Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening 2010 gemeente Landerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening 2010 gemeente Landerd
CiteertitelUitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening 2010 gemeente Landerd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpAfval

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit uitvoeringsbesluit vervangt het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd d.d. 1-2-2011. Dit laatst genoemde uitvoeringsbesluit is ingetrokken per 1-1-2015. Het nieuwe geactualiseerde uitvoeringsbesluit treedt in werking per 1-1-2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer, Artikel 10.23
 2. Afvalstoffenverordening 2010 gemeente Landerd

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201515-09-2015Algehele actualisatie bestaande regeling

02-12-2014

De Omroeper, 10 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening 2010 gemeente Landerd

 

 

Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd.

Uitvoeringsbesluit 2015Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd

Registratienummer: 2014/5831

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd;

overwegende, dat

 • ·

  op 16 december 2010 de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd is vastgesteld;

 • ·

  het college in deze verordening bevoegd is verklaard tot het stellen van uitvoeringsregelen;

 • ·

  het in belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en andere categorieën van afvalstoffen wenselijk is van deze bevoegdheid gebruik te maken;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd;

b e s l u i t :

vast te stellen het

§ 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd;

 • b.

  wet: wet Milieubeheer;

 • c.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen aangewezen hulp- of bewaarmiddel ten behoeve van één huishouden;

 • d.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • e.

  milieustraat: regionale gemeentelijke voorziening in de vorm van brengdepot aan de Maaskade 28 te Oss waar ingezetenen van de gemeente Landerd voor zover de wet en de verordening daarin voorziet huishoudelijk afval kunnen doen verwijderen;

 • f.

  gemeentewerf: brengvoorziening voor klein chemisch afval, papier en karton en elektrische- en elektronische apparatuur voor huishoudens van de gemeente Landerd.

§ 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen: Gemeente Oss gevestigd te Oss.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente Landerd en de gemeente Oss voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval bij de milieustraat en gemeentewerf;

  • b.

   de gemeente Landerd voor de inzameling van grof huishoudelijk afval, grote elektrische- en elektronische apparaten en grof tuinafval (in de bebouwde kom) op afroep;

  • c.

   voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens op basis van een gemeenschappelijke regeling en/of dienstverleningsovereenkomst de gemeente Oss of een door deze gemeente aangewezen inzamelbedrijf, en mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels (verordening verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier gemeente Landerd 2008) verschillende non-profit instellingen;

  • d.

   voor de inzameling van textiel: in de textiel-containers in diverse kernen op basis van eerder verstrekte vergunningen: KICI, Sams Kledinginzameling (Stichting Mensen in Nood), Kledinginzameling Nederland, en mits zij voldoen aan de gestelde beleidsregels voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel: charitatieve instellingen;

  • e.

   voor de inzameling van glas in de glascontainers in de diverse kernen: Van Gansewinkel Nederland BV te Eindhoven en SITA Recycling Services te Duiven;

  • f.

   voor de inzameling van elektrische- en elektronische apparatuur leveranciers en winkeliers bij verkoop van nieuwe apparaten volgens het principe ‘oud-voor-nieuw’ en voor batterijen en schoeisel in beperkte mate;

  • g.

   voor de inzameling van herbruikbare fractie uit grof huishoudelijk afval kringloopbedrijven met een ontheffing van de gemeente;

  • h.

   verenigingen, scholen en (charitatieve instellingen die met zekere regelmaat rommelmarkten, braderieën e.d. met een niet-commercieel doel organiseren en daarbij onbedoeld huishoudelijk afval inzamelen, mits zij hiervoor toestemming van de gemeente hebben;

  • i.

   verenigingen gevestigd in de gemeente Landerd voor de inzameling via de jaarlijkse kerstbomeninzameling, mits zij hiervoor toestemming hebben van het college.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval (KCA): KCA bestaat uit afvalstoffen welke als gevaarlijk worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen. De afvalstoffen welke tot het KCA behoren, staan vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • c.

  glas (verpakkingsglas en vlakglas): verpakkingsglas: (evt. op kleur gescheiden eenmalige) glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen; vlakglas: glas dat in woning- en utiliteitsbouw wordt gebruikt;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • f.

  textiel: textiel en schoenen: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • g.

  elektrische en elektronische apparatuur: producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparaten;

 • h.

  hout: A-hout: onbehandeld hout; B-hout: hout dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan en is gelakt,gelijmd of gelamineerd; C-hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • i.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en –schuttingen of ander tuinhout;

 • j.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • k.

  banden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, met of zonder velgen;

 • l.

  dakleer: dakbedekkingsmaterialen bestaand uit beplatingsmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen. Ook dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt, valt hieronder;

 • m.

  eps (piepschuim): geëxpandeerd polystyreen, bekend als piepschuim;

 • n.

  ferro en non-ferro metalen: metalen in het afvalstadium en (grotendeels uit metalen bestaande) vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren;

 • o.

  frituurvetten en –olie;

 • p.

  gipsafval en gasbeton: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat bestaat uit gipsplaten, gipsblokken (gasbetonblokken) of gipslijsten;

 • q.

  kunststoffen (tuinmeubelen): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat bestaat uit tuinmeubelen van harde kunststoffen;

 • r.

  schone grond en schoon zand: grond die: a. niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, glas, hout of asbest en; b. niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst en/of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04);

 • s.

  schoon puin: schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-,specie- en cementresten,kalkzandsteen, tegels, klinkers, dakpannen en grond. Er mag geen verontreinigingen waarneembaar zijn, zoals teer, bitumen en olie;

 • t.

  tapijt en niet-asbesthoudende vloerbedekking: niet-asbesthoudende vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen;

 • u.

  overige bouw- en sloopafval: bouw- en sloopafval niet nader genoemd zoals isolatiematerialen etc;

 • v.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • w.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   voor huishoudelijk restafval en GFT-afval afkomstig van individuele huishoudens: de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen, zijnde minicontainers met een volume naar keuze van 140 liter of 240 liter;

  • b.

   voor huishoudelijk restafval en GFT-afval afkomstig van individuele huishoudens gelegen in sommige gelaagde bouw, appartementencomplex of andere hoogbouw: de van gemeentewege of met instemming van de gemeente geplaatste verzamelcontainers bestemd voor gezamenlijk gebruik ten behoeve van restafval of gft-afval;

  • c.

   voor klein chemisch afval afkomstig van individuele huishoudens: het daartoe bestemde ter beschikking gestelde inzamelmiddel, zijnde een groene milieubox (KCA-box);

  • d.

   voor kunststof verpakkingen afkomstig van individuele huishoudens: een doorzichtige plastic zak met oranje opdruk “plastic heroes”;

  • e.

   voor verpakkingsglas afkomstig van individuele huishoudens: de hiervoor bestemde op lokaal niveau geplaatste bestemde glascontainers;

  • f.

   voor textiel afkomstig van individuele huishoudens: de hiervoor bestemde op lokaal niveau geplaatste textielcontainers;

  • g.

   voor oud papier en karton afkomstig van individuele huishoudens: de hiervoor bestemde op de milieustraat en gemeentewerf geplaatste papiercontainers;

  • h.

   de milieustraat wordt aangewezen als afvalbrengdepot van de gemeente waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten, daarnaast bestaat er voor de categorieën afvalstoffen welke zijn genoemd in artikel 4 van dit besluit naast het afvalbrengdepot van de gemeente een inzamelvoorziening, al dan niet op wijkniveau;

  • i.

   de gemeentewerf wordt aangewezen als afvalbrengdepot van de gemeente waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, onder b (klein chemisch afval), onder d (oud papier en karton) en onder g (elektrische en elektronische apparatuur) kunnen worden achtergelaten;

 • 2.

  Voor de verwijdering van klein chemisch afval als bedoeld in het eerste lid onder c dient persoonlijk het inzamelmiddel ter lediging te worden aangeboden op de milieustraat of gemeentewerf.

 • 3.

  Voor de verwijdering van papier en karton dient het papier en karton te worden aangeboden in kartonnen dozen of een ander bewaarmiddel, dan wel met touw gebonden, teneinde zwerfvuil te voorkomen.

 • 4.

  Huishoudelijke afvalstoffen waarvoor geen afzonderlijke inzameling is overeenkomstig het eerste lid, dienen ter lediging en/of verwijdering te worden aangeboden op de milieustraat of gemeentewerf.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

 • 1.

  Op grond van artikel 5, lid 3, van de verordening wordt voor de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen de frequentie van huis-aan-huis inzamelen als volgt:

  • a.

   voor grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische apparaten en grof tuinafval op afroep voor de gehele gemeente, iedere 1e dinsdag van de maand, behoudens zomervakantieperiode;

  • b.

   voor grof tuinafval gratis op afroep in de bebouwde kom gedurende door de gemeente vooraf bekendgemaakte data en tijden;

  • c.

   voor kunststof verpakkingen ten minste 1 x per 4 weken;

  • d.

   voor oud papier en karton volgens de frequentie zoals bekend gemaakt door of namens de betreffende inzameldienst of non-profit-instellingen voor het desbetreffende deelgebied van de gemeente;

  • e.

   voor textiel tenminste eenmaal per jaar huis-aan-huis voor de gehele gemeente.

§ 3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 6. Regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening gelden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een sticker of chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, het volume van het inzamelmiddel, een postcode, een plaatsnaam, een huisnummer of de wijze van aanbieding van het inzamelmiddel aan de openbare weg;

  • c.

   de verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning. Bij verhuizing van de bewoner(s) moeten de verstrekte inzamelmiddelen in de originele staat, leeg en schoongemaakt, bij de woning worden achtergelaten;

  • d.

   indien de gebruiker van een perceel een extra inzamelmiddel behoeft voor de verwijdering van huishoudelijk restafval of gft-afval is het mogelijk deze te verkrijgen middels betaling van het daartoe vastgestelde tarief conform de Verordening afvalstoffenheffing van de gemeente Landerd. Bij verhuizing moet de extra container tijdig worden gemeld bij de gemeente om deze terug te nemen. Zolang de extra container niet is teruggenomen dient hiervoor het daartoe vastgestelde tarief conform de Verordening afvalstoffenheffing te worden betaald;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient aan de gemeente te melden indien bij een verhuizing naar een ander perceel geen of een beschadigd door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  • f.

   bij verhuizing naar een perceel binnen de gemeente binnen 12 maanden ná registratie van de verhuizing in de gemeentelijke basisadministratie kan de gebruiker van het perceel de in artikel 4, lid a. bedoelde inzamelmiddelen ruilen onder de navolgende voorwaarden:

 • 1.

  het omwisselen van het inzamelmiddel geschiedt gratis door de gemeente en op verzoek van de bewoner binnen de gestelde termijn;

 • 2.

  het omwisselen is alleen mogelijk van de verschillende volumes;

 • 3.

  de omwisseling geschiedt na het maken van een afspraak daartoe door de gebruiker;

 • 4.

  de om te wisselen inzamelmiddelen zijn goed schoongemaakt (afvalvrij), eventuele aangebrachte stickers of andere kenmerken zijn verwijderd;

  • g.

   de gebruiker van een perceel kan behoudens onder f, de in artikel 4, lid a. bedoelde inzamelmiddelen ruilen onder de navolgende voorwaarden:

 • 1.

  het omwisselen van het inzamelmiddel naar een kleiner volume is gratis;

 • 2.

  voor het omwisselen van het inzamelmiddel naar een grotere volume is een bedrag verschuldigd als genoemd in de Verordening afvalstoffenheffing van de gemeente Landerd;

 • 3.

  de omwisseling geschiedt na het maken van een afspraak daartoe door de gebruiker met de gemeente;

 • 4.

  de om te wisselen inzamelmiddelen zijn goed schoongemaakt (afvalvrij), eventuele aangebrachte stickers of andere kenmerken zijn verwijderd;

  • h.

   op verzoek van de gebruiker van een perceel kan bij vermissing van de in bruikleen gegeven inzamelmiddel een soortgelijke vervangende inzamelmiddel gratis worden verstrekt op vertoon van een origineel bewijs van aangifte bij de politie;

  • i.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • j.

   de gebruiker van een perceel is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • k.

   de gebruiker van een perceel is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • l.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor mogen alleen op een zodanige manier worden gereinigd, dat er geen schade ontstaat aan het inzamelmiddel.

Artikel 7. Regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel moeten worden aangeboden

 • 1.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in daartoe ter beschikking gestelde inzamelmiddelen, dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het betreffende inzamelmiddel op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een verzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   (inzamelmiddel) dient met de wielen en handvat richting de woning de container geplaatst te worden;

  • c.

   indien er meerdere containers op 1 plaats (verzamel- of clusterplaats) worden aangeboden, dienen de containers altijd naast elkaar met een onderlinge afstand van ca. 10 cm. aangeboden te worden;

  • d.

   indien het voor de inzameldienst door weg- of andere werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke voldoende worden bekendgemaakt aan betrokkenen. In ieder geval wordt bij een wegafsluiting het inzamelmiddel aangeboden op een plaats die bereikbaar is voor het inzamelvoertuig, in ieder geval buiten de bebording die de afsluiting aangeeft;

  • e.

   een inzamelmiddel mag maximaal eenmaal per inzameldag worden aangeboden;

  • f.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • g.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • h.

   de inhoud wordt niet zodanig in het inzamelmiddel verdicht of aangestampt, dat deze niet meer op de normale wijze geledigd kan worden;

  • i.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

  • j.

   naast, op of bij het inzamelmiddel worden geen afvalstoffen geplaatst, tenzij het afvalstoffen betreft die op dezelfde inzameldag als die van het inzamelmiddel worden ingezameld; voor deze niet in het inzamelmiddel aangeboden afvalstoffen geldt dat deze te allen tijde conform de regels voor de desbetreffende afvalsoort worden aangeboden;

  • k.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke bij constatering hiervan in het inzamelmiddel zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit het inzamelmiddel te worden verwijderd;

  • l.

   huishoudelijk restafval, dat wordt verwijderd door middel van een verzamelcontainer als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van dit besluit, dient te worden aangeboden in een dichtgemaakte huisvuilzak van maximaal 60 liter. Een huishouden mag gemiddeld maximaal 4 huisvuilzakken per twee weken aanbieden. De container wordt na gebruik goed gesloten. Afvalstoffen worden niet op of bij de verzamelcontainer geplaatst.

 • 2.

  Indien niet aan de regels van het eerste lid, onder a. t/m g., wordt voldaan, is de inzameldienst gerechtigd het inzamelmiddel niet te ledigen.

 • 3.

  In strijd met het eerste lid, onder h., op of bij het inzamelmiddel geplaatste afvalstoffen worden niet ingezameld door de inzameldienst.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van afvalstoffen

Op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening gelden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen de volgende regels:

 • a.

  inzamelmiddelen ten behoeve van de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden op de voor de betreffende woning vastgestelde inzameldagen zoals aangegeven in de jaarlijks per huisadres toegezonden en door de gemeente bekendgemaakte “Afvalwijzer van de gemeente Landerd”;

 • b.

  op de in het eerste lid bedoelde adressen dienen de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen worden aangeboden op de inzameldag om uiterlijk 07.00 uur. Het inzamelmiddel mag maar één keer per inzameldag worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk vóór 22.00 uur op de dag van inzameling van de weg zijn verwijderd. Dit geldt niet indien het inzamelmiddel door welke oorzaak ook op de inzameldag zelf niet geledigd is en door de inzameldienst op een ander tijdstip of op een andere dag dan de inzameldag wordt geleegd. Het alsdan aanbieden is alleen toegestaan na instemming van de gemeente of inzameldienst;

 • d.

  het inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van dit besluit (verzamelcontainers bij gelaagde bouw, appartementencomplex of andere hoogbouw) dient te worden aangeboden op de dagen en tijden aangegeven door de betreffende inzameldienst;

 • e.

  indien een vaste ophaaldag wordt verschoven, blijven de tijden zoals bedoeld onder a, b en c onveranderd;

 • f.

  het inzamelmiddel dient, met uitzondering van de periode waarbinnen het aanbieden van de afvalstoffen ter inzameling is toegestaan, op eigen terrein geplaatst te worden. Wanneer er geen sprake is van eigen terrein dient het inzamelmiddel zo mogelijk inpandig of anders tegen de gevel geplaatst te worden;

 • g.

  grof huishoudelijk afval, elektrische en elektronische apparaten en grof tuinafval welke op afroep worden ingezameld, mogen slechts worden aangeboden op de dag en tijdstip dat is afgesproken met de inzameldienst;

 • h.

  huishoudens welke gebruik maken van gemeenschappelijke (breng-)voorzieningen, staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/of andere overlast wordt veroorzaakt;

 • i.

  ter voorkoming van geluidsoverlast mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt;

 • j.

  huishoudelijke afvalstoffen mogen op de milieustraat en gemeentewerf uitsluitend tijdens de vastgestelde openingstijden worden aangeboden.

§ 4 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN SPECIFIEKE CATEGORIEEN AFVALSTOFFEN

Artikel 9. Regels ter inzameling aanbieden van klein chemisch afval

 • 1.

  Klein chemisch afval wordt uitsluitend aangeboden in het aan een huishouden daartoe ter beschikking gestelde inzamelmiddel.

 • 2.

  Klein chemisch afval mag, mits in open dozen en niet in vuilniszakken bewaard in een goed sluitende verpakking, ook zonder het in het eerste lid bedoelde inzamelmiddel worden aangeboden. Het op deze wijze aangeboden klein chemisch afval moet in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, worden aangeboden.

 • 3.

  Het is verboden klein chemisch afval anders aan te bieden dan door persoonlijke afgifte aan de beheerder van de milieustraat of de gemeentewerf;

 • 4.

  Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

 • 5.

  Het is verboden klein chemisch afval onbeheerd op of aan de weg of openbaar terrein achter te laten.

Artikel 10. Regels ter inzameling aanbieden van oud papier en karton

 • 1.

  Oud papier en karton wordt ter inzameling aangeboden aan de openbare weg, of in een verzamelcontainer of op een verzamelplaats op de plaats, dagen en tijden bekendgemaakt door de inzameldienst of non-profit instelling aangewezen in artikel 2, van dit besluit.

 • 2.

  Oud papier en karton wordt zonder inzamelmiddel ter inzameling aangeboden met dien verstande dat:

  • a.

   het oud papier en karton zodanig op de weg wordt geplaatst dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

  • b.

   het oud papier of karton met een touw of ander bindsel dan wel in een doos of in een ander bewaarmiddel wordt aangeboden.

Artikel 11. Regels ter inzameling aanbieden van textiel

 • 1.

  Textiel wordt in een gesloten plastic zak gedeponeerd in de daarvoor bestemde kledingcontainer of andere verzamelplaats. Textiel wordt niet los in de kledingcontainer of andere verzamelplaats gegooid.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan textiel ook worden aangeboden aan een inzameldienst als bedoeld in artikel 2, tweede lid van dit besluit, op een door de inzameldienst zelf aangegeven datum en tijdstip voor de te houden huis-aan-huis inzameling.

 • 3.

  Op het inzamelen van textiel zijn de bijzondere regels van paragraaf 7 van dit besluit van toepassing.

Artikel 12. Regels ter inzameling aanbieden van eenmalig verpakkingsglas

Bij het ter inzameling aanbieden van verpakkingsglas in de glascontainer worden de volgende voorschriften in achtgenomen:

 • a.

  het verpakkingsglas wordt indien op de glascontainer aangegeven, naar kleur in de daartoe onderscheiden compartimenten van de glascontainer gedeponeerd;

 • b.

  het verpakkingsglas dat qua omvang niet in de glascontainer kan worden gedeponeerd alsmede verpakkingsglas gebonden vervuiling, waaronder in ieder geval begrepen lege papieren of pastic emballage, wikkels, capsules, seals, doppen, deksel, kurken en andere afsluitingen, worden in de daartoe bestemde afvalbakken, geplaatst in de onmiddellijke omgeving van een glascontainer, gedeponeerd.

Artikel 13. Regels ter inzameling aanbieden van kunststof verpakkingen

 • 1.

  Kunststof verpakkingen worden aangeboden in een uitsluitend daartoe bestemde en voor dit doel herkenbare en doorzichtige plastic zak met een oranje opdruk “plastic-heroes”, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit. Andere verzamelzakken worden niet meegenomen door de inzameldienst.

 • 2.

  De onder het eerste lid bedoelde zak wordt door of vanwege de gemeente aan huishoudens ter beschikking gesteld. Deze zijn gratis verkrijgbaar tijdens openingstijden in het gemeentehuis, de gemeentewerf en de dorpshuizen.

 • 3.

  Bij het ter inzameling aanbieden van kunststofverpakkingen worden de volgende voorschriften in achtgenomen:

 • a.

  de plastic zak wordt alleen op de inzameldag vóór 07.00 uur aan straat gezet. Dit bij voorkeur op de gebruikelijke inzamelplaats van de andere inzamelmiddelen (minicontainers);

 • b.

  de plastic zak dient goed te zijn dichtgeknoopt om verwaaien van het afval te voorkomen;

 • c.

  de kunststof verpakkingen dienen zo klein mogelijk (lucht eruit) gemaakt te worden zodat er zoveel mogelijk verdicht afval in de plastic zak gaat;

 • d.

  de plastic zak wordt goed zichtbaar voor de inzameldienst zodanig aangeboden dat bij sterke wind of wind als gevolg van passerende voertuigen de zak niet wegwaait. De zak mag niet aan vaste objecten (zoals poortjes, paaltjes of hekjes etc.) worden vastgeknoopt, om een vlotte inzameling niet te hinderen. Meerdere zakken mogen wel aan elkaar worden geknoopt.

 • 4.

  Indien de inzameldienst bij een visuele controle vaststelt dat in de aangeboden zak onjuist afval zit, bestaande uit bijv. laminaten, piepschuimverpakkingen, kunststof niet-verpakkingen, niet-huishoudelijke kunststofverpakkingen, restafvalverpakkingen of overig restafval, wordt de zak door de inzameldienst niet meegenomen. De aanbieder dient als dan onverwijld het onjuiste afval te verwijderen uit de plastic zak, en de plastic zak met het juiste kunststof verpakkingsafval bij de eerstvolgende inzameling aan te bieden.

Artikel 14. Regels ter inzameling aanbieden voor op afroep aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische apparaten en grof tuinafval

 • 1.

  Op grond van artikel 10, lid 4 en 5, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische apparaten en grof tuinafval zonder inzamelmiddel, op afroep door de inzameldienst aan huis worden opgehaald.

 • 2.

  Bedrijfsafval, puin, zand, asbest en bouw- en sloopafval wordt niet als grof huishoudelijk afval aangemerkt.

 • 3.

  Huishoudelijk restafval of gft-afval, zoals bladeren en gras, dat in een minicontainer past, wordt niet aangemerkt als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval.

 • 4.

  De inzameling van grof huishoudelijk afval, grote elektrische of elektronische apparaten en grof tuinafval vindt op afroep en tegen betaling volgens de verordening afvalstoffenheffing plaats. De gebruiker van een perceel dient voor deze inzameling op afroep dient een afspraak te worden gemaakt met de inzameldienst.

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval, grote elektrische of elektronische apparaten en grof tuinafval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan, op een zodanige wijze dat het voetgangers en overig verkeer niet kan hinderen of in de doorgang kan belemmeren en overigens geen gevaar of schade kan veroorzaken.

 • 6.

  Het afval dient zoveel mogelijk gebundeld te worden in handzame pakketten.

 • 7.

  Grof tuinafval kan in afwijking van het gestelde onder 4 voor huishoudens binnen de bebouwde kom op afroep gratis worden opgehaald op door de inzameldienst vooraf bekendgemaakte data en voorwaarden.

§ 5 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN BIJ DE MILIEUSTRAAT EN GEMEENTEWERF

Artikel 15. Regels ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de milieustraat en gemeentewerf

 • 1.

  Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening gelden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de milieustraat of gemeentewerf de volgende regels:

  • a.

   bij de afgifte en inzameling van afvalstoffen op de milieustraat zijn het reglement milieustraat Oss en de acceptatievoorwaarden van de milieustraat Oss van toepassing;

  • b.

   op de gemeentewerf kunnen uitsluitend tijdens openingstijden de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, onder b (klein chemisch afval), onder d (oud papier en karton) en onder g (elektrische en elektronische apparaten), van dit besluit gratis ter inzameling worden aangeboden;

  • c.

   uitsluitend huishoudens uit de gemeente Landerd kunnen gebruik maken van de voorzieningen op de milieustraat en de gemeentewerf;

  • d.

   de aanbieder van afvalstoffen moet zich bij de milieustaat of gemeentewerf kunnen legitimeren;

  • e.

   indien er door een aanbieder meerdere categorieën afvalstoffen tegelijkertijd worden aangeboden, dienen de afvalstoffen bij aanbieding te zijn gescheiden naar de categorieën van artikel 3 van dit besluit.

 • 2.

  Het is verboden op de milieustraat of gemeentewerf afvalstoffen aan te bieden die tengevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, specifiek ziekenhuisafval, mest, slachtafval en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen,stoffen die overmatig stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door (zelf)ontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

 • 3.

  Ter controle van het hiervoor bepaalde kan de beheerder in geval van ernstige verdenkingen of bij wijze van streekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te storten op een daartoe aangewezen plaats. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder persoonlijk aanwezig te zijn.

 • 4.

  Niet toegelaten afvalstoffen worden door de beheerder, al dan niet gestort, geweigerd en worden teruggenomen door de aanbieder. Eventuele (verwijderings)kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 5.

  Indien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen in strijd is met het bepaalde in dit besluit kan de aanbieder de toegang worden ontzegd door de beheerder.

 • 6.

  De aanbieder van afvalstoffen vrijwaart de gemeente, exploitant, beheerder en vervoerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan hen toegebracht en/of bij hen ontstaan als gevolg van het niet volledig voldoen door de aanbieder aan de in dit artikel gestelde bepalingen.

§ 6 INZAMELING BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 16. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

§ 7 BIJZONDERE REGELS MET BETREKKING TOT DE INZAMELSTRUCTUUR VAN TEXTIEL

Artikel 17. Algemene uitgangspunten

 • 1.

  Ten behoeve van de inzameling wordt, mede gelet op de doelmatigheid van de inzameling van textiel, slechts een charitatieve instelling als inzameldienst aangewezen die beschikt over het keurmerk van het Centraal bureau fondsenwerving (Cbf-keur), of die door het Cbf volledig positief is bevonden.. Deze aanwijzing geldt voor zowel de huis-aan-huis inzameling, als de inzameling middels speciaal daartoe bestemde textielcontainers of ander brengvoorziening. De inzameldienst voor huis-aan-huis inzameling dient te beschikken over een collectevergunning op grond van Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Landerd.

 • 2.

  De opbrengsten van het door de inzameldienst opgehaalde textiel komen ten goede van de inzameldienst (charitatieve instelling).

 • 3.

  Het inzamelverbod als bedoeld in artikel 6, lid 1, van de verordening geldt niet voor kringloopactiviteiten en eenmalige evenementen, zoals rommelmarkten, braderieën en particuliere inzamelacties die spontaan naar aanleiding van de actualiteit georganiseerd worden.

Artikel 18. Huis-aan-huis inzameling

 • 1.

  Ten minste één maal per jaar wordt door een of meerdere inzameldiensten huis-aan-huis textiel ingezameld bij huishoudens. Dit kan per deelgebied van de gemeente.

 • 2.

  Inzameling vindt plaats met behulp van door de inzameldienst beschikbaar te stellen plastic zakken. De zakken dienen herkenbaar te zijn als bedoeld voor het inzamelen van textiel door de inzameldienst.

 • 3.

  De inzameling als bedoeld in het eerste lid vindt plaats binnen een periode van één week.

 • 4.

  Tijdig wordt aangegeven door de inzameldienst in welke week en welk deelgebied van de gemeente in enig kalenderjaar de inzameling uitgevoerd wordt.

 • 5.

  De gemeente geeft zo mogelijk ook middels de gemeentelijke website en de voorlichtingspagina in een plaatselijke huis-aan-huisblad haar huishoudens informatie over de textielinzameling.

 • 6.

  Binnen twee weken na afloop van de inzamelweek als bedoeld in het derde lid, wordt door de inzameldienst aan de gemeente gerapporteerd over de ingezamelde hoeveelheden textiel in de betreffende inzamelweek.

Artikel 19. Inzameling met textielcontainers of ander brengvoorziening

 • 1.

  De inzameldienst plaatst bovengrondse textielcontainers op de door de gemeente aangewezen locaties.

 • 2.

  De te plaatsen containers als bedoeld in het eerste lid:

  • a.

   zijn vandalisme- en graffitybestendig;

  • b.

   zijn van staal;

  • c.

   hebben een zo hoog mogelijke vullingsgraad;

  • d.

   hebben een goed functionerende en veilig te bedienen inwerpklep.

 • 3.

  Periodiek, nader overeen te komen met de inzameldienst, en in ieder geval jaarlijks wordt door de inzameldienst aan de gemeente gerapporteerd over de ingezamelde hoeveelheden textiel in de gemeente Landerd.

 • 4.

  De containers worden, zo vaak als nodig om overloop van de containers te voorkomen, door de inzameldienst geledigd.

 • 5.

  Onderhoud en groot onderhoud van de container vindt plaats door de inzameldienst.

§ 8 SLOTBEPALINGEN

Artikel 20. Intrekking eerder uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit vastgesteld bij besluit van 1 februari 2011 wordt ingetrokken per 1-1-2015.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt na bekendmaking in werking op 1-1-2015.

Artikel 22. Citeerbepaling

Dit verzameluitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd.

Aldus vastgesteld op 2 december 2014

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris, de burgemeester,

J.A.J. Lenssen M.C. Bakermans Toelichting Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Conform artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt in het eerste lid de inzameldienst aangewezen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Daarnaast is het conform artikel 2, tweede lid, van de verordening mogelijk om andere inzamelaars aan te wijzen voor de inzameling van afzonderlijke componenten huishoudelijk afval.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Met uitzondering van de stromen die wettelijk gescheiden ingezameld moeten worden is de gemeente vrij om te bepalen welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld.

Groente-, fruit en tuinafval

Bedoeld worden loof, schillen en resten van groenten en fruit en aardappelen, gekookte etenswaren, brood, eierschalen, doppen van pinda’s en nootjes, snijbloemen, gras, stro, bladeren, klein snoeiafval, resten van tuinplanten, kort gemaakte takken en composteerbare zakken en composteerbare verpakkingsmaterialen. T.a.v. dit laatste onderdeel wordt opgemerkt dat de zakken en verpakkingsmaterialen voorzien dienen te zijn van een kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat het product voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432).

Grof huishoudelijk afval

Tot grof huishoudelijk afval wordt ook gerekend gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi. Tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht. De inzamelaars van goedzooi zijn kringloopbedrijven. Rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

In dit artikel wordt voor elk in artikel 4, eerste lid, van de verordening aangewezen afzonderlijk in te zamelen huishoudelijke afvalstroom worden aangewezen, welke inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen worden gebruikt.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

In dit artikel wordt op grond van artikel 5, lid 3, van de verordening aangegeven welke overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen met welke frequentie en/of in welke delen van de gemeente worden ingezameld.

Artikel 6. Regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen

Op grond van artikel 10, lid 3, van de verordening worden regels opgesteld omtrent het gebruik van de door de gemeente verstrekte inzamelmiddelen.

Artikel 7. Regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel moeten worden aangeboden

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld omtrent de plaats

en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen, zijnde restafval en gft-afval, moeten worden

aangeboden. De inzameldienst zamelt het rest- en gft-afval in met voertuigen voorzien van een zijlader, waardoor de afvalcontainers, op aanwijzing van de inzameldienst, aan èèn zijde van de openbare weg geplaatst dienen te worden. Voor een zoveel mogelijke efficiënte inzameling dienen de containers op een door de inzameldienst aangegeven verzamel- of clusterplaats aangeboden te worden. Uitgangspunt hierbij is dat de aanwijzing van de inzameldienst het volgende omvat:

De container dient aangeboden te worden op de plaats waar de inzameldienst, na lediging de (lege) container terugplaatst. Dit kan een verzamel- of clusterplaats zijn op enige afstand van de woning waarbij de container behoort.

De inzameldienst kan stickers op containers plakken om tips en aanwijzingen te geven over de wijze van aanbieden en indien nodig werken met zogenaamde gele of rode kaarten.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

In deze bepaling wordt geregeld wanneer huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling mogen worden aangeboden en hoe er wordt omgegaan met verschuivingen in het ophaalschema. Daarnaast wordt de burger in deze bepaling verplicht het inzamelmiddel op eigen terrein te plaatsen, dan wel zo dicht mogelijk tegen het eigen terrein buiten de periode dat het inzamelmiddel ter inzameling mag worden aangeboden.

Artikel 9. Regels ter inzameling aanbieden van klein chemisch afval

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld voor een specifieke categorie huishoudelijke afvalstof, te weten klein chemisch afval, omtrent de plaats en de wijze waarop deze moet worden aangeboden.

Artikel 10. Regels ter inzameling aanbieden van oud papier en karton

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld voor een specifieke categorie huishoudelijke afvalstof, te weten oud papier en karton, omtrent de plaats en de wijze waarop deze moet worden aangeboden.

Artikel 11. Regels ter inzameling aanbieden van textiel

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld voor een specifieke categorie huishoudelijke afvalstof, te weten textiel, omtrent de plaats en de wijze waarop deze moet worden aangeboden.

Artikel 12. Regels ter inzameling aanbieden van eenmalig verpakkingsglas

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld voor een specifieke categorie huishoudelijke afvalstof, te weten eenmalig verpakkingsglas, omtrent de plaats en de wijze waarop deze moet worden aangeboden.

Artikel 13. Regels ter inzameling aanbieden van kunststof verpakkingen

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld voor een specifieke categorie huishoudelijke afvalstof, te weten kunststof verpakkingen, omtrent de plaats en de wijze waarop deze moet worden aangeboden.

Artikel 14. Regels ter inzameling aanbieden voor op afroep aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische apparaten en grof tuinafval

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld voor een specifieke categorie huishoudelijke afvalstof, te weten grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische apparaten en grof tuinafval welke op afroep aan huis worden aangeboden an opgehaald.

Artikel 15. Regels ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de milieustraat en gemeentewerf

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden regels gesteld voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de milieustraat of gemeentewerf.

Artikel 16. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

In deze bepaling worden regels gesteld wanneer en hoe bedrijfsafvalstoffen mogen worden aangeboden aan een ander dan de inzameldienst.

Artikel 17. Algemene uitgangspunten

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden bijzondere regels gesteld met betrekking tot de inzamelstructuur van textiel. Het betreft in dit artikel algemene uitgangspunten voor wat betreft de inzamelaars.

Artikel 18. Huis-aan-huis inzameling

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden bijzondere regels gesteld met betrekking tot de inzamelstructuur van textiel. Het betreft in dit artikel regels voor wat betreft het huis-aan-huis inzamelen van textiel (brengsysteem).

Artikel 19. Inzameling met textielcontainers of ander brengvoorziening

Op grond van artikel 10, lid 4, van de verordening worden bijzondere regels gesteld met betrekking tot de inzamelstructuur van textiel. Het betreft in dit artikel regels voor wat betreft het inzamelen met textielcontainers of andere brengvoorziening (haalsysteem).

Artikel 20. Intrekking eerder vastgesteld uitvoeringsbesluit

Het eerder hiervoor vastgestelde uitvoeringsbesluit wordt ingetrokken per 1-1-2015.

Artikel 21. Inwerkingtreding

In deze bepaling is geregeld dat het uitvoeringsbesluit in werking treedt op 1-1-2015, nadat het al eerder is bekendgemaakt.

Artikel 22. Citeerbepaling

De citeertitel is de naam waaronder het besluit kan worden aangehaald.