Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw gemeente Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw gemeente Laarbeek
CiteertitelVerordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw gemeente Laarbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2018Nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2018-269558

11387-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw gemeente Laarbeek

De raad van de gemeente Laarbeek;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 23-10-2018;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw Laarbeek

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvraag: een verzoek om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening.

 • 2.

  Aanvrager: een perceeleigenaar van een nieuwbouwwoning binnen de gemeente Laarbeek die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • 4.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek.

 • 5.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3 van deze verordening.

 • 6.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzame warmte-maatregelen zoals bedoeld in artikel 3, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • 7.

  SVN: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningsnummer 12013647.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening die consumptief wordt verstrekt

 • 2.

  De aanvrager van de Stimuleringslening is een natuurlijk persoon die

  • a.

   eigenaar is van het perceel waarop een grondgebonden nieuwbouwwoning wordt gerealiseerd. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

  • b.

   Tenminste één aanvrager is jonger dan 76 jaar op het moment van indienen van de aanvraag bij de gemeente.

 • 3.

  Voor het treffen van maatregelen zoals bedoeld in artikel 3 in nieuwbouw woningen in de gemeente Laarbeek

 • 4.

  Het rentepercentage van de Stimuleringslening wordt door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op het moment van toewijzing van de Stimuleringslening

 • 5.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar, bij bedragen tot 7.500 euro maximaal 10 jaar.

 • 6.

  De Stimuleringslening is annuïtair

 • 7.

  De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot

 • 8.

  Aanvragen van de Stimuleringslening is mogelijk vanaf het moment van inwerkingtreding van de verordening tot uiterlijk 1-1-2020.

Artikel 3. Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonneboiler

  • c.

   Installatie warmteterugwinning

  • d.

   Maatwerkadvies

  • e.

   Biomassaketel

  • f.

   Gelijkstroompomp

  • g.

   Lage temperatuur verwarming

  • h.

   Infraroodverwarming

  • i.

   Pelletkachel

 • 2.

  De Stimuleringslening bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 15.000 euro incl. BTW en kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzame warmte-maatregelen zoals bedoeld in artikel 3.1, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • 3.

  Het College kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4. Beleidsdoel

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan het doel van de Stimuleringslening, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar de SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening. Het beleidsdoel waarvoor de lening kan worden aangewend is als volgt:

 

Het realiseren van een nieuwbouwwoning zonder aardgasaansluiting en met duurzame voorzieningen voor het opwekken en / of distribueren van duurzame warmte.

Artikel 5. Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Laarbeek stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringslening.

 • 2.

  Stimuleringsleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6. Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2,3,4, en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar de SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 7. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en bevat een opgave van:

  • a)

   De te treffen maatregelen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1

  • b)

   De werkelijke kosten van het treffen van de maatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes).

  • c)

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag/ intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Stimuleringslening in, indien:

 • 1.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

 • 3.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

 • 4.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 5.

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9. Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen SVn en de gemeente Laarbeek.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en de gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert de geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10. Nadere regels

 • 1.

  Als nadere regel voor de Stimuleringslening wordt gesteld dat de nieuwbouwwoning gebouwd wordt zonder aardgasaansluiting.

 • 2.

  De Stimuleringslening kan niet worden gecombineerd met een Starterslening.

   

Het College kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening geldt voor aanvragen ingediend tot uiterlijk 1-1-2020.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw gemeente Laarbeek’

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 6-12-2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

J.N.F. van denBerg (plv.)

de voorzitter,

F.L.J. van derMeijden