Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening werkgeverscommissie gemeente Landsmeer 27 oktober 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie gemeente Landsmeer 27 oktober 2016
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 56 van de Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-202001-01-2020wijziging artikel 2

19-12-2019

gmb-2020-8487

2019-75
27-10-201614-01-2020Nieuwe regeling

27-10-2016

gmb-2018-208479

2016-65

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeente Landsmeer 27 oktober 2016

 

De raad van de gemeente Landsmeer

 • -

  Gelezen het raadsvoorstel van 24 oktober 2016

 • -

  Gehoord de beraadslaging van de beeld- en oordeelsvormende sessie op 13 oktober 2016

Gelet op het bepaalde in

 • 1.

  Gemeentewet, art. 83, lid 1.

 • 2.

  Gemeentewet, art. 107 tot en met 107 e.

 • 3.

  Gemeentewet, art 56

 • 4.

  Algemene wet bestuursrecht afd. 10.1.2

In vergadering bijeen op 27 oktober 2016

besluit :

 • 1.

  De verordening op de werkgeverscommissie van de raad van Landsmeer 2016 vast te stellen.

 • 2.

  De verordening op de werkgeverscommissie van de raad van Landsmeer van 27 september 2011 in te trekken.

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd. Bij het werkgeverschap zijn inbegrepen de voorbereiding en uitvoering van de daarbij behorende besluiten en regelingen.

 • 2.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit verschillende fracties. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  In voorkomende gevallen kan de voorzitter derden uitnodigen om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

 • 5.

  De voorzitter van de raad is adviseur van de werkgeverscommissie.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2016

De griffier

De voorzitter