulks niet tot enig resultaat leidt en voor zover deze diensten niet met name zijn genoemd in de verordening op de heffing en invordering van leges of in deze tarieventabel:

 

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

8,15

Hoofdstuk 6 Kadaster

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

8,15

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een afdruk van de Grootschalige Basis Kaart Nederland:

 

 

6.2.1

op formaat A4

8,45

6.2.2

op formaat A3

11,10

6.2.3

op formaat A2

13,90

6.2.4

op formaat A1

19,25

6.2.5

op formaat A0

25,00

6.3

Indien op verzoek van de aanvrager wijzigingen in de plot moeten worden aangebracht, worden de tarieven genoemd in 6.1 tot en met 6.2.5 verhoogd met

per ieder besteed half uur of een gedeelte daarvan.

44,55

6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit een bestemmingsplan en/of bouwregelgeving en/of omgevingsvergunning, het verstrekken van informatie over de bodemgesteldheid en/of informatie of er sprake is van een monument en/of overige vastgoedinformatie, voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan.

8,15

6.4.1

Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief aanwezig bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning, een ander beleidsplan en/of regelgeving bedraagt:

 

 

 

voor elke eerste pagina op formaat A4

1,15

 

voor elke volgende pagina op formaat A4

0,20

 

voor elke eerste pagina op formaat A3

2,75

 

voor elke volgende pagina op formaat A3

0,40

 

voor elke eerste pagina op formaat A2

3,45

 

voor elke volgende pagina op formaat A2

0,60

 

voor elke eerste pagina op formaat A1

4,75

 

voor elke volgende pagina op formaat A1

0,80

 

voor elke eerste pagina op formaat A0

6,15

 

voor elke volgende pagina op formaat A0

1,00

Hoofdstuk 7 Reisdocumenten

 

 

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

7.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,10

7.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 7.1.1 (zakenpaspoort)

58,20

7.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stbl. 468) als Nederlander wordt behandeld

(faciliteitenpaspoort)

52,10

7.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3, direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,20

7.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3

21,50

7.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 7.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3

21,50

7.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

9,20

7.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

43,85

7.2.1

de tarieven als genoemd in de onderdelen 7.1.1 tot en met 7.1.3 alsmede in 7.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,00

7.2.2

het tarief als genoemd in 7.2.1 wordt bij een gecombi-neerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 7.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend

 

 

7.2.3

het tarief als genoemd in onderdeel 7.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

21,40

7.3

wanneer een reisdocument wordt afgegeven na vermissing van het vorige, worden de tarieven, genoemd in artikel 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 en 7.1.7 verhoogd met

17,50

7.4

indien een reisdocument binnen één jaar na afgifte als bedoeld in artikel 7.3 wederom moet worden afgegeven na vermissing worden de tarieven genoemd in artikel 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 en 7.1.7 verhoogd met

27,50

Hoofdstuk 8 Rijbewijzen

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

48,85

8.1.2

het tarief genoemd in onderdeel 8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,50

8.2

Wanneer een rijbewijs wordt afgegeven nà vermissing van het vorige, wordt het tarief genoemd in artikel 8.1 verhoogd met

17,50

8.2.1

indien een rijbewijs binnen één jaar na afgifte als bedoeld in artikel 8.2 wederom moet worden afgegeven na vermissing wordt het tarief genoemd in artikel 8.1 verhoogd met

27,50

8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

2,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Wet op de kansspelen

 

 

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheids-vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1994, 483):

9.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

9.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

9.2.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning), geldende voor een loterij tijdens een bijeenkomst en waarvan de loten niet buiten die bijeenkomst in omloop worden gebracht

8,15

9.2.2

alle andere vergunningen ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen

19,25

Hoofdstuk 10 Drank- en Horecawet

 

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

105,60

10.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet bedraagt het tarief

21,80

10.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bedraagt het tarief

26,00

 

 

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

 

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

11.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

21,80

11.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 11.1.1. bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

21,80

11.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 11.1.1 bedoelde ontheffing

21,80

 

 

 

Hoofdstuk 12 Huisvestingswet

 

 

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandswet

33,25

12.2

Het tarief (statiegeldregeling) bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot sociale of medische urgentie.

Bij toekenning van een urgentie zal het bedrag worden gerestitueerd

45,00

12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het krijgen van een onttrekkingsvergunning als bedoeld in artikel 16, van de Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam

78,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

13.1.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

32,75

13.1.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

32,75

13.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicapten-parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 2001, 201) bedraagt

117,65

13.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicapten-parkeerkaart na vermissing bedraagt

85,05

 

 

 

Hoofdstuk 14 Plaatselijke verordening

 

14.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt

21,80

14.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2.3.1.2 van de A.P.V. bedraagt

82,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Muziekvergunningen

 

15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek, hetzij op straat, in café’s en dergelijke inrichtingen, geldig voor:

15.1.1

een dag

8,15

15.1.2

een maand

10,90

15.1.3

een kwartaal

19,25

15.1.4

een jaar

38,20

15.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van café’s en dergelijke inrichtingen bedraagt:

15.2.1

per dag waarvoor de ontheffing geldig is:

 

 

15.2.1.1

met één uur of minder

10,90

15.2.1.2

met twee uur of minder, doch meer dan één uur

16,30

15.2.1.3

met meer dan twee uur

21,80

15.2.2

per dag voor een vaste dag in de week gedurende een geheel jaar

 

 

15.2.2.1

met één uur of minder

0,80

15.2.2.2

met twee uur of minder, doch meer dan één uur

1,60

15.2.2.3

met meer dan twee uur

2,30

15.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente te mogen venten of straatfotografie uit te oefenen, geldig voor:

15.3.1

een dag

8,15

15.3.2

een week

10,90

15.3.3

een maand

19,25

15.3.4

een jaar

38,20

Hoofdstuk 16 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving omgevings- vergunning

Begripsomschrijvingen

16.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

16.1.1.1

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

16.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

16.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

16.1.4.

Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet de aanvrager bij zijn aanvraag een begroting van de bouwkosten overleggen.

 

 

 

 

 

 

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

16.2

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning

16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 16.3 en hoofdstuk 16.4. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten

16.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

16.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500 bedragen

84,00

16.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.500 tot € 500.000 bedragen

84,00

 

vermeerderd met 2,10% van de bouwkosten dat de som van € 2.500 te boven gaat;

 

 

16.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

10.531,50

 

vermeerderd met 2,00% van de bouwkosten dat de som van € 500.000 te boven gaat;

 

 

16.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.500.000 bedragen

20.531,50

 

vermeerderd met 1,90% van de bouwkosten dat de som van € 1.000.000 te boven gaat;

 

 

16.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.500.000 tot € 5.000.000 bedragen

49.031,50

 

vermeerderd met 1,80% van de bouwkosten dat de som van € 2.500.000 te boven gaat;

 

 

16.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 tot € 10.000.000 bedragen

94.031,50

 

vermeerderd met 1,70% van de bouwkosten dat de som van € 5.000.000 te boven gaat;

 

 

16.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen:

179.031,50

 

vermeerderd met 1,60% van de bouwkosten dat de som van € 10.000.000 te boven gaat.

 

 

16.3.1.2

Extra Welstandstoets

 

 

 

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

16.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

gereserveerd

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

16.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 16.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 

100 %

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

16.3.1.5

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

Revisie

 

16.3.1.6

Indien een aanvraag als bedoeld in 16.3.1 betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 16.3.1.1 tot en met 16.3.1.5, met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan € 84,00.

 

 

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

 

Overschrijving vergunning

16.3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2.25 lid 2 Wabo

54,55

Verhoging in verband met toetsing aan Wet geluidhinder

16.3.1.8

Indien voor de vergunningverlening een procedure voor hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder dient te worden gevolgd, wordt het overeenkomstig 16.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

275,45

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

16.3.2

Gereserveerd

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

16.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 16.3.1:

 

 

16.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

130,10

16.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

182,10

16.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking/projectbesluit)

520,15

16.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

130,10

16.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) van het op grond van onderdeel 16.3.1.1 verschuldigde bedrag

182,10

16.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) van het op grond van onderdeel 16.3.1.1 verschuldigde bedrag;

303,00

16.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) van het op grond van onderdeel 16.3.1.1 verschuldigde bedrag

520,15

16.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) van het op grond van onderdeel 16.3.1.1 verschuldigde bedrag;

520,15

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

16.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

16.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

130,10

16.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

182,10

16.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

520,15

16.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

130,10

16.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

182,10

16.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

303,00

16.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

520,15

16.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

520,15

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

16.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

237,28

 

met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte tussen:

 

 

 

Objectgrootte

 

 

 

 

 

< 100 m2

 

 

154,20

 

 

 

 

 

 

 

100 – 500 m2

een bedrag van € 154,20

plus een bedrag per m2 van

1,61

 

500 – 2.000 m2

een bedrag van € 542,11

plus een bedrag per m2 van

0,56

 

2.000 – 5.000 m2

een bedrag van € 1.340,28

plus een bedrag per m2 van

0,15

 

5.000 – 50.000 m2

een bedrag van € 1.875,75

plus een bedrag per m2 van

0,04

 

> 50.000 m2

een bedrag van € 2.945,77

plus een bedrag per m2 van

0,03

16.3.5.2

Indien een vergunning als bedoeld in artikel 16.3.5.1 wordt aangevraagd voor een inrichting waarvoor reeds eerder een vergunning is afgegeven en deze vergunning door het college van burgemeester en wethouders uit eigener beweging is ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen genoemd onder 16.3.5.1.

 

 

16.3.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning, afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven vergunning als bedoeld in 16.3.5.1, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder artikel 16.3.5.1 vermelde tarieven.

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

16.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel 2008 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

16.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

303,00

 

 

 

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

16.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

16.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

82,00

16.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

82,00

 

 

 

 

Asbesthoudende materialen

16.3.7.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 16.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is

82,00

Aanleggen of veranderen weg

16.3.8

gereserveerd

 

 

Uitweg/inrit

16.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

303,00

Alarminstallatie

16.3.9A

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, waarvoor ingevolge artikel 2.4.16 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief

50,50

 

 

 

 

Kappen

16.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

82,85

 

 

 

 

Handelsreclame

16.3.10A

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

Opslag van roerende zaken

16.3.11

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

16.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

50,50

16.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

50,50

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

16.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

50,50

Andere activiteiten

16.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

16.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

50,50

16.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

16.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

50,50

16.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

50,50

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

16.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

16.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

16.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

Beoordeling (milieukundig) bodemrapport

16 .3.16.1

Indien krachtens wettelijk voorschrift een bodemrapportage is vereist, ten behoeve waarvan advies moet worden gevraagd bij de DCMR milieudienst Rotterdam, bedraagt het tarief:

 

 

16.3.16.1.1

indien het betreft een vooronderzoek, als bedoeld in NVN 5725, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid voor een terrein

379,75

16.3.16.1.2

indien het betreft een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, bijlage A, voor een terrein met een oppervlakte van minder dan één hectare

468,65

16.3.16.1.3.

indien het betreft een aanvullend verkennend onderzoek volgens NEN 5740, bijlage A, voor een terrein met een oppervlakte van minder dan één hectare

468,65

16.3.16.1.4

indien het betreft een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, bijlage A, voor een terrein met een oppervlakte van meer dan één hectare

554,75

16.3.16.1.5.1

indien de duur van toetsing van een onderdeel 16.3.16.1 genoemd onderzoek meer dan zes mensuren zal zijn of in het geval het gaat om de beoordeling van een nader onderzoek, een saneringsonderzoek, een saneringsplan, een evaluatieverslag dan wel een ander onderzoek, worden de in dat onderdeel genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan de toetsing aan de belastingplichtige medegedeelde extra kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

16.3.16.1.5.2

De onder 16.3.16.1 bedoelde verhoging wordt berekend naar een bedrag van € 93,00 per mensuur tot een maximum van

1.116,00

16.3.16.1.5.3

Voor de toepassing van onderdeel 16.3.16.1 wordt een toetsing eerst begonnen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de extra kosten aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht.

 

 

16.3.16.1.5.4

Indien de werkelijke, in onderdeel 16.3.16.1 bedoelde extra kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt ten bedrage van het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Beoordeling archeologisch bodemrapport

16.3.16.1.6

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld

379,75

Advies

16.3.17

Welstandstoets

 

 

16.3.17.1a

Indien door of vanwege het college van burgemeester en wethouders advies wordt ingewonnen van de welstandscommissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land te Rotterdam, bedraagt - onverminderd het bepaalde in onderdeel 16.3.1.1 - het tarief:

 

 

16.3.17.1a.1

indien de bouwkosten minder dan € 4.000 bedragen

55,00

16.3.17.1a.2

indien de bouwkosten € 4.000 tot € 25.000 bedragen

51,00

 

vermeerderd met 2,000/00 van de bouwkosten

 

 

16.3.17.1a.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 120.000 bedragen

77,00

 

vermeerderd met 1,100/00 van de bouwkosten

 

 

16.3.17.1a.4

indien de bouwkosten € 120.000 tot € 230.000 bedragen

123,00

 

vermeerderd met 1,100/00 van de bouwkosten

 

 

16.3.17.1a.5

indien de bouwkosten € 230.000 tot € 455.000 bedragen

262,00

 

vermeerderd met 0,600/00 van de bouwkosten

 

 

16.3.17.1a.6

indien de bouwkosten € 455.000 of meer bedragen

494,00

 

vermeerderd met 0,250/00 van de bouwkosten,

 

 

 

met een maximum van

5.494,00.

16.3.17.1a.7

De berekende bedragen in de onderdelen 16.3..17.1a tot en met 16.3.17. 1a.6 worden naar boven afgerond op

5,00

16.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

16.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 16.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

16.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

16.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

252,50

16.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

 

 

16.3.18.2

indien een begroting als bedoeld in 16.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Publicatiekosten

16.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien bij toepassing van de artikel 16.3.3, 16.3.4, 16.8.1 en 16.8.2 een publicatie is vereist:

 

 

16.3.19.1.1

in een plaatselijk verschijnend blad

90,30

16.3.19.1.2

in de Staatscourant

273,80

16.3.19.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt - indien een afzonderlijk voorbereidingsbesluit moet worden genomen - het tarief voor een publicatie in de Staatscourant

273, 80

 

 

 

 

Vermindering

16.4

Gereserveerd

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw -of sloopactiviteiten

16.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 16.3.1, 16.3.6 en 16.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw -of sloopactiviteiten

16.5.2

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

16.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 16.3.1, 16.3.6 of 16.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

16.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 16.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

16.5.3.3.1

Als de gemeente een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 16.3.1, 16.3.6 of 16.3.7 buiten behandeling wordt gelaten, wordt een tarief geheven van

84,00

 

 

 

 

Minimumbedrag voor teruggaaf

16.5.4

Een bedrag minder dan € 84,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

16.5.5

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 16.3.17 en 16.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Intrekking omgevingsvergunning

16.6

gereserveerd

 

 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

16.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

84,00

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

16.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

520,15

16.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

130,10

 

 

 

 

Sloopmelding

16.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

41,10

16.9.2

Indien de sloopmelding buiten behandeling wordt gelaten wordt het tarief als bedoeld in 16.9.1 voor de helft geheven.

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

16.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

84,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

17.1.1

een uittreksel uit het register als bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per uittreksel

9,50

17.1.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking

8,15

 

 

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

 

 

 

 

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vergunningen c.q. ontheffingen op grond van de APV, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening of in een andere regeling een tarief is opgenomen, alsmede voor elk ander niet onder de artikelen van deze verordening vermeld stuk, dat in het bijzonder belang van de daarin genoemde persoon of aanvrager wordt opgemaakt of gewijzigd

111

21,80

18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

18.2.1

plaatsing op de wachtlijst van gegadigden voor een standplaats op de wekelijkse markt als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel

 

 

18.2.2

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel (individuele vergunning)

21,80

18.2.3

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 12 van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel

21,80

18.2.4

een vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel

21,80

18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft een evenement, feest, braderie, snuffelmarkt of fancy fair

21,80

18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het geven van voorstellingen door een circus of stuntteam

109,60

18.5

Het op afzonderlijke aanvrage, op enigerlei wijze, gebruikmaken van de diensten van de afdeling Ruimte, voor zover dat betreft:

 

 

18.5.1.

Bij gebruik van een zuigauto, veegauto of vrachtauto met fecaliënzuiger, met chauffeur:

Per half uur of gedeelte daarvan

56,80

18.5.2

Bij hulp van ander personeel van de afdeling Ruimte, voor elke extra man:

Per half uur of gedeelte daarvan

22,55

18.5.3.

Het bestrijden/wegnemen van een wespennest:

Per keer (incl. 19% BTW)

89,90

18.6

De tijdsduur van gebruik volgens de in paragraaf 18.4.1 tot en met 18.5.3 genoemde tarieven wordt berekend vanaf het tijdstip van vertrek uit de garage tot aan de terugkeer in de garage van het voertuig met toebehoren en bedienend personeel.

 

 

18.7

De kilowattuurprijs bij gebruik van het evenemententerrein gelegen aan het Koekoeksplein bedraagt

0,30

Hoofdstuk 19 Brandbeveiligingsverordening

19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

237,28

 

met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte tussen:

 

 

 

Objectgrootte

 

 

 

 

 

< 100 m2

 

 

154,20

 

 

 

 

 

 

 

100 – 500 m2

een bedrag van € 154,20

plus een bedrag per m2 van

1,61

 

500 – 2.000 m2

een bedrag van € 542,11

plus een bedrag per m2 van

0,56

 

2.000 – 5.000 m2

een bedrag van € 1.340,28

plus een bedrag per m2 van

0,15

 

5.000 – 50.000 m2

een bedrag van € 1.875,75

plus een bedrag per m2 van

0,04

 

> 50.000 m2

een bedrag van € 2.945,77

plus een bedrag per m2 van

0,03

19.2

Indien een vergunning als bedoeld in artikel 19.1 wordt aan gevraagd voor een inrichting waarvoor reeds eerder een vergunning is afgegeven en deze vergunning door het college van burgemeester en wethouders uit eigener beweging is ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen genoemd onder 19.1

 

 

19.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning, afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven vergunning als bedoeld in 19.1, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder artikel 19.1 vermelde tarieven.

 

 

19.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.lid 1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, met een geldigheidsduur van een maand

192,50

19.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een toestemming, dan wel ontheffing als omschreven in een vergunning dan wel veiligheidsverklaring, ingediend na de in de vergunning, toestemming dan wel verklaring genoemde termijn

192,50

Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2010.

De griffier van de gemeente Krimpen aan den IJssel,