Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Gewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd
CiteertitelGewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGeurgebiedsvisie 2014 gemeente Landerd Normenkaart Verordening geurhinder en veehouder 2014 gemeente Landerd

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, Artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2015Deze regeling vervangt de Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd

12-03-2015

Arena, 20 maart 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd

 

 

Gewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

 • -

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

 • -

  Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

 • -

  Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

 • -

  Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

 • -

  Traditionele huisvesting: huisvesting als bedoeld in de Regeling ammoniak en veehouderij onder A 1.100, met uitzondering van de afkalfstal, de ziekenstal en aparte huisvesting voor hoogdrachtige koeien.

 • -

  Emissiearme huisvesting: ammoniakemissiearme stallen opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij anders dan categorie A 1.100, met uitzondering van de afkalfstal, de ziekenstal en aparte huisvesting voor hoogdrachtige koeien.

  • Artikel 2: Aanwijzing gebieden

   • 1.

    Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, 3 en 4 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Landerd.

   • 2.

    Het gebied als bedoeld in lid 1 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Geurgebiedsvisie 2014 gemeente Landerd en bijbehorende gewaarmerkte kaart (Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd). Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt verwezen naar de Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

 • A.

  Woonkern Zeeland 1,0 odour units.

 • B.

  Woonkernen Reek, Schaijk, ‘t Oventje 2,0 odour units.

 • C.

  Bedrijventerrein Voederheil II 6,0 odour units.

 • D.

  Bedrijventerrein Voederheil, De Roskam 1,0 odour units.

 • E.

  Bedrijventerrein De Louwstraat 2,0 odour units.

 • F.

  Buitengebied 9,0 odour units.

 • Artikel 4: Andere waarden voor de afstanden

  • 1.

   In overeenstemming met artikel 4, eerste lid van de Wet, bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld – met uitzondering van melk-, kalf-, zoogkoeien, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar (categorieën A1, A2 en A7 uit de Regeling geurhinder en veehouderij) en nertsen – en een geurgevoelig object:

   • a.

    Binnen de bebouwde kom (de gebieden A t/m E) ten minste 100 meter;

   • b.

    Buiten de bebouwde kom (gebied F) ten minste 50 meter.

  • 2.

   In afwijking van artikel 4, eerste lid van de Wet, bedraagt de minimale afstand tussen een melkrundveehouderij met melk-, kalf-, zoogkoeien, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar (categorieën A1, A2 en A7 uit de Regeling geurhinder en veehouderij) en een geurgevoelig object de in tabel 1 genoemde waarde.

Tabel 1: andere vaste afstanden

totaal aantal melk-, kalf-, zoogkoeien, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar (categorieën A1, A2 en A7 uit de Regeling geurhinder en veehouderij)

afstand tot object

buiten de kom (gebied F)

afstand tot object

binnen de kom (gebieden A t/m E)

traditionele huisvesting

meer dan 50% van de ouderdieren emissiearm gehuisvest*

alle ouderdieren emissiearm gehuisvest*

traditionele huisvesting

meer dan 50% van de ouderdieren emissiearm gehuisvest*

alle ouderdieren emissiearm gehuisvest*

100

50 m

50 m

50 m

100 m

100 m

100 m

101 - 200

65 m

50 m

50 m

200 m

100 m

100 m

201 – 300

100 m

75 m

50 m

250 m

200 m

125 m

301 – 500

300 m

225 m

150 m

900 m

675 m

450 m

> 500

500 m

375 m

250 m

1.300 m

975 m

650 m

* Bij het bepalen van dit percentage worden de afkalfstal, de ziekenstal en aparte huisvesting voor hoogdrachtige koeien (zie Artikel 1: Begripsbepaling) buiten beschouwing gelaten.

3.In afwijking van artikel 4, lid 2 van de Wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar nertsen worden gehouden, waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object de in tabel 2 genoemde waarden. In de berekening worden jongen en reuen buiten beschouwing gelaten. Indien meer dan 12.000 fokteven worden gehouden wordt de afstand voor elke extra 3.000 fokteven met 25 meter vergroot.

3. Tabel 2: vaste afstanden nertsen

Rav-nr

diercategorie

aantal fokteven

H 1

Nertsen

1-1000

1001-1500

1501-3000

3001-6000

6001-9000

9001-12000

geurgevoelig object

binnen bebouwde kom

175

200

225

250

275

300

geurgevoelig object

buiten bebouwde kom

traditionele huisvesting

100

125

150

175

200

225

geurgevoelig object

buiten bebouwde kom

emissiearme huisvesting

75

100

125

150

185

219

Artikel 5:Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Gewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd”.

Artikel 6:Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 7: Overgangsrecht

De “Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd” vervalt op het moment dat de “Gewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd” in werking treedt.