Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Subsidieregeling Lokaal onderwijsbeleid / schoolbegeleiding 2010-2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Lokaal onderwijsbeleid / schoolbegeleiding 2010-2013
CiteertitelSubsidieregeling Lokaal onderwijsbeleid / schoolbegeleiding 2010-2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpwelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subisidieregeling Lokaal onderwijsbeleid / schoolbegeleiding 2008-2011. De Subsidieregeling Lokaal onderwijsbeleid / schoolbegeleiding 2008-2013 is ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-12-201023-12-2014Onbekend

01-07-2010

Arena, 26-07-2010

-1.851.13 .02

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Lokaal onderwijsbeleid / schoolbegeleiding 2010-2013

 

 

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling Lokaal onderwijsbeleid / Schoolbegeleiding 2010 – 2013.

Per 1 januari 2010 wordt € 19.757,- (prijspeil 2010) ingezet als subsidie-budget voor projecten op het terrein van Lokaal Onderwijsbeleid (LOB). De gemeentelijke bijdrage, € 20.553,- (prijspeil 2010), voor schoolbegeleiding / onderwijsontwikkeling wordt per 1 januari 2010 rechtstreeks aan basisschool ‘Den Omgang’, basisschool ‘De Regenboog’, basisschool ‘De Kreek’l’, basisschool ‘Vlasgaard’, basisschool ’t Oventje’, openbare basisschool ‘De Wizzert’ en LZK-school ‘De Vlinder’, ter beschikking gesteld. De verdeling van middelen voor schoolbegeleiding / onderwijsontwikkeling vindt plaats op basis van de teldatum 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar. Jaarlijks verantwoorden de scholen de ontvangen middelen aan de gemeente.

Projecten op het raakvlak onderwijs en jeugd kunnen in aanmerking komen voor subsidiering in het kader van de subsidieregeling 2010 – 2013.

1. Toepassing subsidieregeling Lokaal Onderwijsbeleid.

Gelet op de oorsprong en de functie van het budget LOB als onderdeel van de wettelijke regeling Schoolbegeleiding (WRS) beschouwen wij de subsidieregeling Lokaal Onderwijsbeleid als een bijzondere subsidieregeling en valt deze niet onder de reikwijdte en de bepalingen van de Algemene subsidieverordening (zie artikel 2 algemene subsidieverordening).

2. Doelstelling subsidieregeling Lokaal Onderwijsbeleid gemeente Landerd.

De subsidieregeling Lokaal Onderwijsbeleid draagt bij aan de maximale ontplooiing van leerlingen in sociaal-maatschappelijke zin.

3. Richtinggevend kader van mogelijke onderwerpen c.q. projecten LOB.

 • ·

  Het bevorderen van samenhang tussen scholen en instellingen/organisaties ter bevordering van een gelijkwaardige en volwaardige ontplooiing van leerlingen.

 • ·

  Nadere afstemming waar het gaat om de overgang van voor- en vroegschoolse educatie naar basisonderwijs en van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en verder.

 • ·

  Achterstanden verminderen bij groepen leerlingen op basis van sociaal-economische achtergrond.

 • ·

  Culturele vorming/educatie.

 • ·

  Nadere samenwerking sport en school.

 • ·

  Sociale vorming (waarden en normen) en het bestrijden van sociaal ongewenste ontwikkelingen bij jeugdigen (pesten, discriminatie/rechts extremistische uitingen etc.) en stimuleren van actief burgerschap.

4. Voorwaarden aanvragen subsidieregeling LOB.

 • ·

  Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en school voor speciaal onderwijs (LZK-school ‘de Vlinder’) in onze gemeente.

 • ·

  Voor de subsidieregeling LOB komen in principe geen aanvragen in aanmerking die via andere overheden, organisaties of instellingen bekostigd danwel uitgevoerd worden; eventueel is wel aansluiting mogelijk bij projecten/maatregelen in het kader van WSNS, ontwikkelingsachterstanden, emancipatiebeleid, ICT-beleid etc.

 • ·

  Projecten/activiteiten hebben betrekking op instellingen voor voorschoolse periode en op schoolniveau of op specifieke doelgroepen leerlingen (gemeenschappelijk kenmerk) en niet op individuele leerlingen.

 • ·

  Projecten/activiteiten hebben geen structureel karakter en beperken zich zoveel mogelijk tot een uitvoeringstermijn van 1 jaar, met indien noodzakelijk een uitloop naar 2 jaar.

 • ·

  Verbindingen in probleemstelling met andere werksoorten, bijv. bibliotheek, jeugdzorg etc. zijn mogelijk (verwerkt in de aanvraag), maar het primaat van de activiteit/project ligt bij de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs.

 • ·

  Aanvragen moeten passen binnen het vastgestelde preventief jeugdbeleid.

5. Indienen, behandelen en beoordelen van aanvragen subsidieregeling LOB.

 • ·

  Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, waarbij wel wordt gestreefd naar onderlinge afstemming waar het gaat om beoogde uitvoeringstermijnen.

 • ·

  De aanvragen worden in behandeling genomen door de regiegroep LOB. De regiegroep LOB bestaat uit twee vertegenwoordigers van de basisscholen uit de gemeente Landerd en telkens één vertegenwoordiger van de, Stichting Kinderopvang Uden, De Schaepskooi BV, Stichting Peuterspeelzalen Landerd en gemeente. De regiegroep komt vier keer per jaar bijeen en wordt begeleid door onderwijsbegeleidingsdienst Giralis.

 • ·

  Beoordeling van de aanvragen (inhoud, omvang) en toekenning van de subsidie LOB vindt plaats door de regiegroep LOB. Aan het einde van een kalenderjaar legt de regiegroep LOB verantwoording af aan het College van Burgemeester en Wethouders over de besteding van de middelen.

6. Duur van de subsidieregeling en vaststelling budget.

 • ·

  De subsidieregeling LOB heeft betrekking op de periode 2010-2013.

 • ·

  Het LOB-budget wordt jaarlijks door het College van Burgemeester en Wethouders ter

beschikking gesteld aan de regiegroep LOB.

·Het budget bedraagt € 19.757,- per kalenderjaar (prijspeil 2010); hierbij geldt als

maximumbudget voor een projectaanvraag € 10.000,- tenzij na overleg met de regiegroep LOB anders wordt bepaald op grond van het uitgesproken algehele belang van de betreffende projectaanvraag.

 • ·

  De subsidie LOB heeft betrekking op een kalenderjaar.

 • ·

  Indien gehonoreerde aanvragen gezamenlijk het jaarlijks beschikbare budget

overschrijden wordt door de regiegroep LOB nader beoordeeld welke aanvraag doorschuift naar het volgend jaar; danwel wordt beoordeeld of de budgettering van een betreffende projectaanvraag kan worden verdeeld over meerdere jaren.

·Indexering vindt plaats conform het indexcijfer uit de gemeentelijke begroting zoals

jaarlijks wordt vastgesteld door de raad.

·Een restant in enig jaar worden niet overgeheveld naar een volgend jaar.

7. Evaluatie.

De aanvrager brengt na afloop van het aangevraagde project/activiteit verslag uit aan de regiegroep LOB. Na de subsidieperiode volgt een algehele evaluatie; deze evaluatie wordt besproken in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) en ter vaststelling aangeboden aan het college. De raad beslist in 2013 over een eventuele voorzetting van een nieuwe subsidieperiode LOB.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Landerd

in zijn openbare vergadering van 1 juli 2010.

De Raad voornoemd,

de griffier de voorzitter,

J.A.G. Huijs W.C. Doorn-van der Houwen