Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening staangeld 2015 gemeente Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening staangeld 2015 gemeente Laarbeek
CiteertitelVerordening staangeld 2015 gemeente Laarbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Hiermee komt Verordening staangeld 2014 te vervallen

11-12-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad d.d. 11 december 2014 tot vaststelling van de Verordening staangeld 2015.

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Woningwet (Stb.1991, 439);

 • b.

  woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Woningwet;

 • c.

  huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder van de standplaats c.a., waarin de huurbepalingen voor de standplaats zijn geregeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'staangeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen, daaronder begrepen de diensten die met die standplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de standplaats heeft.

Als degene die de standplaats heeft wordt aangemerkt de hoofdbewoner van de woonwagen. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Vrijstellingen

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven zolang voor de standplaats een huurovereenkomst geldt.

Artikel 5 Tarieven

Het staangeld voor het innemen van een standplaats bedraagt per maand € 120,87.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de maand dat de belastingplichtige standplaats heeft dan wel, indien de belastingplicht in de loop van de maand aanvangt, bij de aanvang van dat gebruik.

 • 2.

  Indien de belastingplicht aanvangt in de loop van de maand, wordt het staangeld over zoveel vierde gedeelten geheven als na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalenderweken in die maand overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van de maand eindigt wordt ontheffing verleend over zoveel vierde gedeelten van het ingevolge artikel 5 berekende bedrag, als na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalenderweken overblijven.

Artikel 8 Betaling

 • 1.

  Het recht moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, betaald worden binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het staangeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening staangeld 2014, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Laarbeek van 4 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening staangeld 2015'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 11 december 2014.

 

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen. F.H.G.M. Ronnes.