Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemene zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum publicatie gemeenteblad is NIET bekend en de datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-1994nieuwe regeling

28-09-1994

Koerier, 25 juli 2007

-1.8552/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

GEMEENTE LANDERD

De raad der gemeente Landerd,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Financiën;

gelet op de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende: “Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen”:

Artikel 1

De gemeente Landerd kent de volgende onderscheidingen:

 • a.

  het ereburgerschap der gemeente Landerd;

 • b.

  de bronzen erelegpenning der gemeente Landerd

 • c.

  de eremedaille van verdienste.

Artikel 2 Het ereburgerschap.

 • 1.

  De toekenning van het ereburgerschap geschiedt bij besluit van de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het ereburgerschap kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden verleend als blijk van grote waardering en dankbaarheid zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen der gemeente Landerd, die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Landerd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

  Het ereburgerschap bestaat uit:

  • a.

   een zilveren legpenning, voorzien van het gemeentewapen;

  • b.

   een oorkonde vermeldende naam en andere van belang zijnde gegevens, alsmede de redenen die tot toekenning hebben geleid en de dagtekening van het besluit van toekenning;

  • c.

   een draaginsigne voorzien van het gemeentewapen.

 • 4.

  Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

 • 5.

  Het bezit van de penning van verdienste sluit het ontvangen van het ereburgerschap niet uit.

Artikel 3 De bronzen erelegpenning.

 • 1.

  De toekenning van de bronzen erelegpenning geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders na de Commissie Algemene Zaken en Financiën te hebben gehoord.

 • 2.

  De bronzen erelegpenning kan slechts in bijzondere gevallen worden verleend aan ingezetenen of niet-ingezetenen der gemeente Landerd of rechtspersonen die zich voor de gemeente of gemeenschap van Landerd op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

  Naast de bronzen erelegpenning wordt een oorkonde aan betrokkenen uitgereikt, vermeldende naam en andere van belang zijnde gegevens, alsmede de redenen die tot toekenning hebben geleid en de dagtekening van het besluit van toekenning.

Artikel 4 De eremedaille van verdienste.

 • 1.

  De toekenning van de eremedaille van verdienste geschiedt bij besluit van burgemeesters en wethouders.

 • 2.

  De eremedaille van verdienste kan worden verleend aan ingezetenen der gemeente Landerd of rechtspersonen die een bijzondere presentatie hebben geleverd op cultureel, maatschappelijk, wetenschappelijk, religieus of sportief gebied.

 • 3.

  De eremedaille van verdienste bestaat uit een medaille uitgevoerd in een legering van metaal.

Artikel 5

Van het toekennen van het ereburgerschap en de bronzen erelegpenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam “Ereboek van de gemeente Landerd” draagt, onder vermelding van de omstandigheden die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding en oorkonde worden uitgereikt.

Artikel 7

In zeer bijzondere gevallen kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de met het ereburgerschap begiftigde hiervan vervallen verklaren. Aan de betrokkene wordt van dit besluit mededeling gedaan onder vermelding van de redenen.

Artikel 8

In zeer bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de met een bronzen erelegpenning begiftigd daarvan vervallen verklaring.

Aan de betrokkene wordt van dit besluit mededeling gedaan onder vermelding van de redenen.

Artikel 9

De in deze verordening genoemde onderscheidingen kunnen ook postuum worden toegekend.

Artikel 10

De in de gemeente Schaijk en Zeeland verleende onderscheidingen worden geacht te zijn verleend volgens de bepalingen van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van heden.

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van de raad van

de gemeente Landerd d.d. 28 sep. 1994

De raad vernoemd,

De secretaris

de voorzitter