Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Tijdelijke referendumverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke referendumverordening
CiteertitelVerordening op het correctief raadgevend referendum Krimpen aan den IJssel 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-200217-08-2016Onbekend

30-05-2002

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke referendumverordening

Ontwerp-besluit

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van 24 mei 2002;

gelet op artikel 8, vierde lid, van de Tijdelijke referendumwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Tijdelijke referendumverordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de wet: de Tijdelijke referendumwet;

 • 2.

  een referendum: een correctief raadgevend referendum als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet over de in artikel 8 van de wet genoemde besluiten van de gemeenteraad.

  Artikel 2 Uitzonderingen

  Een referendum kan niet worden gehouden over:

  • 1.

   een besluit van de gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de wijziging of intrekking daarvan, dat uitsluitend betrekking heeft op:

  • 1.

   de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

  • 2.

   de gemeentelijke belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • 2.

   een besluit van het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet;

  • 3.

   een besluit van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, artikel 51, eerste en derde lid, artikel 61, eerste en derde lid, artikel 73, eerste en derde lid en artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Artikel 3 Budget

  Na de vaststelling dat er een referendum zal worden gehouden als bedoeld in artikel 105 van de wet, stelt de gemeenteraad budget ter beschikking voor de voorlichting en organisatie van een referendum.

  Artikel 4 Referendumcommissie

  De gemeenteraad kan een referendumcommissie instellen.

  Artikel 5 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking op 6 juni 2002

  Artikel 6 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het correctief raadgevend referendum Krimpen aan den IJssel 2002.

  Aldus besloten door de raad der gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 30 mei 2002.

  De secretaris,

  De voorzitter,