Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Subsidiebesluit exploitatie gebouwen heemkundekring Schaijk/Reek en heemkundekring Zeeland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebesluit exploitatie gebouwen heemkundekring Schaijk/Reek en heemkundekring Zeeland 2010
CiteertitelBesluit nadere regels subsidiëring exploitatie gebouwen heemkundekring Schaijk/Reek en heemkundekring Zeeland 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit nadere regels met betrekking tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de heemkundekring Schaijk/Reek in de gemeente Landerd 2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Welzijnswet
 3. Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2012Onbekend

12-11-2009

Koerier, 25-11-2009

-2.07.85/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebesluit exploitatie gebouwen heemkundekring Schaijk/Reek en heemkundekring Zeeland 2010

Agendapunt:

Registratienummer: 2009/7977

Subsidiebesluit exploitatie gebouwen Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 18-8-2009;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Welzijnswet en de Algemene Subsidieverordening Gemeente Landerd;

B E S L U I T:

Vast te stellen:

“Het subsidiebesluit exploitatie gebouwen Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland”

 

Artikel 1. Aanvullende voorschriften voor subsidiëring.

De vereniging realiseert jaarlijks een programma van activiteiten gericht op het in brede kring bevorderen van belangstelling voor en kennis van de heemkunde in het algemeen en die van de gemeente Landerd in het bijzonder.

Artikel 2. Grondslag en wijze van berekening van het subsidie.

Het jaarlijks subsidie wordt als volgt bepaald:

 • -

  Een vaste bijdrage van € 4.894,- ( niveau 2001) in de exploitatiekosten van het gebouw van Heemkundekring Zeeland.

 • -

  Een vaste bijdrage van € 4.894,- ( niveau 2001) in de exploitatielasten van het gebouw van Heemkundekring Schaijk/Reek

 • -

  De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de jaarlijks geldende index.

Artikel 3. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Hiermede komt het besluit ‘nadere regels met betrekking tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de heemkundekring Schaijk/Reek in de gemeente Landerd’ van vastgesteld op 12 december 2002 te vervallen.

Artikel 4. Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit nadere regels subsidiëring Heemkundekring

Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2010.”

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Landerd

van 12 november 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.A.G.Huijs W.C. Doorn - van der Houwen