Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012
CiteertitelVerordening precariobelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening precariobelasting 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 228
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013Intrekking

11-12-2012

Kompas Regiokrant, 24-12-2012

2012-83I
21-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

12-12-2011

Kompas Regiokrant, 20-12-2011

2011-124-I

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

gelezen het voorstel van 15 november 2011;

 

gelet op artikelen 216 en 228 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  maand: een kalendermaand;

 • c.

  week: een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen;

 • d.

  dag: een periode van vierentwintig uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte

  daarvan;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijkeregistratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeente-grond of gemeentewater mag hebben.

Artikel 2 Aard van de heffing

Op grond van deze verordening wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond of gemeentewater een precariobelasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene van wie dan wel ten behoeve van wie één of meer voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond of gemeentewater afkomstig zijn of aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van een voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of gemeentewater, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of gemeentewater heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing; tarieven

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2.

  Gedeelten van in de tabel vermelde eenheden worden voor een geheel gerekend.

Artikel 5 Tijdvak

 • 1.

  Indien de belasting wordt geheven naar jaar- en maandtarieven, is het belastingtijdvak het jaar respectievelijk het aantal maanden in het jaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn.

 • 2.

  Indien de belasting wordt geheven naar weektarieven, is het belastingtijdvak het aantal weken in het jaar dat de voorwerpen aanwezig zijn.

 • 3.

  Indien de belasting wordt geheven naar dagtarieven, is het belastingtijdvak het aantal dagen in het jaar dat de voorwerpen aanwezig zijn.

 • 4.

  Voor bootjes gelegen in gemeentewater wordt belasting geheven naar jaartarief. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel volle kalendermaanden als er in dat belastingjaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht nog overblijven, met inbegrip van de kalendermaand waarin de belastingplicht is ontstaan.

Artikel 6 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Tarieftoepassing en ontheffing

 • 1.

  Bij de toepassing van de tarieven:

  • a.

   wordt de belasting berekend aan de hand van de in de tarieventabel behorende bij deze verordening vermelde tarieven;

  • b.

   wordt, voorzover van toepassing, voor de berekening van de belasting uitgegaan van de maten van het grootste buitenwerks gemeten vlak of bij niet-rechthoekige vlakken van twee denkbeeldig langs de uitersten van het vlak getrokken lijnen, die loodrecht op elkaar staan;

  • c.

   wordt, indien meer dan één voorwerp op gemeentegrond of gemeentewater door eenzelfde belastingplichtige wordt gehouden of meer dan één gemeentebezitting wordt gebruikt en deze naar maatschappelijke opvattingen bij elkaar behoren, voor de berekening van de belasting de tussenliggende ruimte mede in aanmerking genomen.

 • 2.

  In geval van toepassing van jaar- of maandtarieven worden aanslagen van € 10 of minder niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één aanslag.

Artikel 8 Vrijstellingen

 • a.

  De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of gemeentewater waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • c.

  brievenbussen;

 • d.

  wegwijzers en verkeeraanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en andere overeenkomstige instellingen;

 • e.

  naambordjes en naamplaten, niet meer vermeldend dan de naam van de bewoner en het beroep of bedrijf, aangebracht plat tegen de gevel van de percelen;

 • f.

  vlaggenstokken en vlaggen voor zover niet gebruikt voor reclamevlaggen;

 • g.

  deuren, welke krachtens wettelijk voorschrift naar buiten moeten openslaan;

 • h.

  gevellijsten, plinten, kozijnen, raamdorpels en dergelijke bouwdelen, alsmede afvoerpijpen van hemelwater;

 • i.

  het innemen van openbare grond of, indien dit niet langer dan drie uren duurt;

 • j.

  het hebben van voorwerpen waarvan de aanwezigheid door de gemeente gedoogd dient te worden;

 • k.

  het innemen van openbare gemeentegrond op het marktterrein als bedoeld in artikel 1, aanhef en letter a., b. en c., met de daarbij behorende besluiten van de Marktverordening en het innemen van openbare gemeentegrond voor vergelijkbare standplaatsen elders in de gemeente

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 5, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 5, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 4,50.

Artikel 10 Betaling

 • 1.

  De primitieve en definitieve aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede één maand later.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 9, tweede lid schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending ervan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De verordening “Verordening precariobelasting 2011” van 13 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als `Verordening precariobelasting 2012'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2011.

De voorzitter,

De griffier,

Tarieventabel 2012

behorende bij de “Verordening precariobelasting 2012”.

 

A.         Openbare gemeentegrond.

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond, gelden de volgende tarieven, per strekkende of vierkante meter:

 • a.

  voor een dag                          €            0,64

 • b.

  voor een week                        €            1,79

 • c.

  voor een maand                     €            4,00

 • d.

  voor een jaar                          €          35,33

 

B.        Openbaar gemeentewater.

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbaar gemeentewater, gelden de volgende tarieven, per strekkende of vierkante meter:

 • a.

  voor een dag                          €            1,02

 • b.

  voor een week                        €            1,28

 • c.

  voor een maand                     €            1,98

 • d.

  voor een jaar                          €            2,93

 

C.        Kabels en leidingen

Voor het hebben van kabels en leidingen onder, op of boven openbare gemeentegrond of gemeentewater:

per strekkende meter per jaar           €          3,56

 

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2011.

 

De griffier van de gemeente Landsmeer,