Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Basisbibliotheek Maasland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels met betrekking tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Basisbibliotheek Maasland
CiteertitelNadere regels subsidiëring Basisbibliotheek Maasland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Welzijnswet
 3. Algemene Subsidieverordening, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200831-12-2014nieuwe regeling

13-12-2007

Koerier, 19-12-2007

-1.853.21/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Basisbibliotheek Maasland

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 6 november 2007;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Welzijnswet en Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2007 Gemeente Landerd;

B E S L U I T:

Vast te stellen:

Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Basisbibliotheek Maasland

1. Begripsbepalingen

 • a.

  Basisbibliotheek Maasland: Stichting voor bibliotheekwerk in de gemeenten Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss, hierna te noemen de Stichting.

 • b.

  Subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb.

 • c.

  Budgetsubsidie: subsidie waarbij de Stichting een maximumbedrag aan middelen krijgt toegewezen voor een periode van vier jaar, om een tevoren overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren.

 • d.

  Certificeringnorm: het geheel van normen waaraan de Stichting moet voldoen volgens de vereniging openbare bibliotheken, om gecertificeerd te zijn.

 • e.

  Budgetovereenkomst: een overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting als bedoeld in artikel 4:36 Awb, waarin de Stichting zich verplicht om de activiteiten te verrichten en de overeengekomen producten en prestaties te leveren waarvoor de subsidie wordt verleend.

2. Aanvullende voorschriften voor subsidiëring

 • a.

  De bibliotheken functioneren als basisvoorziening voor Schaijk, Reek en Zeeland, hetgeen inhoudt dat de bibliotheken toegankelijk zijn voor een breed publiek. Ook het informatieaanbod dient afgestemd te zijn op een brede laag van de bevolking. Prioriteit hierbij ligt bij activiteiten voor de doelgroep kinderen.

 • b.

  De bibliotheekvoorziening bestaat behalve uit één bibliotheekvestiging in Schaijk en één in Zeeland, ook uit een bibliobus in Reek.

 • c.

  De bibliotheken voldoen aan de certificeringnorm, welke geldt als leidraad voor maatschappelijke ontwikkelingen en is geldig tot 2019.

 • d.

  Zowel de bibliotheek in Schaijk als in Zeeland zijn minimaal 21 uur per week geopend, waarvan tenminste 25% buiten kantoortijden.

 • e.

  Voor de bibliobus geldt een minimum halte-uren van 1,25 uur per week in Reek.

 • f.

  De Stichting treedt tweemaal per jaar in overleg met de gemeente; voor de opdrachtverlening en de verantwoording achteraf.

 • g.

  De Stichting verricht aantoonbare inspanningen (zoals lezersonderzoeken) om de relatie met de huidige gebruikers in stand te houden, te verbeteren en om nieuwe gebruikers te werven, zowel onder de huidige doelgroepen als onder nieuwe doelgroepen.

 • h.

  De Stichting organiseert jaarlijks projecten voor kwetsbare groepen uit de samenleving, zoals kinderen, ouderen en mensen met leesproblemen.

3. Aanvullende administratieve voorschriften.

 • 1.

  De Stichting legt vóór 1 juni verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag, met gespecificeerde cijfers over de gemeente Landerd.

 • 2.

  Vóór 1 juli dient de Stichting een jaarplan en begroting in voor het komende jaar.

4. Subsidie.

 • a.

  De Stichting ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie.

 • b.

  De budgetsubsidie bedraagt € 388.714,- (prijspeil 2008, inclusief 1,52% index) en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de in de gemeente gebruikelijke indexering.

 • c.

  Voor 2009 en 2010 dient conform raadsbesluit bezuinigd te worden op de totale exploitatie. Het berekende bedrag volgens artikel 4b wordt in 2009 en 2010 steeds met € 9.000,- verlaagd.

 • d.

  Daarnaast ontvangt de Stichting tot en met ten minste 2012 geoormerkte rijksmiddelen ten behoeve van directie- en administratievoering. Hiertoe neemt de Stichting deze bedragen op in haar begroting.

 • e.

  In de budgetovereenkomst worden aanvullende prestatieafspraken gemaakt waaraan de Stichting gehouden is bij het besteden van de verleende subsidie.

 • f.

  De subsidie wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de jaarrekening.

 • g.

  Indien de exploitatierekening met inbegrip van de ontvangen budgetsubsidie een batig saldo aanwijst, is de Stichting op grond van artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening 2007 gemeente Landerd gerechtigd om uit het batig saldo een egalisatiereserve te vormen danwel aan te vullen. Het aldus gevormde, danwel aangevulde egalisatiereserve, mag niet meer bedragen dan 10% van het gemeentelijk subsidie over de periode waarop de rekening betrekking heeft.

 • h.

  Een eventueel nadelig saldo dient door de Stichting zelf opgevangen te worden en ten laste te worden gelegd van de opgebouwde egalisatiereserve.

5. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008 en geldt tot 1 januari 2012.

6. Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels subsidiëring Basisbibliotheek Maasland.”

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Landerd

van 13 december 2007

De raad voornoemd,

De griffier

J.A.G.Huijs

de voorzitter

W.C.Doorn-van der Houwen