Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een subsidie aan kinderopvang De Schaepskooi voor het uitvoeren van het arrangement spelen en ontwikkelen in de kernen Zeeland en Schaijk. Gemeente Landerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels met betrekking tot het verlenen van een subsidie aan kinderopvang De Schaepskooi voor het uitvoeren van het arrangement spelen en ontwikkelen in de kernen Zeeland en Schaijk. Gemeente Landerd
CiteertitelNadere regels met betrekking tot het verlenen van een subsidie aan kinderopvang De Schaepskooi voor het uitvoeren van het arrangement spelen en ontwikkelen in de kernen Zeeland en Schaijk. Gemeente Landerd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een subsidie aan kinderopvang De Schaepskooi voor het uitvoeren van het arrangement spelen en ontwikkelen’ in de kernen Zeeland en Schaijk biedt de juridische basis voor het verlenen van een subsidie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Awb
 2. Asv

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201701-01-201731-12-2017Nieuwe regeling

09-02-2017

Weekblad Arena, 24 februari 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een subsidie aan kinderopvang De Schaepskooi voor het uitvoeren van het arrangement spelen en ontwikkelen in de kernen Zeeland en Schaijk. Gemeente Landerd

De raad van de gemeente Landerd;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 27 december 2016.

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening Gemeente Landerd.

BESLUIT:

Vast te stellen:

‘Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een subsidie aan kinderopvang De Schaepskooi voor het uitvoeren van het arrangement ‘spelen en ontwikkelen’ in de kernen Zeeland en Schaijk’

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.Kinderopvang de Schaepskooi: Organisatie voor het uitvoeren van het arrangement

‘spelen en ontwikkelen in de kernen Zeeland en Schaijk, hierna te noemen de Schaepskooi.

 • 2.

  Subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb.

 • 3.

  Budgetsubsidie: subsidie waarbij de Schaepskooi een maximumbedrag aan middelen

  krijgt toegewezen voor één jaar, om een tevoren overeengekomen

  activiteitenpakket uit te voeren.

 • 4.

  Ouderbijdrage: ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze wordt

  bepaald aan de hand van de ‘Adviestabel ouderbijdragen peuterwerk’, die jaarlijks

door de VNG wordt opgesteld.

 • 5.

  Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de

  kinderopvang.

 • 6.

  Doelgroepkinderen: Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van spraak- taalontwikkeling en/of waarbij omgevingsfactoren de spraaktaalontwikkeling negatief beïnvloeden.

Artikel 2. Aanvullende voorschriften voor subsidiëring

 • 1.

  Uitvoeren van het arrangement ‘spelen en ontwikkelen’ in Schaijk en Zeeland, waarin de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing van jonge kinderen wordt bevorderd.

 • 2.

  De huidige locaties in Schaijk en Zeeland worden voor het uitvoeren van het arrangement ‘spelen en ontwikkelen’ gehandhaafd. In Schaijk is dit jeugdgebouw ‘De Piramide’ en kindcentrum ‘De Morgenzon’ in Zeeland.

 • 3.

  Voordat de subsidie wordt toegekend dienen de huurcontracten overgezet te worden op naam van kinderopvang ‘De Schaepskooi’.

 • 4.

  Ouders die onder de Wet Kinderopvang vallen vragen bij de Belastingdienst een

  kinderopvangtoeslag aan.

 • 5.

  Het arrangement ‘spelen en ontwikkelen’ locatie Schaijk en Zeeland is alleen toegankelijk voor kinderen woonachtig in de gemeente Landerd.

 • 6.

  Uitvoering geven aan voorschoolse educatie conform de kwaliteitseisen die opgenomen zijn in het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’.

 • 7.

  Gebruik maken van het registratiesysteem KIJK voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen.

 • 8.

  Afspraken met de partners om de doorgaande lijn te waarborgen om op die manier te realiseren dat kinderen een goede start maken voor zij aan de basisschool beginnen.

 • 9.

  Samenwerken met het Centrum Jeugd en Gezin / Basisteam Jeugd en Gezin, zodat ouders met opvoed- en opgroeivragen worden ondersteund.

 • 10.

  Uitvoering geven aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 • 11.

  Toepassen van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage tabel ‘Peuterwerk’ van de VNG.

 • 12.

  Voor het uitvoeren van de activiteiten moeten de landelijk vastgestelde eisen die

opgenomen zijn in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de

Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in acht worden genomen.

13.De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. De GGD voert dat toezicht uit in opdracht van de gemeente.

Artikel 3. Aanvullende administratieve voorschriften.

 • 1.

  De Schaepskooi presenteert na ieder kwartaal, in de maand na afloop van het kwartaal, de werkelijke realisatie ten opzichte van de begroting aan de gemeente.

 • 2.

  De Schaepskooi legt vóór 1 juni 2018 verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag.

 • 3.

  Vóór 1 november 2017 dient de Schaepskooi een jaarplan en begroting in voor het jaar 2018.

De begroting vermeldt de verwachte kosten, de verwachte opbrengsten, de verwachte financiële bijdragen van derden en het verwachte subsidiebeslag.

In het jaarplan staan de plannen omschreven waar het komend kalanderjaar de aandacht op wordt gevestigd. In het jaarplan staat minimaal opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de punten genoemd onder artikel 2 in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep.

 • 1.

  Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

 • 2.

  Doelgroepkinderen.

Artikel 5. Subsidie.

 • 1.

  De Schaepskooi ontvangt in 2017 een budgetsubsidie, ad. € 61.396,-.

 • 2.

  Het subsidiebedrag van € 61.396,- betaalt de gemeente uit als voorschot. De voorschotten worden per kwartaal uitbetaald (januari – april – juli – oktober) ad.

€ 15.349,- per kwartaal.

 • 3.

  De subsidie wordt achteraf verantwoord door de Schaepskooi aan de hand van de jaarrekening 2017 met accountantsverklaring en daarna definitief vastgesteld door de gemeente. Uit de jaarrekening 2017 moet het resultaat van locatie Schaijk / Zeeland op kostenplaatsniveau separaat naar voren komen.

 • 4.

  Indien de exploitatierekening met inbegrip van de ontvangen budgetsubsidie een positief saldo aanwijst, is de Schaepskooi op grond van artikel 21 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd’ gerechtigd om uit het positieve saldo een egalisatiereserve te vormen danwel aan te vullen. Het aldus gevormde, danwel aangevulde egalisatiereserve, mag na toevoeging van het resultaat niet meer bedragen dan 10% van de gemeentelijk subsidie 2017.

   

 

 • 5

  Een eventueel negatief saldo dient door de Schaepskooi zelf opgevangen te worden en ten laste te worden gebracht van de opgebouwde egalisatiereserve.

 • 6

  De samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Kinderopvang Landerd en De Schaepskooi maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

 

7Indien de Schaepskooi wil stoppen met het uitvoeren van het arrangement ‘spelen en ontwikkelen’ op de locaties in Schaijk en/of Zeeland dient dit een half jaar voorafgaand aan een nieuw subsidiejaar kenbaar gemaakt te worden aan de gemeente Landerd. De Schaepskooi biedt andere partijen de mogelijkheid, met behoud van personeel en andere aanverwante zaken, om het arrangement ‘spelen en ontwikkelen’ voort te zetten.

 

Artikel 6. Bestuurlijk overleg

 • 1.

  Partijen verplichten zich tot het twee maal per jaar voeren van bestuurlijk overleg, en verder wanneer een van beide partijen een bestuurlijk overleg nodig acht.

 • 2.

  De gemeente is vertegenwoordigd door de verantwoordelijke wethouder. De wethouder laat zich vergezellen door de ambtenaar, die belast is met het adviseren van het gemeentebestuur op het beleidsterrein waarop de instelling werkzaam is.

 • 3.

  De Schaepskooi is vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden.

 • 4.

  De voorzitter van een bestuurlijk overleg is de wethouder, en is tevens initiatiefnemer.

 • 5.

  Afspraken tussen partijen gemaakt in dit bestuurlijk overleg maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 7. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2017 en geldt tot 31 december 2017.

Zeeland, 9 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris,

de burgemeester,

T.M.M. Hoex

M.C. Bakermans