Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening voor het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp 2010
CiteertitelVerordening voor het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening ontheffingen inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp. van 26 juni 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201011-03-2016Nieuwe regeling

18-10-2010

Kompas Regiokrant, 26-10-2010

2010-84

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp 2010

De raad van de gemeente Landsmeer

 

Gelezen het voorstel van 31 augustus, nummer 2010-84;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet:

 

Besluit:

 

vast te stellen de:“Verordening voor het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp 2010”

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

A.Burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer.

 

B.Inwoners van Landsmeer.

Zij die in de Gemeentelijke Basisadministratie staan geregistreerd als zijnde inwoner van de gemeente Landsmeer.

 

C.Inrijverbod bij Purmerland

Geslotenverklaring van de weg bij Purmerland voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op werkdagen tussen 06.00 uur en 09.00 uur, middels plaatsing van bord C6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en overeenkomstig het verkeersbesluit d.d. 13 september 1999.

 

D.Inrijverbod bij Den Ilp

Geslotenverklaring van de weg bij Den Ilp voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op werkdagen tussen 16.00 uur en 19.00 uur, middels plaatsing van bord C6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en overeenkomstig het verkeersbesluit d.d. 25 april 2006.

 

E.Jaarontheffing/Deelontheffing

Een jaarontheffing is een door burgemeester en wethouders afgegeven schriftelijk bewijs van ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp, welk bewijs is gesteld op één kenteken en een geldigheidsduur heeft van 1 jaar. Een deelontheffing is een door burgemeester en wethouders afgegeven schriftelijk bewijs van ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp, welk bewijs is gesteld op één kenteken en een geldigheidsduur heeft van zoveel twaalfde gedeelten van een jaar in maanden, met inbegrip van de maand van aanvang van de ontheffing.

 

F.Tijdelijke ontheffing.

Een door burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer afgegeven schriftelijk bewijs van ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp, welk bewijs is gesteld op één kenteken en welke ontheffing voor een zo kort mogelijke periode wordt afgegeven.

 

G.Registratie.

Inschrijving van kentekens van motorvoertuigen op meer dan twee wielen in het daartoe bestemde register van ontheffingen van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp.

 

H.Aanvrager

Degene die verzoekt om in aanmerking te komen voor een door burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer afgegeven schriftelijk bewijs van ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp.

 

I. Houder van ontheffing.

Degene die in het bezit is van een door burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer afgegeven schriftelijk bewijs van ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp, of van wie het kenteken van een motorvoertuig op meer dan twee wielen ingeschreven is in het daartoe bestemde register.

 

J. Kinderopvang.

Het door een persoon of een daarvoor bedoelde instelling opvangen en/of verzorgen van kinderen tot vier jaar.

 

K.Mantelzorg.

De langdurige zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden, aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de bestaande sociale relatie (familie, vrienden etc.).

 

L.Bedrijfsvoertuig

Een motorvoertuig als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en welk voertuig klaarblijkelijk behoort tot het bedrijf of de instelling van de aanvrager dan wel bij de uitoefening van dienstverlening door dit bedrijf of deze instelling wordt gebruikt.

 

M.Openbaar vervoer

De openbaar toegankelijke lijndiensten voor het collectieve vervoer van personen.

 

N.Hoofdwerkzaamheden

De werkzaamheden die aanvrager als bedrijf of instelling in de uitoefening van dat bedrijf of de instelling verricht binnen de gemeentegrenzen van Landsmeer en/of ten noorden van de Kuiperijbrug in de gemeente Oostzaan, gedurende in ieder geval twee werkdagen per week en geheel of gedeeltelijk binnen de tijdsperiode waarop het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp van kracht is.

Artikel 2 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het beslissen op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 87 RVV 1990 dan wel op een verzoek om registratie.

Artikel 3 Ontheffing

 • 1.

  Inwoners van Landsmeer kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp middels registratie van het kenteken van een motorvoertuig op meer dan twee wielen welk motorvoertuig in eigendom toebehoort aan de aanvrager dan wel op grond van een daartoe gesloten lease-overeenkomst wordt gebruikt door aanvrager.

 • 1a.

  Personeel dat werkzaam is bij de gemeente Landsmeer kan, zolang het dienstverband voortduurt, in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp middels registratie van het kenteken van een motorvoertuig op meer dan twee wielen, welk motorvoertuig in eigendom toebehoort aan de aanvrager of op grond van een daartoe gesloten lease-overeenkomst wordt gebruikt door de aanvrager.

  Dit artikel is eveneens van toepassing op personeel van gemeenten of diensten, die werkzaamheden verrichten in de gemeente Landsmeer ten behoeve van een voorgenomen en/of gesloten samenwerkingsverband.

 • 2.

  Bedrijven en instellingen die zijn gevestigd in Landsmeer kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp middels registratie van het kenteken van een motorvoertuig op meer dan twee wielen, voor zover dit motorvoertuig in eigendom toebehoort aan dat bedrijf of die instelling, dan wel op grond van een daartoe gesloten lease-overeenkomst wordt gebruikt door dat bedrijf of die instelling, dan wel anderszins als een motorvoertuig van het bedrijf of de instelling kan worden aangemerkt, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Niet-inwoners van Landsmeer, bedrijven en instellingen anders als genoemd in lid 2, kunnen in aanmerking komen voor een jaarontheffing/deelontheffing dan wel een tijdelijke ontheffing van het inrijverbod bij Purmerland en/of Den Ilp.

Artikel 4 Voorwaarden ontheffing inrijverbod bij Purmerland

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, als aanvrager in de Gemeentelijke Basisadministratie is geregistreerd als zijnde inwoner van Landsmeer.

 • 1a.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 1a, als aanvrager bij Personeelszaken is geregisteerd als zijnde werkzaam bij de gemeente Landsmeer of een andere gemeente of dienst, die ten behoeve van een voorgenomen en/of afgesloten samenwerkingsverband werkzaamheden moet verrichten in de gemeente Landsmeer.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, tweede lid, als het bedrijf of de instelling van aanvrager is gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Landsmeer, en welke vestiging moet blijken uit een te overleggen kentekenbewijs deel II dan wel het kenteken deel 1 B bij overschrijving van een kentekenbewijs per 1 juni 2004, behorende bij het motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd dan wel anderszins moet blijken een en ander ten genoegen van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, als aanvrager:

  • a.

   zijn of haar hoofdwerkzaamheden verricht in de gemeente Landsmeer, en de route waarvoor het inrijverbod geldt onder normale omstandigheden de kortste is in tijd en kilometers;

  • b.

   zijn of haar hoofdwerkzaamheden verricht ten noorden van de Kuiperijbrug in de gemeente Oostzaan, en de route waarvoor het inrijverbod geldt onder normale omstandigheden de kortste is in tijd en kilometers;

  • c.

   bloed- of aanverwant is van dan wel de voogdij heeft over een kind of kinderen in de leeftijd tot vier jaar, en aanvrager dit kind of deze kinderen noodzakelijk per motorvoertuig op meer dan twee wielen moet brengen naar kinderopvang in de gemeente Landsmeer;

  • d.

   ontheffing verzoekt namens een bloed-, aanverwant of voogd van een kind of kinderen in de leeftijd tot vier jaar, welk kind of welke kinderen inwoner(s) is of zijn van Landsmeer, en de bloed-, aanverwant of voogd de kinderopvang verzorgt van dit kind of deze kinderen en ten behoeve daarvan ontheffing van het inrijverbod redelijkerwijs gewenst is;

  • e.

   bloed- of aanverwant is van dan wel de voogdij heeft over een kind of kinderen, en aanvrager dit kind of deze kinderen noodzakelijk per motorvoertuig op meer dan twee wielen moet brengen naar een onderwijsinstituut in de gemeente Landsmeer;

  • f.

   mantelzorg verleent aan een inwoner, die in de Gemeentelijke Basis Administratie is geregistreerd als inwoner van de gemeente Landsmeer, én uit de soort te leveren zorg voortvloeit dat deze gedurende de uren van het inrijverbod geleverd moet worden;

  • g.

   een (sport)vereniging of gelegenheid met recreatieve voorzieningen (camping) moet bezoeken die in de gemeente Landsmeer gevestigd is, teneinde gebruik te kunnen maken van de aktiviteiten en voorzieningen waarvoor een lidmaatschap dan wel overeenkomst is afgesloten;

  • h.

   een bedrijf of instelling vertegenwoordigt, welk bedrijf of welke instelling met bedrijfsvoertuigen de gemeente Landsmeer of ten noorden van de Kuiperijbrug de gemeente Oostzaan moet bezoeken om diensten te verlenen aan burgers, bedrijven of instellingen die aldaar woonachtig respectievelijk gevestigd zijn, dan wel een persoon is die een bedrijf of instelling moet bezoeken welke is gevestigd in de gemeente Landsmeer ten einde diensten van dit bedrijf of deze instelling te ontvangen; of,

  • i.

   een nutsbedrijf, overheidsorganisatie, hoogheemraadschap of een instelling voor ambulante hulpverlening vertegenwoordigt; of,

  • j.

   een parate hulpdienst zijnde politie, brandweer, GHOR en/of (dieren-)ambulance vertegenwoordigt; of,

  • k.

   een reguliere instelling voor openbaar vervoer vertegenwoordigt.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders verlenen een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, zonder toepassing van de criteria die worden genoemd onder artikel 4, derde lid, mits de ontheffing wordt afgegeven voor een periode van één werkdag.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen een aanhangwagen, caravan of oplegger met een maximale massa beladen voertuig van meer dan 750 kilogram registreren, indien de aanvrager reeds in het bezit is van een geldige ontheffing voor een motorvoertuig op meer dan twee wielen. Registratie vindt alleen plaats indien wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de leden 1, 1a, 2, 3 en 4.

Artikel 4a Voorwaarden ontheffing inrijverbod bij Den Ilp

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, als aanvrager in de Gemeentelijke basisadministratie is geregistreerd als zijnde inwoner van Landsmeer.

 • 1a.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 1a, als aanvrager bij Personeelszaken is geregisteerd als zijnde werkzaam bij de gemeente Landsmeer of een andere gemeente of dienst, die ten behoeve van een voorgenomen en/of afgesloten samenwerkingsverband werkzaamheden moet verrichten in de gemeente Landsmeer.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, tweede lid, als het bedrijf of de instelling van aanvrager is gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Landsmeer, en welke vestiging moet blijken uit een te overleggen kentekenbewijs deel II dan wel kenteken deel 1 B bij overschrijving van een kentekenbewijs per 1 juni 2004, behorende bij het motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd dan wel anderszins moet blijken een en ander ten genoegen van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid als aanvrager:

  • a.

   zijn of haar hoofdwerkzaamheden verricht in de gemeente Landsmeer, en de route waarvoor het inrijverbod geldt onder normale omstandigheden de kortste is in tijd en kilometers;

  • b.

   bloed- of aanverwant is van dan wel de voogdij heeft over een kind of kinderen in de leeftijd tot vier jaar, en de aanvrager dit kind of deze kinderen noodzakelijk per motorvoertuig op meer dan twee wielen moet ophalen van kinderopvang in de gemeente Landsmeer.

  • c.

   ontheffing verzoekt namens een bloed-, aanverwant of voogd van een kind of kinderen in de leeftijd tot vier jaar, welk kind of welke kinderen inwoner(s) is of zijn van Landsmeer, en de bloed-, aanverwant of voogd de kinderopvang verzorgt van dit kind of deze kinderen en ten behoeve daarvan ontheffing van het inrijverbod redelijkerwijs gewenst is;

  • d.

   bloed- of aanverwant is van dan wel de voogdij heeft over een kind of kinderen, en aanvrager dit kind of deze kinderen noodzakelijk per motorvoertuig op meer dan twee wielen moet brengen naar een onderwijsinstituut in de gemeente Landsmeer

  • e.

   mantelzorg verleent aan een inwoner, die in de Gemeentelijke Basis Administratie is geregistreerd als inwoner van de gemeente Landsmeer,én uit de soort te leveren zorg voortvloeit dat deze gedurende de uren van het inrijverbod geleverd moet worden;

  • f.

   een (sport)vereniging of gelegenheid met recreatieve voorzieningen (camping) moet bezoeken die in de gemeente Landsmeer gevestigd is, teneinde gebruik te kunnen maken van de aktiviteiten en voorzieningen waarvoor een lidmaatschap dan wel overeenkomst is afgesloten;

  • g.

   een bedrijf of instelling vertegenwoordigt, welk bedrijf of welke instelling met bedrijfsvoertuigen de gemeente Landsmeer moet bezoeken om diensten te verlenen aan burgers, bedrijven of instellingen die aldaar woonachtig respectievelijk gevestigd zijn, dan wel een persoon is die een bedrijf of instelling moet bezoeken welke is gevestigd in de gemeente Landsmeer ten einde diensten van dit bedrijf of deze instelling te ontvangen;

  • h.

   een nutsbedrijf, overheidsorganisatie, hoogheemraadschap of een instelling voor ambulante hulpverlening vertegenwoordigt; of,

  • i.

   een parate hulpdienst zijnde politie, brandweer, GHOR en/of (dieren-)ambulance vertegenwoordigt; of,

  • j.

   een reguliere instelling voor openbaar vervoer vertegenwoordigt.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders verlenen een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, zonder toepassing van de criteria die worden genoemd onder artikel 4a, derde lid, mits de ontheffing wordt afgegeven voor een periode van één werkdag.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen een aanhangwagen, caravan of oplegger met een maximale massa beladen voertuig van meer dan 750 kilogram registreren, indien de aanvrager reeds in het bezit is van een geldige ontheffing voor een motorvoertuig op meer dan twee wielen. Registratie vindt alleen plaats indien wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de leden 1, 2, 3 en 4.

Artikel 5 Aanvragen van een ontheffing

 • 1.

  Voor een registratie als bedoeld in artikel 3, lid 1 en 1a dient aanvrager een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen met overlegging van de bescheiden genoemd in artikel 6.

 • 2.

  Voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 2 en 3, dient de aanvrager een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen met overlegging van de bescheiden genoemd in artikel 6.

 • 3.

  Voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 2 en 3, kan de aanvrager een schriftelijk verzoek om ontheffing indienen bij burgemeester en wethouders, indien het aanvragen van ontheffing overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, tweede lid, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, onevenredig bezwarend is.

 • 4.

  Voor ontheffingen als bedoeld in artikel 3, lid 1a, 2 en 3, kunnen bedrijven of instellingen voor de daarvoor in aanmerking komende werknemers of vertegenwoordigers, als bedoeld in artikel 4, lid 1a, 3 onder a en b, en artikel 4a, lid 1a, lid 3 onder a, namens hen ontheffing verzoeken.

 • 5.

  Aanvragers als bedoeld in artikel 4, derde lid onder h., i., j. en k. en artikel 4a, derde lid onder g., h., i. en j. kunnen ontheffing verzoeken van het inrijverbod voor alle voertuigen zijnde motorvoertuigen op meer dan twee wielen, die klaarblijkelijk als bedrijfsvoertuig behoren tot het bedrijf of de instelling dan wel bij de uitoefening van dienstverlening worden gebruikt.

 • 6.

  Een verzoek om registratie als bedoeld in artikel 5, eerste lid dient in ieder geval te zijn ontvangen vòòr 12.00 uur, op één werkdag vóór de ingangsdatum van de ontheffing

 • 7.

  Een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 5, lid 2, 3 en 4 dient in ieder geval te zijn ontvangen twee weken voor het begin van een nieuwe maand, voor zover het verzoek een jaarontheffing/deelontheffing betreft, en in ieder geval twee werkdagen vóór aanvang van de periode waarvoor de ontheffing geldig is indien het verzoek een tijdelijke ontheffing betreft.

Artikel 6 Te verstrekken gegevens

 • 1.

  Bij de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 5, lid 1, 2 en 3 dient aanvrager in ieder geval ter inzage te overleggen:

  • a.

   het kentekenbewijs deel II dan wel kenteken deel 1 B bij overschrijving van een kentekenbewijs per 1 juni 2004 van het voertuig waarvoor registratie wordt verzocht, of een verklaring van de leasemaatschappij waaruit blijkt dat aanvrager daadwerkelijk houder of bestuurder is van de te registreren auto; en

  • b.

   een geldig legitimatiebewijs zoals een rijbewijs of paspoort; en

  • c.

   voor zover aanvrager reeds meerdere kentekens heeft doen laten registreren de originele kentekenbewijzen van de reeds geregistreerde voertuigen.

 • 2.

  Bij de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 5, vierde lid, dient aanvrager, naast hetgeen in het eerste lid hierboven reeds is bepaald, ook in ieder geval ter inzage te overleggen:

  • a.

   een salarisstrook van de betreffende werknemer of vertegenwoordiger over de maand voorafgaand aan de aanvraag van de ontheffing. Als aanvrager nog niet over een salarisstrook beschikt, mag worden volstaan met een werkgeversverklaring en dient alsnog een salarisstrook te worden overgelegd in de maand van indiensttreding.

 • 3.

  Aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die burgemeester en wethouders voor de beslissing op de aanvraag nodig achten.

Artikel 7 Verlenen van de ontheffing

 • 1.

  Indien registratie plaatsvindt, wordt ontheffing verleend tot aanvrager niet meer voldoet aan de criteria als genoemd in de artikelen 4 en 4a van deze verordening.

 • 2.

  In een jaarontheffing/deelonheffing wordt in ieder geval vermeld de naam en het adres van de houder van de ontheffing, het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing geldt en de periode waarvoor de ontheffing is verleend.

 • 3.

  In een tijdelijke ontheffing wordt in ieder geval vermeld de naam en het adres van de houder van de ontheffing, het kenteken van het motorvoertuig waarvoor ontheffing is verleend en de periode waarvoor de ontheffing geldig is.

 • 4.

  Indien een ontheffing is aangevraagd als bedoeld in artikel 3 lid 2 of lid 3, juncto artikel 4 lid 2 of lid 3 onder a., juncto artikel 4a lid 2 of 3 onder a. en artikel 5 lid 4, wordt in de ontheffing in ieder geval vermeld de naam en het adres van de houder van de ontheffing, de naam van het bedrijf of de instelling waar de houder van de ontheffing zijn of haar hoofdwerkzaamheden verricht, en het kenteken van het motorvoertuig waarvoor ontheffing is verleend.

 • 5.

  Indien een ontheffing is gevraagd als bedoeld in artikel 3 lid 2 of lid 3, juncto artikel 4, lid 2 of lid 3 onder h., i., j. en k. juncto artikel 4a lid 2 of 3 onder g., h., i. en j. juncto artikel 5, lid 5, wordt in de ontheffing in ieder geval vermeld de bedrijfsnaam of de naam van de instelling, het bedrijfsadres of het adres van de instelling en het kenteken van het motorvoertuig waarvoor ontheffing is verleend.

 • 6.

  De houder van de ontheffing dient ervoor zorg te dragen dat het in het register ingeschreven kentekennummer dan wel het op het bewijs van ontheffing vermelde kentekennummer overeenstemt met het kentekennummer waarvoor ontheffing is aangevraagd.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders verstrekken van een inschrijving in het register eenmalig de gegevens aan degene die om deze inschrijving heeft verzocht.

Artikel 8 Vervallen van de ontheffing

 • 1.

  De ontheffing vervalt, indien de houder van een ontheffing niet meer voldoet aan de criteria genoemd in artikel 4 en/of in artikel 4a van deze verordening.

 • 2.

  De ontheffing vervalt, indien het motorvoertuig waarvan het kenteken staat ingeschreven in het register van ontheffingen dan wel waarvoor een jaar- of tijdelijke ontheffing is verleend, is verkocht dan wel anderszins is vervreemd, en de houder van de ontheffing kennelijk niet het bezit heeft van het motorvoertuig.

 • 3.

  Indien aanvrager wiens voertuigkenteken is geregistreerd niet meer in de Gemeentelijke Basisadministratie als inwoner is opgenomen, verwijderen burgemeester en wethouders de inschrijving van het kenteken van de houder uit het daartoe bestemde register van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp.

 • 4.

  Indien aanvrager wiens voertuigkenteken is geregistreerd niet meer werkzaam is bij de gemeente Landsmeer of de gemeente of dienst waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, verwijderen burgemeester en wethouders de inschrijving van het kenteken van de houder uit het daartoe bestemde register van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp.

  Indien een voorgenomen en/of afgesloten samenwerkingsverband wordt beëindigd, worden de kentekens van aanvragers die zijn geregistreerd uit bedoelde gemeenten of diensten eveneens verwijderd.

 • 5.

  De ontheffing vervalt indien de periode waarvoor deze is verleend is verstreken.

 • 6.

  De ontheffing vervalt, nadat de houder van de ontheffing daartoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Intrekking of wijziging van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien ter verkrijging daarvan geen of onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening voor het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp 2010".

Artikel 12 Evaluatiebepaling

Evaluatie vindt plaats in ieder geval 2 jaar na inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan. Op dat tijdstip wordt de Verordening ontheffingen inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp vastgesteld d.d. 26 juni 2008 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 oktober 2010.

De voorzitter,

De griffier,