Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Legesverordening 2017 Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2017 Laarbeek
CiteertitelLegesverordening 2017 Laarbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201715-05-2017Onbekend

08-12-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2017 Laarbeek

Besluit van de raad d.d. 8 december 2016 tot vaststelling van de Legesverordening 2017.

 

De raad van de gemeente Laarbeek;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': een tijdvak dat gelijk is aan een kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • 1.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • 2.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse

  identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordeningen

  de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

2.diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking

van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning,

voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht;

3.het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de

schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalender jaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De Legesverordening 2016, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Laarbeek van 10 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot tweede lid, een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van heffing van artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel 1 van die wet in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2017'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 8 december 2016.

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

M.L.M. van Heijnsbergen F.L.J. van der Meijden

Besluit legesverordening 2017