Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Laarbeek 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Laarbeek 2019
CiteertitelBeleidsregel aanvullende tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Laarbeek 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2019Nieuwe regeling

12-02-2019

gmb-2019-40415

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Laarbeek 2019

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

 

 • I.

  In te trekken de Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Laarbeek 2015;

 • II.

  Vast te stellen de Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Laarbeek 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet kinderopvang, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze beleidsregel verstaan we onder:

  • a.

   tegemoetkoming: een aanvulling, als bedoeld in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang, op de kinderopvangtoeslag, zodanig dat het totaal van de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming niet meer bedraagt dan de kosten van kinderopvang als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, van de Wet kinderopvang.

  • b.

   contract: het contract is afgesloten tussen de ouder en de houder en bevat: naam kind, geboortedatum kind, BSN kind, aantal opvang uren, het uurtarief van de houder, startdatum opvang (indien bekend de einddatum) en LRK-nummer van de houder.

  • c.

   de Wet: Wet kinderopvang

  • d.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek.

Artikel 2. Voorwaarden tegemoetkoming

 • 1.

  Het college verstrekt aan een ouder als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onder c en e van de Wet kinderopvang een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als bedoeld in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang indien:

  • a.

   een contract met de houder is overgelegd.

  • b.

   de voorlopige toekenning kinderopvangtoeslag is overgelegd.

 • 2.

  Het college kan de ouder verzoeken aanvullende gegevens in te dienen indien deze noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang stelt het college de hoogte van de tegemoetkoming vast op het bedrag van de eigen bijdrage dat voor de ouder overblijft na aftrek van de (te) ontvangen kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot verstrekt. Op verzoek van de ouder kan er een definitieve berekening worden gemaakt.

 • 3.

  Onverminderd de vorige leden verstrekt het college slechts een tegemoetkoming voor kosten die zich nog moeten voordoen dan wel zich hebben voorgedaan vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarop de voorziening gericht op arbeidsinschakeling is gestart.

Artikel 4. Betaling van de tegemoetkoming

Het college maakt de tegemoetkoming op verzoek van de ouder rechtstreeks over aan de kinderopvanginstelling.

Artikel 5. Nadere verplichtingen

 • 1.

  Het college kan nadere voorschriften verbinden aan de tegemoetkoming om bijvoorbeeld misbruik hiervan te voorkomen.

 • 2.

  De ouder is verplicht om op verzoek van het college of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden waarvan de ouder redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang binnen 2 weken, gerekend vanaf de dag waarop de wijziging zich heeft voorgedaan, aan het college te melden.

 • 3.

  Het college behoudt zich het recht voor het besluit tot toekenning te herzien of in te trekken en de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terug te vorderen indien de ouder de aan de tegemoetkoming verbonden voorschriften niet of onvoldoende nakomt of anderszins ten onrechte een te hoge tegemoetkoming is verstrekt.

 • 4.

  Verrekening gaat voor de terugvordering.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

de secretaris,

M.J.M.Meertens

de burgemeester,

F.L.J. van derMeijden