Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PLATOO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PLATOO
CiteertitelVerordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PLATOO
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerponderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002wijziging bijlage

31-01-2002

Laarbeeker

Gemeenteblad nr. 31

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PLATOO

 

 

Verordening openbare rechtspersoon openbaar onderwijs PlatOO

Tekst van de Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PlatOO, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Laarbeek op 15 juni 2000 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 januari 2002.

Artikel 1 Naam en Zetel

 • 1.

  De openbare rechtspersoon draagt de naam: Bestuur Openbaar Onderwijs PlatOO.

 • 2.

  De openbare rechtspersoon heeft zijn zetel in de gemeente Helmond.

Artikel 2 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  gemeente: de gemeente die in de instandhouding van de openbare scholen voor primair onderwijs als opgenomen in de gewaarmerkte bijlage 1, heeft overgedragen aan de openbare rechtspersoon;

 • b.

  de raad: de gemeenteraden die zijn overgegaan tot het vaststellen van deze Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PlatOO;

 • c.

  de scholen: zie bijlage I.

Artikel 3 Doel en middelen

De openbare rechtspersoon heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder zijn gezag vallen, met inachtneming van artikel 47 Wet op het Primair Onderwijs.

Om het doel te verwezenlijken kan de openbare rechtspersoon gebruikmaken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Artikel 4 Duur en Boekjaar

 • 1.

  De openbare rechtspersoon is ingesteld voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 Bestuur

De openbare rechtspersoon kent een bestuur. De openbare rechtspersoon kan commissies hebben.

Artikel 6 Bestuur

1.Het bestuur bestaat uit ten minste zeven leden en ten hoogste negen leden, steeds een oneven aantal, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van een evenredige vertegenwoordiging vanuit elke deelnemende gemeente.

2. De raad benoemt:

 • a.

  Drie (3) leden op voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.).

 • b.

  Vier (4) leden op voordracht van:

  • -

   de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (2 leden);

  • -

   de colleges van burgemeester en wethouders uit de gemeenten die – zoals vermeld in artikel 2, lid c – scholen voor openbaar primair onderwijs in deze openbare rechtspersoon hebben ondergebracht (2 leden).

 • c.

  Bij uitbreiding van het aantal leden wordt de verdeling conform artikel 2a en 2b zoveel mogelijk gevolgd.

  • 3.

   Bij de invulling van de bestuurszetels wordt rekening gehouden met het gegeven, dat de bestuursleden dienen te beschikken over een of meerdere van de hieronder vermelde deskundigheden:

   • -

    pedagogische deskundigheid;

   • -

    financiële deskundigheid;

   • -

    juridische deskundigheid;

   • -

    bouwtechnische deskundigheid.

  • 4.

   Het bestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de voordracht als bedoeld in het tweede lid en zendt dit reglement ter kennisgeving aan de raad.

  • 5.

   De leden van het bestuur respecteren de wezenskenmerken – zoals vermeld in artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs – van het openbaar primair onderwijs.

  • 6.

   Personen in dienst van de openbare rechtspersoon kunnen geen lid van het bestuur zijn.

  • 7.

   Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van de openbare rechtspersoon.

  • 8.

   Een lid van het bestuur mag niet:

 • a.

  als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn voor de openbare rechtspersoon dan wel voor de wederpartij van de openbare rechtspersoon;

 • b.

  als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn voor derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de openbare rechtspersoon of in die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg (D.G.O.);

 • c.

  als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de openbare rechtspersoon als bedoeld in onderdeel b.;

 • d.

  rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

  • -

   het aannemen van werk voor de openbare rechtspersoon;

  • -

   het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de openbare rechtspersoon;

  • -

   het doen van leveranties aan de openbare rechtspersoon;

  • -

   het verhuren van roerende zaken aan de openbare rechtspersoon;

   - het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de openbare rechtspersoon;

  • -

   het van de openbare rechtspersoon onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

  • -

   het onderhands huren van de openbare rechtspersoon.

   • 9.

    Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een adviserende stem laten bijstaan.

   • 10.

    Indien in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer bestuursleden, met een minimum van vijf (5) leden, niettemin een wettig bestuur.

   • 11.

    De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 7 Zittingsperiode

 • 1.

  De leden van het bestuur worden voor drie (3) jaar benoemd. De leden kunnen na afloop van hun zittingsperiode terstond, maar maximaal tweemaal, worden herbenoemd.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, 1e lid van deze verordening, worden in het eerstbenoemde bestuur vijf (5) leden voor 2 jaar benoemd.

 • 3.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4.

  Een lid van het bestuur, dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8 Schorsing en Ontslag

 • 1.

  Het bestuur kan een bestuurslid, dat naar zijn oordeel in ernstige mate door handelen of nalagen afbreuk doet aan het functioneren van het bestuur, voor maximaal vier (4) maanden schorsen of ontslaan. In het geval van schorsing vermeldt het bestuur de gevolgen daarvan.

 • 2.

  Het bestuur kan overeenkomstig het voorgaande lid een bestuurslid schorsen, ontslaan, mits daartoe wordt besloten met een tweederde meerderheid van stemmen in een vergadering die speciaal voor dit doel is belegd.

 • 3.

  Het bestuur onderwerpt het besluit onmiddellijk aan het oordeel van de raad, die zo spoedig mogelijk daarop beslist of hij de schorsing of het ontslag al dan niet bevestigt. De schorsing of het ontslag gelden dan als door de raad besloten.

 • 4.

  Wanneer de raad schorsing of ontslag als bedoeld in het voorgaande lid bevestigt, wordt de schorsing- of ontslagtermijn geacht ingegaan te zijn op het moment van het bestuursbesluit daartoe.

 • 5.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 47, lid 8 van de Wet op het Primair Onderwijs is de raad in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de openbaren rechtspersoon te ontbinden.

Artikel 9 Einde bestuurslidmaatschap

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

 • a.

  het eindigen van een periode waarvoor een lid is benoemd;

 • b.

  het verlies van hoedanigheid op grond waarvan men is benoemd;

 • c.

  verklaring in staat van faillissement;

 • d.

  verlening van surseance van betaling;

 • e.

  onder curatele stelling;

 • f.

  fontslag;

 • g.

  opzegging;

 • h.

  overlijden.

Artikel 10 Taak en bevoegdheden van het bestuur

 • 1.

  Het bestuur is belast met het bestuur van de openbare rechtspersoon.

 • 2.

  Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding of bezwaren van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 106 van de Wet op Primair Onderwijs.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken van het bestuur.

 • 4.

  Het bestuur draagt zorg voor een directiestatuut dat de taken en bevoegdheden van de directie regelt.

 • 5.

  De secretaris houdt notulen van de bestuursbesluiten. Daarbij wordt melding gemaakt van de standpunten, die daaromtrent ter vergadering zijn ingenomen.

Artikel 11 Taakverdeling

 • 1.

  Het bestuur benoemt uit zijn midden voor een periode van drie (3) jaar een voorzitter, een secretaris en zijn penningmeester.

 • 2.

  Deze zijn belast met het voorbereiden van de agenda alsmede met het voorbereiden en uitvoeren van de besluit van het bestuur.

Artikel 12 Vertegenwoordiging

 • 1.

  Het bestuur vertegenwoordigt de openbare rechtspersoon in en buiten rechte. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, dan wel met de penningmeester, of bij ontstentenis van een van hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Het bestuur kan anderen die werkzaam zijn bij de openbare rechtspersoon de bevoegdheid geven om de openbare rechtspersoon in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 13 Vergaderfrequentie

 • 1.

  Het bestuur vergadert ten minste zes (6) maal per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter, dan wel ten minste door vier (4) leden van het bestuur, nodig wordt geoordeeld.

 • 2.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste tien (10) dagen voor de dag der vergadering aan de leden worden toegezonden.

 • 3.

  Tegelijkertijd met de oproeping draagt de voorzitter zorg voor openbare kennisgeving van de vergadering. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de agenda en de bijbehorende stuken ter inzage liggen.

 • 4.

  Ieder lid kan ter vergadering voorstellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt gegeven.

Artikel 14 Quorum

 • 1.

  De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft + 1 van het aantal zittende leden aanwezig is.

 • 2.

  In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

 • 3.

  Indien wegens onvoltalligheid op grond van het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orden waren gesteld, ongeacht aantal leden dat aanwezig is.

Artikel 15 Stemmen

 • 1.

  De leden stemmen zonder last.

 • 2.

  Tenzij deze verordening anders bepaalt worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.

 • 3.

  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

 • 4.

  Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herbestemming de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 5.

  Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, dan beslist terstond het lot.

Artikel 16 Openbaarheid van vergaderingen

1.De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist op gronden, vermeld in de verordening.

 

2. De vergaderingen worden besloten gehouden, wanneer ten minste twee (2) van het aantal aanwezige leden hierom vragen of wanneer de voorzitter dit nodig acht. Het bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 

3.Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij het bestuur anders beslist.

 

Artikel 17 Geheimhouding van stukken
 • 1.

  Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van die stukken die aan hem zijn voorgelegd, geheimhouding opleggen.

 • 2.

  De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen die op andere wijzen van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft.

 • 3.

  De voorzitter kan omtrent de inhoud van de stukken in het voorgaande lid voorlopige geheimhouding opleggen. De verplichting tot voorlopige geheimhouding vervalt, indien zij niet in eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van de zittende leden tegenwoordig is, door het bestuur wordt bekrachtigd.

 

Artikel 18 Huishoudelijke reglement

Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de openbare rechtspersoon worden geregeld bij huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze verordening.

Artikel 19 Verantwoording
 • 1.

  Het bestuur brengt jaarlijks vóór 1 april aan de raad verslag uit omtrent zijn werkzaamheden in het voorgaande jaar. Het bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

 • 2.

  Het verslag wordt bekend gemaakt aan de in de bijlage 1 vermelde scholen en wel ten behoeve van de directies, het personeel en de ouders.

 

Artikel 20 Archief

Het bestuur draagt met inachtneming van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbescheiden.

Artikel 21 Commissies

 • 1.

  Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 • 2.

  Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling van de commissies.

Artikel 22 Financiën en verslaglegging

 • 1.

  Het bestuur biedt jaarlijks vóór 15 oktober een ontwerp van de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de last van de activiteiten vóór 15 oktober een ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar van de openbare rechtspersoon ter goedkeuring aan de raad aan. De rekening gaat vergezeld van een verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. De goedkeuring strekt het bestuur tot decharge.

 • 2.

  Nadat goedkeuring door de raad is verkregen, stelt het bestuur de begroting respectievelijk de jaarrekening vast.

 • 3.

  Indien vóór 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is goedgekeurd, neemt de raad maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

 • 4.

  Indien het bestuur voornemens is de begroting te wijzigen op punten die overschrijding tot gevolg hebben, wordt deze wijziging ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Artikel 23 Wijziging van de verordening en ontbinding

 • 1.

  Het bestuur kan een verzoek tot wijziging of intrekking van deze verordening indienen bij de raad.

 • 2.

  De raad kan de verordening te allen tijde wijzigen. De raad kan niet tot wijziging overgaan dan na overleg met het bestuur.

 • 3.

  De raad kan de openbare rechtspersoon te allen tijde ontbinden, maar niet gedurende de eerste vijf (5) jaar na de datum van instelling, tenzij er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet. De raad kan niet tot ontbinding overgaan dan na overleg met het bestuur.

 • 4.

  Een wijziging van de verordening treedt niet eerder in werking dan nadat alle betrokken gemeenteraden met de wijziging hebben ingestemd.

 • 5.

  De openbare rechtspersoon is niet eerder ontbonden dan nadat alle betrokken gemeenteraden de verordening hebben ingetrokken.

Artikel 24 Hernieuwde instandhouding door de raad of een ander rechtspersoon

1.De raad kan te allen tijde, maar niet gedurende de eerste vijf (5) jaar na de datum van instelling of toetreding, de school waarvan zij de instandhouding aan de openbare rechtspersoon heeft overgedragen, opnieuw zelf in stand houden of overdragen aan een ander rechtspersoon die tot de instandhouding van een openbare school bevoegd is.

 

2. Het besluit als bedoeld in het voorgaande lid treedt, tenzij genomen op grond van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of handelen in strijd met het recht, niet eerder in werking dan ten minste één jaar nadat de raad het bestuur van dat besluit in kennis heeft gesteld.

 

3.Het bestuur van de openbare rechtspersoon draagt de instandhouding van de betrokken school over aan de raad, als bedoeld in dit artikel, met inachtneming van artikel 49 van de Wet op het Primair Onderwijs.

Artikel 25 Vereffening

 • 1.

  Bij ontbinding van de openbare rechtspersoon is het bestuur met vereffening belast tenzij de raad anders besluit.

 • 2.

  Gedurende de vereffening blijft deze verordening van kracht voor zover dat met de vereffening verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en verantwoording af aan de raad.

 • 3.

  De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden openbare rechtspersoon is overgebleven zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de openbare rechtspersoon.

Artikel 26 Toe- en uittreding

Toetreding van basisscholen en deelneming van andere gemeenten behoeft de goedkeuring van alle deelnemende gemeenten. Een besluit tot uittreding door een gemeente, dient minimaal 1 jaar voorafgaande aan het kalenderjaar plaats te vinden. De uittreding kan slechts plaatsvinden nadat tussen alle partijen overeenstemming is bereikt over een eventuele desintegratieschade.

Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PlatOO.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 31 januari 2002.

 

De raad voornoemd,

De secretaris, De voorzitter,

 

mr. M.H.C.M. van der Aa. H.M.J.M. van Beers.

BIJLAGE 1

 • -

  Openbare basisschool De Horizon uit de gemeente Asten.

 • -

  Openbare basisschool Het Toverkruid uit de gemeente Asten.

 • -

  Openbare basisschool De Bron uit de gemeente Deurne

 • -

  Openbare basisschool De Hasselbraam uit de gemeente Deurne.

 • -

  Openbare basisschool ’t Einder uit de gemeente Gemert-Bakel.

 • -

  Openbare basisschool De Kleine Kapitein uit de gemeente Gemert-Bakel.

 • -

  Openbare basisschool De Driehoek uit de gemeente Laarbeek.

 • -

  Openbare basisschool ’t Klokhuis uit de gemeente Laarbeek.

 • -

  Openbare basisschool ’t Schrijverke uit de gemeente Geldrop/Mierlo.

 • -

  Openbare basisschool De Rietpluim uit de gemeente Nuenen

 • -

  Openbare basisschool De Ranonkel uit de gemeente Someren.