Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Regeling bijzonder sluitingstijden horeca an aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bijzonder sluitingstijden horeca an aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek 2016
CiteertitelRegeling bijzonder sluitingstijden horeca an aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201531-12-2016Onbekend

13-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bijzondere sluitingstijden horeca en aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek 2015/2016

Besluit van de burgemeester en

het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2015.

 

Onderwerp

Regeling bijzondere sluitingstijden horeca en aanwijzing collectieve feestdagen

 

De burgemeester van Laarbeek,

gelet op artikel 2:29 (Sluitingstijd) en artikel 2:30 (Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting) van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Laarbeek(verder genoemd: Apv) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb) en,

 

burgemeester en wethouders van Laarbeek,

gelet op artikel 4:2 van de APV (aanwijzing collectieve festiviteiten) en artikel 4:81 van de AWB,

 

Besluiten:

De Regeling bijzondere horeca-openingstijden en aanwijzing collectieve feestdagen, vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

·Horeca-inrichtingen: openbare inrichtingen waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 2:28 van de APV of een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet en welke niet wordt geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2. Sluitingstijden Oud- en Nieuw 2015/2016 en Koningsdag

De sluitingstijden als genoemd in artikel 2:29 van de APV gelden niet op 1 januari 2016 en 27 april 2016.

Artikel 3. Sluitingstijden carnaval

 • 3.

  1 Horeca-inrichtingen mogen in nacht van 5 op 6, 6 op 7, 7 op 8 en 8 op 9 februari 2016 geopend zijn tot 03.00 uur.

 • 3.

  2 Voor de nacht van 9 op 10 februari 2016 geldt de reguliere sluitingstijd van 01.00 uur en bestaat geen ontheffingsmogelijkheid.

Artikel 4. Dorpskermissen

Tijdens de kermissen in 2016 mogen horeca-inrichtingen, in de dorpskern waar het kermis is, van vrijdag op zaterdag (Beek en Donk) en van zaterdag op zondag tot 03.00 uur geopend zijn en van zondag op maandag, maandag op dinsdag en van dinsdag op woensdag tot 02.00 uur geopend zijn.

Artikel 5. Aanwijzing collectieve feestdagen

Als collectieve feestdagen waarop de standaard geluidsnormen welke zijn vastgesteld op grond van artikel 2.17 lid 1, onder a. van het Activiteitenbesluit (AB) met 5 dB(A) worden verhoogd, worden aangewezen:

 

 • ·

  31 december 2015 van 20.00 uur tot 1 januari 2016 om 02.00 uur.

 • ·

  26 april 2016 van 20.00 uur tot 27 april 2016 om 02.00 uur.

 • ·

  5 mei 2016 van 20.00 uur tot 6 mei 2016 om 02.00 uur.

Artikel 6. Werkingssfeer

De nadere regels gelden voor horeca-inrichtingen welke een vergunning hebben op grond van artikel 2:28 van de APV en zijn niet van toepassing op horeca-inrichtingen welke door een paracommerciële rechtspersoon worden geëxploiteerd en op slijterijen.

Artikel 7. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Regeling bijzondere sluitingstijden horeca en aanwijzing collectieve feestdagen Laarbeek 2016”.

Artikel 8. In werking treden

Deze nadere regels treden in werking op 31 december 2015.

Laarbeek, 13 oktober 2015.

 

De burgemeester van Laarbeek,

F.H.G.M. Ronnes

 

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris, de burgemeester

M.J.M. Meertens F.H.G.M. Ronnes