Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2020
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-320807

2019-68-B2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

gelezen het voorstel van 19 november 2019;

 

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'kwartaal': een aaneengesloten periode van 91 dagen;

 • e.

  'half jaar': een aaneengesloten periode van 183 dagen;

 • f.

  'jaar': een aaneengesloten periode van 365 dagen;

 • g.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • d.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon en bezoldiging;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikking of afschrift daarvan, houdende een beslissing op een aanvraag subsidie van de gemeente;

 • f.

  openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor de diensten door hen in het openbaar belang verzocht met uitzondering van de leges genoemd in de hoofdstukken 5 en 6 en hoofdstuk 18, onderdeel 18.6.4, van de tarieventabel en voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is voorzien.

 • g.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag van een stichting of vereniging van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve, educatieve en/of culturele aard voor een beschikking waarvan het gebruik bijdraagt aan de cohesie in de gemeenschap en/of waarvan de opbrengsten aangewend worden om de continuïteit van de eigen activiteiten te waarborgen. Enkel verenigingen en stichtingen waarvan uit de statuten de sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve, educatieve en/of culturele doelstelling blijkt, komen in aanmerking voor deze vrijstelling. Verenigingen en stichtingen met een commercieel doel in de statuten worden uitgesloten van de vrijstelling. De aanvrager dient op het aanvraagformulier aan te geven dat de organisatie en de activiteit voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelingen of wetgeving.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening Legesverordening 2019’ van 20 december 2018, wordt evenals de tarieventabel van 2019, ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na het in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2020'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 19 december 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2020

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1.1

het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.1.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,40

1.1.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,40

1.1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.1.1.3.1

per kaart tekening of lichtdruk

€ 8,45

1.1.1.3.1

voor elke 1000 cm² waarmee de oppervlakte van de kaarten, tekening of lichtdruk de 1000 cm² te boven gaat vermeerderd met

€ 1,40

1.1.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen voor een:

 

1.1.1.4.1

dag

€ 4,65

1.1.1.4.2

week

€ 9,45

1.1.1.4.3

maand

€ 19,90

1.1.1.4.4

half jaar

€ 26,95

1.1.1.4.5

jaar

€ 36,25

1.1.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,65

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting, meerjarenbegroting en beleidstoelichting

€ 52,10

1.2.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met bijlagen

€ 30,75

1.2.1.3

het beleidsplan/de perspectiefnota

€ 10,25

1.2.1.4

betrekking hebbende op een bestemmingsplan bestaande uit plankaarten, toelichting bij het plan en voorschriften van het plan

€ 33,45

1.2.1.4.1

verhoging per zwart-wit pagina op papier van A4

€ 0,40

1.2.1.4.2

verhoging per zwart-wit pagina op papier van A3

€ 0,40

1.2.1.4.3

verhoging per zwart-wit pagina boven de 1000 cm²

€ 8,70

1.2.1.4.3.1

voor elke 1000 cm² waarmee de oppervlakte van dagkaart, tekening of lichtdruk de 1000 cm² te boven gaat vermeerderd met

€ 1,40

1.2.1.4.4

verhoging per kleur pagina op papier van A4

€ 2,25

1.2.1.4.5

verhoging per kleur pagina op papier van A3

€ 3,00

1.2.1.4.6

verhoging per kleur pagina op papier van A0

€ 33,45

1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de:

 

1.2.2.1.1

voorstellen aan de raad

€ 68,70

1.2.2.1.2

notulen van de openbare raadsvergaderingen

€ 23,55

1.2.2.1.3

agenda's van de raadsvergaderingen

€ 4,65

1.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.3.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de:

 

1.2.3.1.1

agenda's, al dan niet met toelichting, van de vergaderingen van raadscommissies, per commissie, per vergadering

€ 3,25

1.2.3.1.2

besluitennota's van de vergaderingen van raadscommissies, per commissie, per vergadering

€ 3,25

 

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk uur op:

 

1.3.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur

€ 132,90

1.3.1.2

maandag om 9.00 en dinsdag om 9.00 uur

nihil

1.3.1.3

maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 uur en 16.00 uur

€ 344,85

1.3.1.4

zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur

€ 536,15

1.3.1.5

zondag tussen 10.00 uur en 16.00 uur

€ 609,50

1.3.1.6

indien het huwelijk wordt gesloten tussen 16.00 en 22.00 uur wordt het tarief bedoeld bij 1.3.1.3, 1.3.1.4 en 1.3.1.5 verhoogd met:

20%

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1,van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.3.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 344,85

1.3.2.2

zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur

€ 536,15

1.3.2.3

zondag tussen 10.00 uur en 16.00 uur

€ 609,50

1.3.2.4

indien het huwelijk wordt gesloten tussen 16.00 en 22.00 uur wordt het tarief bedoeld bij 1.3.2.1, 1.3.2.2 en 1.3.2.3 verhoogd met:

20%

1.3.3.1

De ingevolge het eerste lid berekende leges worden bij voltrekking van twee of meer huwelijken, de registratie van twee of meer partnerschappen of de omzetting van twee of meer geregistreerde partnerschappen in huwelijken op eenzelfde tijdstip verminderd met 25% per huwelijk, partnerschap of omzetting

 

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.3.4.1

een trouwboekje of een partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 12,85

1.3.4.2

een trouwboekje of een partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 31,15

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het bijschrijven van een kind in een trouwboekje in een luxe uitvoering

nihil

1.3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, per 5 minuten of gedeelte daarvan

€ 13,80

1.3.7

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.3.7.1

Uittreksel burgerlijke stand

€ 13,80

1.3.7.2

Verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 24,30

1.3.7.3

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

€ 13,80

1.3.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijkslocatie, niet zijnde het gemeentehuis

€ 103,85

1.3.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een éénmalige Bijzondere ambtenaar burgerlijke stand (Babs) die reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd

€ 51,90

1.3.9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een éénmalige Bijzondere ambtenaar burgerlijke stand (Babs) die niet reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd

€ 155,75

1.3.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van getuigen bij een voltrekking van een huwelijk of een registratie partnerschap per getuige:

€ 31,85

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 13,80

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 13,80

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 4,20

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,60

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, per 30 minuten of gedeelte daarvan

€ 50,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen met betrekking tot de genealogie van de in het gemeentearchief berustende stukken, per 5 minuten of gedeelte daarvan

€ 7,10

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)

€ 7,70

 

 

 

Hoofdstuk 7 Reisdocumenten en Nederlandse indentiteitskaart

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

1.7.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.7.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.7.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.7.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.7.1.1 (zakenpaspoort):

 

1.7.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.7.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.7.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.7.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.7.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.7.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35

1.7.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.7.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

1.7.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

1.7.1.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 49,85

1.7.1.7

Het tarief voor het bezorgen van reisdocumenten bedraagt:

€ 15,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 Rijbewijzen

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

1.8.1.2

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met spoed

€ 74,75

 

 

 

Hoofdstuk 9 Kansspelen

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) voor een periode van twaalf maanden voor:

 

1.9.1.1

één speelautomaat

€ 82,05

1.9.1.2

voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 82,05

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 32,70

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 28,65

 

 

 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548)

€ 22,15

1.10.1.2

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring voor een sociale huurwoning

€ 81,25

1.10.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tijdelijke (ver)huur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet bedraagt

€ 276,10

 

 

 

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

1.11.1.1

ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990, Stb.459) en tevens registratie in het register van ontheffingen van het inrijverbod:

 

1.11.1.1.a

Purmerland per jaar

€ 102,20

 

Purmerland per maand

€ 8,60

1.11.1.1.b

Den Ilp per jaar

€ 102,20

 

Den Ilp per maand

€ 8,60

1.11.1.1.c

Purmerland en Den Ilp per jaar

€ 169,85

 

Purmerland en Den Ilp per maand

€ 14,15

1.11.1.1.1

Heffing naar tijdsgelang:

 

1.11.1.2

ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990 en tevens registratie in het register van ontheffingen van het inrijverbod:

 

 

Purmerland/Den Ilp voor een zo kort mogelijke periode: per dag

€ 18,30

 

met een maximum voor een aaneengesloten periode van meerdere dagen per ontheffing van

€ 169,85

1.11.1.3

registratie van een kenteken behorend bij een inwoner van Landsmeer in het register van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of van het inrijverbod Den Ilp

nihil

1.11.1.4

ontheffing bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990 en tevens registratie in het register ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp, indien het gaat om een bedrijfsvoertuig behorende bij het bedrijf of instelling zoals genoemd in artikel 3 onder c van de “Verordening op het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp 2016” vastgesteld d.d. 25 februari 2016

nihil

1.11.1.5

In tegenstelling tot artikel 4, Vrijstellingen, van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016, worden geen leges geheven voor een ontheffing zoals bedoeld in 1.11.1.1, indien het gaat om bedrijfsvoertuigen zoals bedoeld in artikel 3 onder d van de "Verordening op het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp 2016" vastgesteld d.d. 25 februari 2016, alsmede de mantelzorger zoals bedoeld in artikel 4 , lid 2 onder f van de "Verordening op het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod Purmerland en/of Den Ilp 2016" zoals vastgesteld d.d. 25 februari 2016

nihil

1.11.1.6

In tegenstelling tot artikel 4, Vrijstellingen, van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016, worden geen leges geheven voor een ontheffing zoals bedoeld in 1.11.1.1., indien het gaat om voertuigen van personeel dat werkzaam is bij de gemeente Landsmeer, of werkzaam is bij een andere gemeente of dienst die, ten behoeve van een voorgenomen en/of afgesloten samenwerkingsverband werkzaamheden moet verrichten voor de gemeente Landsmeer.

nihil

1.11.2.1

gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

€ 70,45

1.11.2.2

duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

€ 21,00

1.11.2.3

autoruitetui (zelfklevend) ten behoeve van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 1,00

1.11.3.1

ontheffing voor het berijden van voet en/of fietspaden voor een:

 

1.11.3.1.a

dag

€ 4,70

1.11.3.1.b

week

€ 9,55

1.11.3.1.c

maand

€ 19,00

1.11.3.1.d

half jaar

€ 26,95

1.11.3.1.e

jaar

€ 34,20

1.11.3.2

ontheffing voor het berijden van wegen waarvoor een breedte- of wiel(as)drukbeperking geldt voor een:

 

1.11.3.2.a

dag

€ 13,55

1.11.3.2.b

week

€ 26,95

1.11.3.2.c

maand

€ 53,95

1.11.3.2.d

half jaar

€ 80,75

1.11.3.2.e

jaar

€ 105,25

1.11.4

duplicaatkaart ex artikel 7 van de Ministeriële Beschikking

€ 45,80

1.11.5

parkeervergunning als bedoeld in artikel 9 van de Parkeerverordening

€ 45,80

 

 

 

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4,eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 371,75

1.12.2

Het in 1.12.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.12.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 730,80

1.12.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.12.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.12.2.2. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Overige publiekszaken

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.13.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.2.1

 

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 5,15

1.13.2.2

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente

 

 

in Nederland in het persoonlijk belang van de aanvrager (de kosten van porto wel, doch de kosten ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot legalisatie niet inbegrepen)

€ 6,05

1.13.3

Naturalisatie:

 

 

voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Gemeentegarantie

1.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 95,50

 

 

 

Hoofdstuk 15 Diversen

1.15.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een lozingsvergunning

€ 352,30

1.15.1.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een lozingsvergunning doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, bedragen de leges

€ 91,65

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van formulieren ter verkrijging van een bijdrage voor woningverbetering en/of verbetering woonbuurten

€ 6,40

1.15.3

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

1.15.3.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het laten liggen van een vaartuig in openbaar gemeentewater

€ 8,60

1.15.3.2

het verstrekken van twee registratiestickers voor vaartuigen

€ 1,45

1.15.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit het register van kinderopvangorganisaties, per pagina

€ 4,65

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het aanleggen van een weg op grond van artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening, niet zijnde een omgevingsvergunning

€ 1.197,55

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1

bouwkosten

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen dien in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijke voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.1

Bouwactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen

2,83%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 340,50

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

2,59%

 

van de bouwkosten, over het meerdere boven de € 500.000 vermeerderd met:

€ 14.150,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen

2,36%

 

van de bouwkosten, over het meerdere boven de € 1.000.000 vermeerderd met:

€ 25.950,00

2.3.1.2

Welstandstoets

 

2.3.1.2.1

indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarbij ambtelijke toetsing aan de gemeentelijke Welstandsnota plaatsvindt, bedraagt het tarief:

€ 56,35

2.3.1.2.2

indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor advies van MOOI Noord-Holland wordt ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2 en 2.3.1.1.3 berekende bedrag verhoogd met 0,25% van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 2.281,50

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld,

€ 118,90

 

vermeerderd met de bij de gemeente in rekening gebrachte legeskosten voor uitbrengen van dit advies.

PM

2.3.1.4

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 329,25

2.3.1.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een actviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1:

 

2.3.1.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

€ 338,00

2.3.1.5.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) bedraagt het tarief:

€ 338,00

2.3.1.5.2.a

In afwijking van artikel 2.3.1.5.2 bedraagt het tarief voor de in dit artikel genoemde activiteit, indien een woningbouwproject is ontwikkeld met een art. 19 lid 1 Wro (oud) en de ontwikkelingen niet zijn verwerkt in een bestemmingsplan:

€ 346,25

2.3.1.5.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

€ 6.815,80

2.3.1.5.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.5.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.5.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.5.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.6

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.6.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

€ 338,00

2.3.1.6.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) bedraagt het tarief:

€ 338,00

2.3.1.6.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

€ 6.816,15

2.3.1.6.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.6.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.6.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.6.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) bedraagt het tarief:

€ 1.136,10

2.3.1.7

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.1.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 421,35

 

vermeerderd met voor een bouwwerk:

 

 

a. tot 100 m² een vast bedrag van

€ 285,90

 

van 100 tot 500 m² te vermeerderen met een bedrag per m² van

€ 2,95

 

b. van 500 tot 2000 m² een vast bedrag van

€ 901,10

 

te vermeerderen met een bedrag per m² van

€ 0,85

 

c. van 2.000 tot 5.000 m² een vast bedrag van

€ 2.211,25

 

te vermeerderen met een bedrag per m² van

€ 0,20

 

d. van 5.000 tot 50.000 m² een vast bedrag van

€ 3.104,85

 

te vermeerderen met een bedrag per m² van

€ 0,05

 

e. groter dan 50.000 m²

€ 4.224,95

 

te vermeerderen met een bedrag per m² van

€ 0,05

2.3.1.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.1.8.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

€ 1.136,10

2.3.1.9

Reclame

 

2.3.1.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van reclame voor commerciële activiteiten, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 101,95

2.3.1.9.2

Indien over de aanvraag als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo, advies van de MOOI Noord-Holland moet worden ingewonnen, wordt het bedrag van het vorige lid verhoogd met:

€ 75,00

2.3.1.10

Uitweg / inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 281,65

2.3.1.11

Opslaan roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in een daarbij aangewezen gedeelte van de gemeente roerende zaken op te slaan of als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toe te staan of te gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen waarvoor op grond van artikel 2.10 lid 4 van de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j en k, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 356,60

2.3.1.12

Kappen

 

 

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de bomenverordening "Groene kaart" van de gemeente Landsmeer een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 356,60

2.3.1.13

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 475,45

2.3.1.14

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 475,45

2.3.1.15

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.1.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 475,45

2.3.1.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving exclusief rijks, provinciale of waterschapscomponent, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 475,45

2.3.1.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.1.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.1.17

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 160,50

2.3.1.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 160,50

2.3.1.18

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 237,75

 

vermeerderd met de bij de gemeente in rekening gebrachte legeskosten voor het uitbrengen van dit advies door het aangewezen bestuursorgaan.

PM

2.3.1.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.1.19.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 356,60

2.3.1.19.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 237,75

 

vermeerderd met de bij de gemeente in rekening gebrachte legeskosten voor het uitbrengen van de verklaring van geen bedenkingen door het aangewezen bestuursorgaan:

PM

2.3.1.20

Principeverzoek Het Lint 2015

 

2.3.1.20.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een Principeverzoek Het Lint 2015 met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd Principeverzoek Het Lint 2015, uitgewerkt bouwplan een vergunning kan worden verleend of een (wijziging van het) bestemmingsplan kan worden vastgesteld:

€ 3.190,20

2.3.1.20.2

Indien binnen zes maanden na afgifte van een besluit op het Principeverzoek Het Lint 2015 een aanvraag wordt ingediend en deze aanvraag leidt tot een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º of 3º van de Wabo, of leidt tot een (wijziging van het) bestemmingsplan op basis van artikel 3.1 eerste lid, of artikel 3.6, eerste lid onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, bestaat eenmalig aanspraak op een teruggaaf van een deel van de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1.20.1. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.4, 2.3.1.5.3, 2.3.1.6.3 en 2.3.1.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.4.1.3

Indien de aanvrager zijn aanvraag overeenkomstig het gestelde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet compleet indient en de aanvraag wordt niet in behandeling genomen, wordt 10% van de te heffen leges in rekening gebracht, met een minimum van

€ 102,30

 

 

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging in het project:

€ 340,50

 

 

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.816,15

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.816,15

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 84,05

 

 

 

Hoofdstuk 8 Overschrijven omgevingsvergunning

2.8.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning

€ 129,05

 

 

 

Hoofdstuk 9 Verklaring vergunningvrij bouwen

2.9.1

Voor een schriftelijke verklaring dat een activiteit vergunningvrij is, bedraagt het tarief:

€ 100,00

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Exploitatievergunningen seksinrichtingen/escortbedrijven

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer

€ 1.960,00

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 3.1.1

€ 109,75

 

 

 

Hoofdstuk 2 Drank en Horecawet

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)

€ 318,50

3.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van de persoon van de leidinggevende, niet zijnde de houder van de inrichting, op een verleende vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 364)

€ 70,20

3.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van de inrichting op een verleende vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet (idem als 3.2.2)

€ 70,20

3.2.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horeca

€ 318,50

3.2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

€ 8,10

 

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Evenementen

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Landsmeer voor het organiseren van een evenement:

 

3.3.1.1

Voor een evenement met een commercieel karakter met minder dan 1.000 deelnemers of bezoekers

€ 90,35

3.3.1.2

Voor een evenement met een commercieel karakter met meer dan 1.000 deelnemers of bezoekers

€ 601,85

3.3.1.3

Voor een evenement met een commercieel karakter met meer dan 5.000 deelnemers of bezoekers

€ 3.540,40

 

 

 

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

3.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

€ 29,35

3.4.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.4.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 29,35

3.4.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.4.1.1 bedoelde ontheffing

€ 29,35

 

 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vent-, opkopers- of standplaatsvergunning om in de gemeente ijs, patates frites, vis,bloemen en dergelijke te mogen verkopen of het opkopen of ophalen van oude materialen voor een:

 

3.5.1.a

dag

€ 7,40

3.5.1.b

week

€ 15,15

3.5.1.c

maand

€ 23,15

3.5.1.d

jaar

€ 84,75

3.5.1.e

onbepaalde duur

€ 147,50

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van een opkopersregister, de kosten van het register niet meegerekend

€ 17,55

3.5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.3.1

voor een ontheffing van het algemeen sluitingsuur:

 

3.5.3.1.a

voor een dag:

€ 3,75

3.5.3.1.b

voor een jaar tot 1.00 uur

€ 31,75

3.5.3.1.c

voor een jaar tot 2.00 uur

€ 151,15

3.5.3.1.d

voor een jaar na 2.00 uur

€ 230,75

3.5.4

tot het verstrekken van een nachtverblijfregister

€ 15,10

3.5.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor de verkoop van vuurwerk

€ 36,35

3.5.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een reclamemelding als bedoeld in artikel 2.10 lid 7 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer bedraagt voor:

 

3.5.6.1

een niet-commercieel publieksevenement c.q. activiteit:

€ 30,75

3.5.6.2

een commercieel publieksevenement c.q. activiteit:

€ 101,95

3.5.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding voor het plaatsen van tijdelijke containers, bouwsteigers, chemische toiletten en (schaft)keten op of aan openbare plaatsen als bedoeld in artikel 2.10 lid 11 van de algemene plaatselijke verordening bedraagt:

€ 30,75

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2019 en collegebesluit d.d. 19 november 2019

De griffier,