Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand/Wet investeren in jongeren Landsmeer 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 47
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201201-01-201210-03-2015Nieuwe regeling

28-11-2012

Kompas Regiokrant, 18-12-2012

2012-74

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op 147, lid 1, Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand (WWB)

 

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande de cliëntenparticipatie WWB;

 

Besluit:

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de gemeente: de gemeente Landsmeer.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer.

  • c.

   belanghebbenden: personen die een uitkering ingevolge de WWB ontvangen, alsmede personen die een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) ontvangen, niet-uitkeringsgerechtigden, voor wiens Arbeidsinschakeling het college verantwoordelijk is, en personen die gesubsidieerde arbeid verrichten.

  • d.

   maatschappelijke organisaties: instellingen die direct of indirect deel uitmaken van het dagelijkse leven van de bij de cliëntenparticipatie betrokken personen.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben de zelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB).

Artikel 2 In stand houden Cliëntenplatform

Het college bevordert het in stand houden van het Cliëntenplatform.

Artikel 3 Leden van het Cliëntenplatform

 • 1.

  Het Cliëntenplatform bestaat uit belanghebbenden en/of vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

 • 2.

  Het Cliëntenplatform bestaat uit maximaal 5 personen.

 • 3.

  Bij voorkeur is een van de leden van het Cliëntenplatform een belanghebbende, die een uitkering krachtens de wet ontvangt.

 • 4.

  Uitgesloten van lidmaatschap zijn: collegeleden, raadsleden, ambtenaren van de gemeente Landsmeer en leden van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften.

Artikel 4 Benoeming van de leden

 • 1.

  Het college benoemt de leden van het Cliëntenplatform. De leden hebben op individuele titel zitting in het platform en vertegenwoordigen geen achterban.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar. De leden zijn herbenoembaar.

 • 3.

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

 • 4.

  Nieuwe leden van het Cliëntenplatform worden benoemd door het college op voordracht van het Cliëntenplatform.

 • 5.

  Het Cliëntenplatform is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van het Cliëntenplatform eindigt indien het lid geen belanghebbende of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisaties meer is.

 • 2.

  Het lidmaatschap van het Cliëntenplatform eindigt indien het lid aftreedt.

 • 3.

  Het lidmaatschap van het Cliëntenplatform eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, tweede lid is verlopen.

 • 4.

  In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, kan het lid de functie blijven vervullen totdat in de vacature is voorzien, totdat de zittingduur van 4 jaar is versteken.

 • 5.

  Het Cliëntenplatform is verantwoordelijk voor een tijdige voordracht van nieuwe leden van het Cliëntenplatform.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De reguliere vergaderingen van het Cliëntenplatform vinden minimaal eenmaal per jaar plaats.

 • 2.

  Een vergadering als bedoeld in het eerste lid wordt minimaal 4 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

 • 3.

  De reguliere vergaderingen worden ingesteld en bijgewoond door de Wethouder Sociale Zaken. De leden van het Cliëntenplatform, alsmede de wethouder Sociale Zaken, kunnen tot twee weken voor de vergadering, onderwerpen op de agenda voor de vergadering plaatsen.

 • 4.

  Op verzoek van een meerderheid van de leden van het Cliëntenplatform, kan er tussentijds een vergadering plaatsvinden.

 • 5.

  Een vergadering als bedoeld in het vierde lid wordt minimaal 2 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

 • 6.

  De tussentijdse vergaderingen worden in beginsel bijgewoond door de Wethouder Sociale Zaken. De leden van het Cliëntenplatform, alsmede de wethouder Sociale Zaken, kunnen tot één week voor de vergadering, onderwerpen op de agenda voor de vergadering plaatsen.

 • 7.

  Indiening van onderwerpen voor de vergadering geschiedt schriftelijk bij de ambtelijk secretaris van het Cliëntenplatform.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  Aan het Cliëntenplatform wordt de mogelijkheid gegeven om in het gemeentehuis te vergaderen

 • 2.

  Het Cliëntenplatform wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris is de juridisch beleidsmedewerker van de afdeling Zorg en Welzijn.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   uitnodiging voor de vergadering conform artikel 6,

  • b.

   vaststelling van de agenda overeenkomstig de aangedragen voorstellen conform artikel 6,

  • c.

   verzending van de agenda,

  • d.

   informatievoorziening ten behoeve van de leden en de voorzitter van het Cliëntenplatform, en

  • e.

   reservering van de vergaderruimte.

Artikel 8 Adviezen Cliëntenplatform

 • 1.

  De adviezen van het Cliëntenplatform worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van het Cliëntenplatform.

 • 2.

  Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

 • 3.

  Het Cliëntenplatform kan het college adviseren met betrekking tot de uitvoering van de wet, voorgenomen beleid en wijzigingen van bestaand beleid.

 • 4.

  Teneinde het Cliëntenplatform de gelegenheid te geven adequaat te adviseren verstrekt de ambtelijk secretaris aan de leden van het Cliëntenplatform het concept college voorstel en verzoekt de leden binnen 2 weken om een reactie.

 • 5.

  De adviezen van het Cliëntenplatform worden op schrift aan de ambtelijk secretaris verstrekt. De ambtelijk secretaris verwerkt de reactie van het Cliëntenplatform in het advies aan het college, zodat het college het advies in haar beoordeling kan betrekken.

 • 6.

  Het is het Cliëntenplatform niet toegestaan adviezen te geven omtrent individuele zaken.

Artikel 9 Vergoeding Cliëntenplatform

 • 1.

  De leden van het Cliëntenplatform komen in aanmerking voor een vergoeding gebaseerd op artikel 14, 1e lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de onkostenvergoeding, genoemd in lid 1, vast.

 • 3.

  De vergoeding wordt voor maximaal 10 bijeenkomsten per jaar betaald.

Artikel 10 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht de dag na publicatie in het Kompas per 1 januari 2012 in werking.

 • 2.

  De Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand/Wet investeren in jongeren Landsmeer 2009 wordt ingetrokken op het moment dat de ‘Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012’ in werking treedt.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landsmeer, gehouden op 28 november 2012

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,